Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Монаков Валентин Федорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 08.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00190934
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Дзержинський, 50005, мiсто Кривий Рiг, Каховська, 40
5. Міжміський код, телефон та факс
056-404-20-05 056-404-20-05
6. Електронна поштова адреса
rudenko-la@kvvp.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у бюлетень "Бюлетень.Цiннi папери України"  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 1. Вiдомостi щодо участi Товариства у створеннi юридичних осiб не надаються, так як Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.
2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, т.я. така посада вiдсутня.
3. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, так як рейтингова оцiнка за 2014 рiк не проводилось.
4. Iнформацiя про загальнi збори не надається, т.я. загальнi збори в 2014 роцi не вiдбулись.
5. Iнформацiя про дивiденди не надається, т.я. дивiденди за 2013 р. та 2014 р. не нараховувались.
6. Iнформацiя про органи управлiння Товариства не розкривається, так як Товариство є емiтентом цiнних паперiв -простих iменних акцiй.
7. Iнформацiя про облiгацiї не подається, так як Товариство не володiє облiгацiями.
8.Iншi цiннi папери Товариство не випускало.
9. Похiднi цiннi папери вiдсутнi.
10.Товариство не викупало протягом звiтного року власнi акцiї.
11.Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери протягом 2014 року не виникали.
12.Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не надається, так як форма iснування акцiй - без документарна.
13.Гарантiї третьої особи щодо виконання зобов'язань за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надавались.
14.Iпотечнi облiгацiї та сертифiкати ФОН не випускались, тому вся iнформацiя з цього питання не надається.
15.Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за вимогами МСФЗ. Дата переходу прийнята 01.01.2012 р.
16. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не подається, так як Товариство не проводило емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 565080
3. Дата проведення державної реєстрації
30.07.2001
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
97022000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
726
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
09.90 надання допомiжних послуг у сферi добування iнших корисних копалин та розроблення кар'єрiв
20.51 виробництво вибухових речовин
46.90 неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Товариства є Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя, Правлiння Товариства,Загальнi збори.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
КФ ПАТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку
305750
3) поточний рахунок
26005150355080
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
КФ ПАТ КБ "Приватбанк"
5) МФО банку
305750
6) поточний рахунок
26006150355089

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Виконання вибухових робiт та робiт, пов'язаних з використанням енергiї вибуху Дозвiл 49.12.30 05.01.2012 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 05.01.2017
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл дозволяє Товариству виконувати роботи пiдвищеної небезпеки: вибуховi роботи та роботи, пов'язанi з використанням енергiї вибуху.
 
Виробництво вибухових матерiалiв промислового призначення Лiцензiя АГ № 578981 16.09.2014 Держгiрпромнагляд України 17.09.2019
Опис Дiяльнiсть Товариства з виробництва вибухових матерiалiв промислового призначення, допущених до виробництва, та лiцензування буде продовжуватись.
 
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури Лiцензiя АГ № 575416 15.04.2011 Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України 05.11.2015
Опис Лiцензiя надає право Товариству виконувати проектнi, будiвельнi та монтажнi, iнжинiринговi роботи. Дiяльнiсть Товариства та лiцензування буде продовжуватись.
 
Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом Лiцензiя АД № 064879 25.07.2012 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України Необмежена
Опис Дiяльнiсть Товариства та лiцензування буде продовжуватись.Лiцензiєю дозволенi види робiт - внутрiшнi перевезення пасажирiв автобусами та внутрiшнi перевезення небезпечних вантажiв вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами. Термiн дiї лiцензiї необмежений.
 
Експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби БС30-12-0007803 05.03.2013 Український державний центр радiочастот 05.11.2015
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надано для використання в технологiчних потребах без права надання телекомунiкацiйних послуг.
 
Виконання робiт пiдвищеної небезпеки Дозвiл № 116.12.30 12.01.2012 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 12.01.2017
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл дозволяє Товариству виконувати роботи пiдвищеної небезпеки: застосування шкiдливих небезпечних речовин 2-го та 3-го класу небезпеки.
 
При провадженнi вибухових робiт пiд час добування залiзних руд на гiрничих пiдприємствах з видобутку корисних копалин вiдкритим способом за договорами пiдряду та при виробництвi вибухових матерiалiв Дозвiл № 119.12.15 19.01.2012 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України (Держгiрпромнагляд України) 19.03.2017
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл дозволяє Товариству при провадженнi вибухових робiт пiд час добування залiзних руд на гiрничих пiдприємствах з видобутку корисних копалин вiдкритим способом за договорами пiдряду та при виробництвi вибухових матерiалiв виконувати:
1. Монтаж, демонтаж, ремонт, технiчне обслуговування машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки;
2. Технiчне обслуговування устаткування пiдвищеної небезпеки;
3. Зберiгання балонiв iз стисненим, зрiдженим та iнертними газами ;
4. Роботи в дiючих електроустановках напругою понад 1000 Вт.;
5. Землянi роботи, що виконуються на глибинi понад 2 метри або в зонi розташування пiдземних комунiкацiй;
6. Роботи верхолазнi, що виконуються на висотi 5 метрiв i бiльше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою механiчних пiдiймачiв;
7. Демонтаж будинкiв, споруд;
8. Зварювальнi, газополум'янi роботи.
 
При провадженнi вибухових робiт пiд час добування залiзних руд на гiрничих пiдприємствах з видобутку корисних копалин вiдкритим способом та при виробництвi вибухових матерiалiв Дозвiл № 120.12.15 19.01.2012 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України (Держгiрпромнагляд України) 19.03.2017
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл дозволяє Товариству при провадженнi вибухових робiт пiд час добування залiзних руд на гiрничих пiдприємствах з видобутку корисних копалин вiдкритим способом та при виробництвi вибухових матерiалiв експлуатуати:
1. Устаткування, пов'язане з з використанням, виготовленням, переробкою, зберiганням, транспортуанням небезпечних або шкiдливих речовин;
2. Устаткування та технiчнi засоби для зберiгання, використання i транспортування вибухових матерiалiв на їх основi, комплекси для їх переробки та зберiгання;
3. Електричне устаткування електричних станцiй та мереж, електричне електрообладнання напругою понад 1000 Вт.;
4. Водогрiйнi котли теплопродуктивнiстю понад 0,01 МВт.;
5. Посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05 МПа.;
6. Вантажопiдiймальнi крани, машини, пiдйомники;
7. Технологiчнi транспортнi засоби, що пiдлягають реєстрацiї в територiальних органах Держгiрпромнагляду.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Державна акцiонерна компанiя "Укррудпром" 30299372 50000Україна мiсто Кривий Рiг проспект Карла Маркса,1 0.00
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Монаков Валентин Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 950566 17.06.2000 Центрально-мiський РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища, Криворiзький гiрничо-рудний iнститут, 1977 рiк
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" -Голова Правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2013 до чергових зборiв акцiонерiв
9) Опис
Голову Правлiння Товариства обрано згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" №1-2013 вiд 28.03.2013 р.термiном до чергових зборiв акцiонерiв. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, дорiвнює величинi заробiтної плати.Додаткову винагороду не отримує. Вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства крiм тих, вирiшення яких вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiнс Олена Євгенiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 568015 20.10.2004 Жовневий РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища, Київський економiчний унiверситет, 1996 рiк
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" - заступник Голови Правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.03.2013 до чергових зборiв акцiонерiв
9) Опис
Членом Правлiння Товариства, заступника Голови Правлiння обрано згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" № 1-2013 вiд 28.03.2013 р.термiном до чергових зборiв акцiонерiв. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, дорiвнює величинi заробiтної плати.Додаткову винагороду не отримує. Вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства крiм тих, вирiшення яких вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Фiнансовий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єгоров Андрiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 777764 17.11.1997 Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища, Днiпропетровська державна металургiйна академiя України, 1997 рiк.
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром"- Фiнансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2013 до чергових зборiв акцiонерiв
9) Опис
Члена Правлiння, Фiнансового директора Товариства обрано згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" № 1-2013 вiд 28.03.2013 р.термiном до чергових зборiв акцiонерiв. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, дорiвнює величинi заробiтної плати.Додаткову винагороду не отримує. Метою дiяльностi є визначення, формування i реалiзацiя фiнансової, облiкової, єдиної економiчної i цiнової полiтики Товариства, направленої на забезпечення фiнансової стiйкостi, залучення коштiв та їх ефективне використання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Руденко Лiлiя Андрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 277926 18.09.1996 Жовтневий РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища, Київський iнститут народного господарства iм.Д.С.Коротченка, 1985 р.
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" - головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.09.1994 На невизначени й термiн
9) Опис
На посаду головного бухгалтера призначена наказом вiд 13.09.1994 р. № 149-к на невизначени й термiн. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, дорiвнює величинi заробiтної плати.Додаткову винагороду не отримує. Визначає, формулює, здiйснює та координує органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку господарсько - фiнансової дiяльностi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
METALUKR HOLDING LIMITED
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н НЕ182834 д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2013 до чергових зборiв акцiонерiв
9) Опис
На посаду члена Наглядової ради Товариства компанiю обрано згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" № 1-2013 вiд 28.03.2013 р.термiном до чергових зборiв акцiонерiв. Компанiя зареєстрована згiдно законiв республiки Кiпр пiд номером НЕ 182834, офiс розташований Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, CY- 1066, Nicosia, Cyprus. Представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї здiйснює нагляд за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства, за управлiнням ним майном Товариства, та здiйснює захист прав акцiонерiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
EFFENTERY HOLDINGS LIMITED
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 138710 д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014 до чергових зборiв акцiонерiв
9) Опис
На посаду Голови Наглядової ради Товариства компанiю обрано згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" № 1-2013 вiд 28.03.2013 р.термiномдо чергових зборiв акцiонерiв. Компанiя зареєстрована згiдно законiв республiки Кiпр пiд номером 138710. Офiс розташований Theklas Lyssioti, 9 XANTHI COURT, 1st floor, P.C. 3030, Limassol, Cyprus. Представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї здiйснює нагляд за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства, за управлiнням ним майном Товариства, та здiйснює захист прав акцiонерiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 34093721 д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.03.2013 до чергових зборiв акцiонерiв
9) Опис
На посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства компанiю обрано згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" № 1-2013 вiд 28.03.2013 р.термiном до чергових зборiв акцiонерiв . Компанiя зареєстрована згiдно законiв України, код ЄДРПОУ 34093721. Юридична адреса: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 117. Ревiзiйна комiсiя є органом, який здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
QUAREX LIMITED
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 155291 д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2013 до чергових зборiв акцiонерiв
9) Опис
На посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства компанiю обрано згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" № 1-2013 вiд 28.03.2013 р. термiном до чергових зборiв акцiонерiв. Компанiя зареємстрована згiдно законiв Республiки Кiпр пiд номером НЕ 155291.Офiс розташований Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, CY- 1066, Nicosia, Cyprus. Ревiзiйна комiсiя є органом, який здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ARDENA MANAGEMENT LTD
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 108,580 д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2013 до чергових зборiв акцiонерiв
9) Опис
На посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства компанiю обрано згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" №1-2013 вiд 28.03.2013 р.термiном до чергових зборiв акцiонерiв. Компанiя зареєстрована згiдно законiв Белiзу пiд номером 108,580, офiс розташований Вiзфiлд Тауер, 3 поверх, 4792 Коней Драйв, П.С. 1825, Белiз Сiтi, Белiз. Ревiзiйна комiсiя є органом, який здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Фiнансового директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лавриненко Людмила Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 091573 18.04.1998 Саксаганський РВ Криворiзького МУ УМВСУ в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Київський iнститут народного господарства iм. Д.С.Коротченка
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Менеджер (управитель) з постачання ТОВ компанiя "Ресурс";Заступник фiнансового директора ВАТ "ПВП "Кривбасвибухпром";Помiчник директора з обслуговування ПАТ КБ "Приватбанк";Заступник фiнансового директора зi звiтностi ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром",В.о. Фiнансового директора ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.01.2014 до чергових зборiв акцiонерiв
9) Опис
Члена Правлiння, заступника Фiнансового директора Товариства призначено згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "ПВП"Кривбасвибухпром" № 12 вiд 02.01.2014 р.термiном до чергових зборiв акцiонерiв. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, дорiвнює величинi заробiтної плати.Додаткову винагороду не отримує. Метою дiяльностi є визначення, формування i реалiзацiя фiнансової, облiкової, єдиної економiчної i цiнової полiтики Товариства, направленої на забезпечення фiнансової стiйкостi, залучення коштiв та їх ефективне використання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова Правлiння Монаков Валентин Федорович АК 950566 17.06.2000 Центрально-мiський РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння, заступник Голови Правлiння Вiнс Олена Євгенiївна МЕ 568015 17.10.2004 Жовтневий РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння, Фiнансовий директор Єгоров Андрiй Миколайович АЕ 777764 17.11.1997 Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Руденко Лiлiя Андрiївна АЕ 277926 17.09.1996 Жовтневий РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 08.09.2004 1000 0.001031000 1000 0 0 0
Член Наглядової ради METALUKR HOLDING LIMITED д/н НЕ182834 д/н 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради EFFENTERY HOLDINGS LIMITED д/н 138710 д/н 27.10.2008 1 0.000001000 1 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" д/н 34093721 д/н 27.10.2008 1 0.000001000 1 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї QUAREX LIMITED д/н 155291 д/н 20.12.2004 90389685 93.1641122631 90389685 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї ARDENA MANAGEMENT LTD д/н 108,580 д/н 27.10.2008 1 0.000001000 1 0 0 0
Заступник Фiнансового директора Лавриненко Людмила Iванiвна АК 091573 21.04.1998 Саксаганський РВ Криворiзького МУ УМВСУ в Днiпропетровськiй областi 0 0 0 0 0 0
Усього 90390690 93.1651481107 90390690 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
QUAREX LTD 155291 д/н КIПР Нiкосiя Themistokli Dervi,3 JULIA HOUSE, CY-1066 20.12.2004 90389685 93.1641122631 90389685 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 90389685 93.1641122631 90389685 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська аудиторська служба"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21198495
Місцезнаходження 61003 Україна Харківська Дзержинський мiсто Харкiв Майдан Конституцiї,будинок1, 6 пiд'їзд, кiмната 63
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2013
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон (057)-730-06-74
Факс (057)-730-06-74, (057)- 752-41-71-
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис Проведення незалежної аудиторської перевiрки з наданням аудиторського висновку стосовно достовiрностi, повноти та вiдповiдностi фiнансової звiтностi Товариства вимогам законодавства України, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за 2013 р.
ТОВ"Українська аудиторська служба" внесена до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, про що нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видане Свiдоцтво № 2013 вiд 23.02.2001 р., реєстрацiйний номер 12, серiя та номер П 000012, строк дiї з 05.02.2013 р. до 04.11.2015 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Київська Шевченкiвський мiсто Київ вулиця Б.Грiнченка, будинок 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Лiцензiя АД № 065586
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.08.2012
Міжміський код та телефон (044)-279-11-52
Факс (044)-279-11-52
Вид діяльності надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї в частинi оцiнювання захищеностi iнформацiї
Опис Надання послуг з вiдкриття рахунку у цiнних паперах, депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента, у тому числi надання Центральним депозитарiєм послуг щодо забезпечення погашення емiтентом боргових цiнних паперiв, здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими на фондовiй бiржi та поза фондовими бiржами при розмiщеннi випуску (частини випуску) цiнних паперiв, а також виплати доходiв за цiнними паперами вiдповiдно до компетенцiї щодо облiку цiнних паперiв, встановленої Законом України "Про депозитарну систему України", шляхом зарахування коштiв, переказаних емiтентом на рахунок Центрального депозитарiю, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв на фiнансових ринках, для їх подальшого переказу отримувачам. Договором з депозитарiєм також передбаченi умови та порядок надання Емiтенту реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.05.2011 234/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України UA4000119697 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.000 97022000 97022000 100.000
Опис Згiдно Протоколу № 1-2011 вiд 30.03.2011 року Загальних зборiв акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про дематерiалiзацiю та переведення випуску 97 022 000 (Дев'яносто сiм мiльйонiв двадцять двi тисячi ) простих iменних акцiй Товариства номiнальною вартiстю 1,00 (Одна) гривня кожна, загальною номiнальною вартiстю 97 022 000,00 гривень (Дев'яносто сiм мiльйонiв двадцять двi тисячi гривень 00 коп.) - (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 04.09.2001 р. № 428/1/01, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв: UA0401141009) документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Акцiї не знаходяться в лiстингу на фондових бiржах.
 

XI. Опис бізнесу

Дочiрнє пiдприємство "Державне промисло-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" створене 11.01.2000 року на виконання спiльного наказу Державного комiтету промислової полiтики України та Фонду державного майна України вiд 19 лютого 2001 року № 67/2 "Про реорганiзацiю Дочiрнього пiдприємства "Державне промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром", засновником якого була державна акцiонерна компанiя "Укррудпром", частка якого у статутному фондi Товариства складала 100 вiдсоткiв, пiдприємство 31 липня 2001 року було реорганiзоване у Вiдкрите акцiонерне товариство "Промислово-виробниче пiдприємство"Кривбасвибухпром". У вiдповiдностi з Законом України "Про акцiонернi товариства" при проведеннi Загальних зборiв акцiонерiв 30.03.2011 року було прийнято рiшення про змiну найменування акцiонерного товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Промислово - виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" на Публiчне акцiонерне товариство "Промислово - виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром". Мiсцезнаходження пiдприємства за адресою: 50005, Днiпропетровська область, мiсто Кривий Рiг, вул.Каховська, буд.40. В зв'язку зi змiною найменування юридичної особи виконавчим комiтетом Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi було видане Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя А01 № 565080 вiд 07.04.2011 р.
В 2012 роцi у вiдповiдностi з наказом Державного комiтету з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 11.10.2010 р. № 457 Товариством були змiненi види дiяльностi за КВЕД-2010, про що видана Довiдка АБ № 650476 вiд 27.12.2012 р. Управлiння статистики в м. Кривому Розi.
 
У складi Публiчного акцiонерного товариства "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" фiлiї, представництва, дочiрнi пiдприємства вiдсутнi. До складу ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" входять: чотири гiрничих цехи, автотранспортний цех, ремонтний цех, база вiдпочинку "Вербиченька", пансiонат "Блакитна затока". Заходи щодо змiн в органiзацiйнiй структурi не проводились.
 
1.Чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 726.
2.Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв (осiб) – 688.
3.Чисельнiсть позаштатних працiвникiв (осiб):
- за цивiльно-правовим договором – 7.
4.Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу
(осiб) – 5.
5.Витрати фонду оплати працi штатних працiвникiв склали 44881,0 тис. грн., що на 15,6 % бiльше нiж за 2013 рiк . Збiльшення фонду склало 6069,2 тис. грн.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв, включаючи позаштатних, складає 45362,5 тис.грн., на 16,6 % бiльше нiж в попередньому роцi, або на 6441,7 тис.грн.
Тарифна чистина фонду збiльшилась на 13,0%, сума виплат цiєї частини заробiтної плати склала 28701,8 тис. грн., або 63,3 % у середнiй заробiтнiй платi працiвникiв.
6.Кадрова програма включає:
- пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, навчання новим професiям;
- проведення «Центр розвитку – 2014» в рамках програми розвитку персоналу.
 
Товариство є членом таких пiдприємств на невизначений термiр:
1. Асоцiацiя "Укррудпром", мiсцезнаходження - поштовий iндекс 50000, м.Кривий рiг, проспект Карла Маркса, будинок 1. Опис дiяльностi: Координацiя господарської дiяльностi учасникiв шляхом централiзацiї окремих функцiй для пiдвищення ефективностi дiяльностi учасникiв та галузi в цiлому; захист їх iнтересiв без права втручання у виробничу та комерцiйну дiяльнiсть, а також без права впливу на прийняття управлiнських рiшень.
2. Ггромадська органiзацiя "Українська спiлка iнженерiв- пiдривникiв",мiсцезнаходження- поштовий iндекс 50005, м.Кривий рiг, вулиця Каховська, будинок 40..Опис дiяльностi: Консолiдацiя iнтелектуального та виробничо-технiчного потенцiалу спецiалiстiв у галузi пiдривної справи в iнтересах України.
3. Днiпропетровська торгово-промислова палата,мiсцезнаходження - поштовий iндекс 50006, м. Крвий Рiг, вулиця Постишева, будинок 1.Опис дiяльностi: отримання iнформацiйних матерiалiв щодо використання вибухових матерiалiв та нових технологiй ведення вибухових робiт.
 
Спiльну дiяльнiсть Товариство не проводить.
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, вiдсутнi.
 
Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготована на основi бухгалтерських звiтiв за 2014 рiк з дотриманням чинного законодавства та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання та доставку. Згiдно обраної облiкової полiтики на 2014 рiк в бухгалтерському облiку по основним засобам, нематерiальним активам обрано прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, по малоцiнним необоротним матерiальним активам амортизацiя нараховується методом 100% зносу в момент введення в експлуатацiю. В податковому облiку нарахування амортизацiї основних засобiв проводилось у вiдповiдностi до чинного податкового законодавства. Методи нарахування амортизацiї протягом 2014 року не змiнювались. Запаси включають вибуховi матерiали та їх компоненти, допомiжнi матерiали, паливо, запаснi частини, МШП. При оприбуткуваннi запаси зараховуються на баланс по первиннiй вартостi; при вибуттi запасiв у виробництво застосовується метод ФIФО.Згiдно з обраною облiковою полiтикою на дату балансi проводиться знецiнення запасiв. Фiнансовi iнвестицiї при придбаннi зараховуються на баланс по собiвартостi. Торгова дебiторська заборгованiсть є короткостроковою, не дисконтується. Довгострокова дебiторська заборгованiсть (торгова та iнша) облiковуються по амортизованiй вартостi з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням знецiнення. Списання дебiторської заборгованостi вiдбувається з утриманням резерву сумнiвних боргiв за методом класифiкацiї дебiторської заборгованостi. Створено резерви: сумнiвних боргiв, забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення за роботу у тяжких та шкiдливих умовах, забезпечення виплат при виходi на пенсiю згiдно з умовами колективного договору. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) визначається у вiдповiдностi до методу нарахування.Договори з фiнансової оренди вiдсутнi. Витрати на податок включають податки, що розрахованi у вiдповiдностi з Податковим кодексом України.
 
ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" надає послуги промислового характеру: - пiдготовка та проведення вибухових робiт по подрiбненню гiрничої маси, подрiбненню негабариту за допомогою енергiї вибуху, контурному пiдриванню; - зберiгає вибуховi матерiали; - здiйснює спецiальнi вибуховi роботи; - виготовляє емульсiйнi та неводостiйкi вибуховi речовини; - випробовує новi види вибухових матерiалiв у промислових умовах; - разом з науково-дослiдними iнститутами вивчає i впроваджує ефективнi методи по удосконаленню вибухових робiт; - виконує будiвельно-монтажнi роботи господарським способом, здiйснює капiтальнi ремонти основних засобiв. Основними споживачами послуг, що надає пiдприємство є гiрничо-збагачувальнi комбiнати Кривого Рогу. На всi послуги промислового характеру дiють договiрнi цiни. Для ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" принциповим є утримання позицiї лiдера у сферi проведення вибухових робiт. Перехiд на емульсiйнi вибуховi речовини, якi не мають в своєму складi тротил, - основна задача, яка дозволяє пiдприємству бути конкурентоспроможним та утримувати свої позицiї на даному сегментi ринку. Перспективнi плани розвитку пiдприємства: - збiльшити питому вагу емульсiйних вибухових речовин в загальному обсязi вибухових речовин до 97,6%; - застосовувати вибуховi речовини, що не мiстять у своєму складi тротилу - до 100%. - проводити 100% масовi вибухи iз застосуванням передових систем; - впроваджувати нову зарядну технiку; - збiльшувати обсяги спецiальних вибухових робiт та просувати комплекс послуг, якi супроводжують вибуховi роботи. Джерелами сировини для проведення вибухових робiт є пiдприємства України, якi постачають вибуховi матерiали та компоненти до них. Цi пiдприємства в повному обсязi та своєчасно виконують свої договiрнi зобов'язання. Цiнова полiтика постачальникiв вибухових матерiалiв має тенденцiю до збiльшення. Кiлькiсть постачальникiв основних видiв сировини та матерiалiв, якi займають бiльше 10 вiдсоткiв за обсягами постачання - чотири. Це є ДП "НВО "Павлоградський хiмiчний завод" (неелектричнi системи iнiцiювання), ТОВ "Укрспецолива" (компоненти емульсiйної вибухової речовини), Залежностi у дiяльностi вiд сезонних змiн - практично немає . Сезоннi коливання обсягу пiдривання незначнi, пов'язанi з виконанням графiку , наданим "Замовниками". Є незначний перерозподiл асортименту вибухових речовин мiж водостiйкими та неводостiйкими за умов змiни гiдро- геолологiчних умов при сезонних змiнах. Основними ризиками у дiяльностi є : 1. Велика залежнiсть вiд дуже обмеженого кола Замовникiв та дiяльностi гiрничо- металургiйного комплексу взагалi, що може вплинути на зменшення обсягу пiдривання " Замовниками". 2. Вiдмова "Замовника (iв)" вiд послуг пiдприємства за рахунок можливостi ведення вибухових робiт своїми силами або з залученням сторонньої органiзацiї щодо проведення вибухових робiт або постачання ВР. 3. Введення мiсцевими органами влади неузгоджених рiшень щодо заборони, або значному скороченню проведення вибухових робiт з використання певних вибухових технологiй (або введення нових нормативних актiв з вибухової справи якi суперечать з дiючими або мiж собою, що може вплинути на заборону застосування обладнання чи технологiй). 4. Залежнiсть вiд постачальникiв ВР, сировини або енергоносiїв, що може вплинути на неякiсне пiдривання, груповi чи масовi вiдмови, що веде до вiдшкодування збиткiв, пов'язаних з лiквiдацiєю їх наслiдкiв. Заходи щодо зменшення ризикiв 1. Необхiднiсть пiдписання довгострокових договорiв з "Замовниками". 2. Впровадження узгоджених з "Замовниками" по обсягу та термiнам нових технологiй та ВМ . 3. Спiвробiтництво з виробниками ВМ з розробки та впровадженню нових ВМ 4. Збiльшення обсягiв ВР , власного виготовлення . 5. Необхiднiсть створення стратегiчних запасiв сировини. 6. Належне функцiонування системи якостi ISO 9001, системи з охорони працi OHSAS 18001:2006 та екологiї ISO 14001:2006 ( впровадження суцiльного вхiдного контролю ВМ та сировини, застосування схем пiдвищеної надiйностi) . Захист своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринку збуту 1. Розширення ринку збуту за рахунок спецiальних вибухових робiт. 2. Проведення iнформацiйних заходiв та участь у виставках для ознайомлення з дiяльнiстю та можливостями пiдприємства . 3. Пiдвищення конкурентоспроможностi за рахунок впровадження нових ВР та технологiй. Конкуренцiя в галузi, особливостi продукцiї. Послуги, якi пов'язанi з вибуховими роботами, є специфiчнi , потребують отримання певних дозволiв та лiцензування (такi як виготовлення ВР, користування радiочастотами), тому перелiк пiдприємств, що мають можливiсть здiйснювати таку дiяльнiсть не дуже великий, а у таких обсягах - зовсiм незначний( не бiльш 2-3 ). До реальних конкурентiв на даному етапi можна вiднести: ПрАТ "Промвибух", ПрАТ "Iнтервибухпром", ТОВ "СВП "Криворiждорвибухпром".
 
За останнi п'ять рокiв основними придбаннями для пiдприємства були такi активи:
- в 2010 роцi виконано капiтальний ремонт, що капiталiзується, АПК (оздоровчий комплекс) ГЦ-1 на суму 1256,0 тис. грн. без ПДВ, виконано капiтальний ремонт, що капiталiзується, фасаду ПЛК УКК на суму 49,7 тис. грн. без ПДВ, придбано легковий автомобiль на суму 157,4 тис. грн. без ПДВ, а також були виконанi платежi за проектнi роботи з реконструкцiї комплексу "Пiвнiчний" на суму 37,4 тис. грн.
- в 2011 роцi було придбано двi змiшувально-заряднi машини "Емонiт-1" загальною вартiстю 5127,3 тис. грн. без ПДВ, у реконструкцiю комплексу "Пiвнiчний" (1-й пусковий комплекс) було вкладено 684,2 тис. грн. без ПДВ, виконано капiтальний ремонт, що капiталiзується, фасаду ПЛК УКК (адмiнiстративна будiвля) на суму 156,3 тис. грн. без ПДВ.
- в 2012 роцi був введений в дiю 1-й пусковий комплекс з реконструкцiї комплексу "Пiвнiчний", профiнансовано в 2012 роцi 195,7 тис. грн. без ПДВ, розпочалися роботи по 2 – 7 пусковим комплексам з реконструкцiї комплексу "Пiвнiчний", профiнансовано 569,2 тис. грн. без ПДВ, будiвлi ПЛК УКК та АПК АТЦ були обладнанi автоматизованою пожежною сигналiзацiєю, профiнансовано 140,1 тис. грн. без ПДВ, було придбано 19 комп’ютерiв на суму 69,3 тис. грн. без ПДВ, продовжилося виконання капiтального ремонту, що капiталiзується, фасаду ПЛК УКК, профiнансовано 117,4 тис. грн. без ПДВ.
- в 2013 роцi закiнчено реконструкцiю комплексу "Пiвнiчний", введеннi в дiю 2-7 пусковi комплекси, профiнансовано в 2013 роцi 201,6 тис. грн. без ПДВ. Закiнчено фiнансування автоматизованих пожежних сигналiзацiй будiвель ПЛК УКК та АПК АТЦ, профiнансовано на загальну суму 37,8 тис. грн. без ПДВ. Введена в дiю система раннього виявлення надзвичайних ситуацiй та оповiщення людей у разi їх виникнення на комплексi "Пiвнiчний ", профiнансовано 247,5 тис. грн. без ПДВ, були придбанi автокран КС-45729А-4-02 «Машека», вантажопiдйомнiстю 16,2 тон, вартiстю 708,7 тис. грн. без ПДВ та дерево-подрiбнююча машина DP 660 T, вартiстю 45,7 тис. грн. без ПДВ, продовжилося виконання капiтального ремонту, що капiталiзується, фасаду ПЛК УКК, профiнансовано 139,8 тис. грн. без ПДВ.
- в 2014 роцi з метою придбання двох одиниць змiшувально-зарядних машин "Емонiт-1" було поставлено на пiдприємство 2 одиницi змiшувально-зарядного устаткування «Емонiт-1» на суму 6 139,0 тис. грн. без ПДВ та виконана попередня оплата за шасi автомобiля КрАЗ (2 од.) на суму 765,0 тис. грн. без ПДВ. З метою придбання прибору дистанцiйного керування вибухом 1670 (1 комплект) виконана попередня оплата на суму 619,2 тис. грн. Обладнано мережi зовнiшнього енергозабезпечення бази вiдпочинку «Вербиченька» на суму 58,0 тис. грн. без ПДВ.
В перспективi планується придбання змiшувально-зарядних машин для збiльшення парку, будiвництво парової котельнi на комплексi "Пiвнiчний" для забезпечення та виконання планiв виробництва у вiдповiдностi з сучасними вимогами та придбання машин та обладнання замiсть тих, що вийшли з ладу й у них закiнчився строк експлуатацiї. Будiвництво парової котельнi та придбання машин та обладнання планується за власнi кошти пiдприємства.

 
В 2014 роцi правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, -вiдсутнi.
 
Вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р. складає за первинною вартiстю - 597402 тис.грн., за залишковою вартiстю -99844 тис.грн.
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду, складає на початок 2014 року - 78 тис.грн., на кiнець 2014 року - 221 тис.грн.Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2014 р. складає: - будiвлi та споруди -82,2%; - машини та обладнання - 94,4 %; - транспортнi засоби - 80,3 %; - iншi - 89,8 %.
Виробничi потужностi розподiляються по групам:
- Зберiгання вибухових матерiалiв. У порiвняннi з 2008 роком,пiсля якого зменшилися обсяги використання тротиломiстких вибухових речовин, проведена реструктирiзацiя (виведено з експлуатацiї склад ВМ "Центральний"), середнiй рiвень завантаженостi складiв, що залишилися складає 41%;
- Виконання механiзованої переробки вибухових речовин. Рiвень завантаженостi пункту механiзованої переобки зменшився до 1% за рахунок зменшення обсягiв використання гранульованих вибухових речовiн;
- Комплекс "Пiвнiчний" призначений для виготовлення компонентiв емульсiйної вибухової речовини. Комплекс досяг проектної потужностi, планується збiльшити обсяг виготовлення компонентiв ЕВР за рахунок проведення реконструкцiї та оптимiзацiї технологiчних процесiв;
- Змiшувально-заряднi та iншi технологiчнi машини. Поновлення основних засобiв вiдбувається за рахунок модернiзацiї, реконструкцiї, капiтального ремонту та нового будiвництва.
 
На дiяльнiсть Товариства впливають законодавчi та економiчнi фактори такi як: фiнансово-економiчнi, виробничо-екологiчнi, екологiчнi. Обладнання для виконання робiт, якi здiйснює пiдприємство, потребує оновлення, що викликано необхiднiстю використання найсучаснiшого обладнання для пiдвищення ефективностi проведення робiт з видобутку гiрничої маси. Сучаснi умови, в яких знаходиться промисловiсть, вимагають вiд пiдприємства зниження вартостi вибухових робiт та використання найсучаснiших вибухових матерiалiв для зниження показникiв забруднення природного середовища.
 
Штрафнi санкцiї за порушення податкового законодавства сплачувались в незначних розмiрах за результатами самоперевiрки.
 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вiдображає здатнiсть покриття зобов'язань Товариства за рахунок використання всiєї суми оборотних коштiв. Для ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" станом на 31.12.2014 р. вiн складає 3,6. Величина цього показника знаходиться в нормативних мнежах (1,00-2,00), що свiдчить про високий ступiнь лiквiдностi пiдприємства.
 
На кiнець звiтного перiоду Товариство не має невиконаних договорiв, строк виконання яких минув.
 
Стратегiчними напрямками дiяльностi Товариства є утримання лiдируючих позицiй на ринку вибухових робiт при розробцi залiзорудних кварцитiв вiдкритим способом за рахунок: - збереження високопрофесiйних кадрiв; - пiдвищення рiвня технiчного потенцiалу; - використання сучасних вибухових матерiалiв та технологiй.
 
Полiтика щодо дослiджень та розробок - бути лiдером у впровадженнi новiтнiх технологiй та вдосконаленнi iснуючих. Дослiдження та розробки, пов'язанi з питанням впровадження сучасних технологiй та зменшення екологiчного навантаження на довкiлля при проведеннi масових вибухiв. ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" проводить розробки рецептур та регламентiв виготовлення та застосування нових вибухових речовин, проводить випробування в промислових умовах вибухових матерiалiв, обладнання, здiйснює монiторинг вибухових робiт. В 2014 р. Товариство витратило на дослiдження та розробки суму 36 тис.грн.
 
Значних справ, що знаходяться в судових органах, в яких приймає участь Товариство, станом на 31.12.2014 р. немає.
 
Iстотним фактором, що вплинув на дiяльнiсть Товариства протягом 2014 року, є зниження об'ємiв пiдривання гiрничої маси в кар'єрах гiрничо-збагачувальних комбiнатiв. Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром"за 2012, 2013,2014 роки, тис.грн. :
Назва показникiв 2012 2013 2014
Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарної продукцiї 311348 307659 367381
Собiвартiсть товарної продукцiї 260427 258960 307779
Валовий прибуток 50921 48699 59602
Чистий прибуток 19859 17570 23427
Дебiторська заборгованiсть 64539 64421 88710
Кредиторська заборгованiсть 33496 25505 24505

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 102907 94712 78 221 102985 94933
будівлі та споруди 71726 68864 0 143 71726 69007
машини та обладнання 4151 3339 0 0 4151 3339
транспортні засоби 26484 22065 78 78 26562 22143
інші 546 444 0 0 546 444
2. Невиробничого призначення: 5212 5132 0 0 5212 5132
будівлі та споруди 5190 5093 0 0 5190 5093
машини та обладнання 7 29 0 0 7 29
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 15 10 0 0 15 10
Усього 108119 99844 78 221 108197 100065
Опис Вартiсть орендованих основних засобiв облiковується на позабалансовому облiку. Всього вартiсть основних засобiв складаєсться iз вартостi власних та орендованих основних засобiв. Первiсна вартiсть власних основних засобiв на 31.12.2014 р. складає 597402 тис.грн., накопичена амортизацiя складає 497558 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2014 р. складає: - будiвлi та споруди -82,2%; - машини та обладнання - 94,4 %; - транспортнi засоби - 80,3 %; - iншi - 89,8 %. Основнi засоби орендованi на термiн вiд 1 до 5 рокiв. Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi, крiм вартостi державного майна, яке не увiйшло до статутного капiталу Товариства при корпоратизацiї. Функцiї з управлiння цього майна здiйснює Агенство держмайна України. До перелiку такого майна входять два об‘єкти цивiльної оборони, первiсна вартiсть яких 1 052 тис.грн., залишкова вартiсть – 487 тис.грн.
Основнi засоби, переданi в заставу пiд забезпечення зобов‘язань – вiдсутнi.
Законсервованi основнi засоби вiдсутнi.
Первiсна вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв, але якi використовуються у виробничому процесi – 77902 тис.грн.
Облiковою полiтикою Товариства встановлено такi рекомендованi термiни корисного використання:
-для будiвель та споруд – вiд 15 до 60 рокiв;
-для машин та обладнання – вiд 5 до 35 рокiв;
-для транспортних засобiв – вiд 5 до 10 рокiв;
-для iнших основних засобiв – вiд 4 до 10 рокiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 175973 154011
Статутний капітал (тис. грн.) 97022 97022
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 97022 97022
Опис Чистi активи - це активи Товариства за вiдрахуванням його зобов'язань.
Розрахунок вартостi чистих активiв полягає в скаладаннi пiдсумкiв роздiлiв 1,2 та 3 активу балансу на звiтну дату
на 31.12.2014 р.= 107 685 + 117 418 = 225 103 тис.грн.;
за мiнусом пiдсумкiв роздiлiв 2,3,4,5 пасиву балансу на звiтну дату
на 31.12.2014 р.= 21 115 + 28 015 = 49 130 тис.грн.;
Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства
станом на 31.12.2014р. складає тис.грн.; 225 103 – 49 130 = 175 973 тис.грн.

Висновок Вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2014 р.становить 175973 тис.грн.,розмiр статутного капiталу становить 97 022 тис.грн. Вартiсть чистих активiв є вище за вартiсть статутного капiталу.Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 2098 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 47032 X X
Усього зобов'язань X 49130 X X
Опис: Довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.2014 р. складають 21115 тис.грн., в т.ч.:
- вiдстроченi податки -1787 тис.грн.;
- пенсiйнi зобов'язання з виплати пiльгових пенсiй за актуарним розахунком - 19328 тис.грн.
Поточнi зобов'язання станом на 31.12.2014 р. складають 28015 тис.грн.,в т.ч.:
-поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, постуги - 18958
- поточних зобов'язань зi сплати податкiв до бюджету- 2098
- розрахункiв зi страхування - 877
- розрахункiв з оплати працi - 1861
- за одержаними авансами - 10
- за розразхунками за дивiдендами - 598
- поточнi забезпечення з оплати вiдпускних - 3241
- поточнi забезпечення з виплат при виходi на пенсiю за вiком - 269
- iншi поточнi зобов'язання - 103

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Гiрнича маса 48720 м3 367381 100 48720 м3 367381 100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 сировина та матерiали 71
2 заробiтна плата 12

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська аудиторська служба"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21198495
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61003, Україна, Харкiвська область, Дзержинський район, мiсто Харкiв, Майдан Конституцiї, буд.1, пiд'їзд №6, кiмната 63
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2013 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 12 П 000012 01.02.2013 04.11.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська аудиторська служба"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21198495
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61003, Україна, Харкiвська область, Дзержинський район, мiсто Харкiв, Майдан Конституцiї, буд.1, пiд'їзд №6, кiмната 63
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2013 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 12 П 000012 26.03.2014 04.11.2015
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо рiчної фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ»
станом на 31 грудня 2014 року
Акцiонерам, Правлiнню
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»

Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ» (далi – ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ», Товариство) за 2014 рiк, яка включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2014 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi.


Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi аудиту, огляду, iншого наданнi впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Знецiнена дебiторська заборгованiсть вiдображена в Балансi в розмiрi 1137,0 тис. грн., резерв боргiв на знецiнення за якою не визначений, що є вiдхиленням вiд МСФЗ. При умовi коригування статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» власний капiтал на початок та кiнець року повинен бути зменшений на вiдповiдну суму.
Умовно-позитивна думка
На думку аудитора, подана нижче фiнансова звiтнiсть, за винятком зауваження, що викладене у попередньому параграфi, достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» станом на 31 грудня 2014 року, а також фiнансовi результати дiяльностi та рух грошових коштiв за 2014 рiк згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Звертаємо увагу на примiтку, в якiй не в повнiй мiрi вiдповiдно до МСФЗ розкрита iнформацiя про пов’язаних осiб, а саме не вказанi кiнцевi власники.
Iншi питання
За результатами виконання розрахунку вартостi чистих активiв вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України розрахункова вартiсть чистих активiв станом на 31 грудня 2014 року складає 175 973 тис. грн., а з врахуванням коригувань за даними аудиту – 174 836 тис. грн. Але незважаючи на це, вартiсть чистих активiв ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» станом на 31.12.2014 року бiльше розмiру Статутного капiталу Товариства, що вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України.
Аудитору не було надано доказiв про проведення загальних зборiв акцiонерiв за пiдсумками 2013 року, що суперечить Закону України «Про акцiонернi товариства» (зокрема, ст. 46).
Аудитор звертає увагу, що суттєва невизначенiсть стосовно подiй в Українi, нестабiльнiсть економiки, загострення кризових явищ та ситуацiя на вiтчизняному ринку в промисловiй галузi, яка має негативнi тенденцiї, можуть мати вплив на дохiднiсть, об’єм виробництва Товариства та в цiлому на його майбутнiй фiнансовий стан.

Генеральний директор /Петрович В.В./
ТОВ «Українська Сертифiкат аудитора Серiї А №003505
аудиторська служба» вiд 29.01.98р. чинний до 29.01.18р.

_10_ березня 2015 року
61003 м. Харкiв, майдан Конституцiї, 1,
Палац Працi, 6 пiд’їзд, 3 поверх, к.63-12

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 0 0
2 2013 1 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не проводились. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 12

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Iншi комiтети вiдсутнi.
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради iншi комiтети не створенi

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Iнша iнформацiя вiдсутня.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада в новому складi обрана 28.03.2013 р. Загальними зборами.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iнших положень не має.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Iнша iнформацiя вiдсутня.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Iншi причини вiдсутнi.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iншi перевiрки вiдсутнi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Iнша iнформацiя вiдсутня.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не визначились.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Не має.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не має.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Не має.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" за ЄДРПОУ 00190934
Територія за КОАТУУ 1211036300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 09.90
Середня кількість працівників 695
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вулиця Каховська, буд.40, м.Кривий Рiг, Днiпропетровська область, 50005
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 41 54 56
первісна вартість 1001 3654 3654 4269
накопичена амортизація 1002 -3613 -3600 -4213
Незавершені капітальні інвестиції 1005 207 7690 1678
Основні засоби: 1010 108119 99844 120525
первісна вартість 1011 599021 597402 595100
знос 1012 -490902 -497558 -474575
Інвестиційна нерухомість: 1015 90 97 90
первісна вартість 1016 90 97 90
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 7 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 108464 107685 122349
II. Оборотні активи
Запаси 1100 12072 25138 13273
Виробничі запаси 1101 11900 22709 13239
Незавершене виробництво 1102 0 2243 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 172 186 34
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 32687 47250 69850
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

2360

13537

6558
з бюджетом 1135 28159 26701 32253
у тому числі з податку на прибуток 1136 28159 26701 32253
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1208 1222 1194
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 16087 3569 5505
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 16087 3569 5505
Витрати майбутніх періодів 1170 9 1 7
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 3
Усього за розділом II 1195 92582 117418 128643
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 201046 225103 250992

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 97022 97022 97022
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 641 -824 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 14503 14503 12840
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 41845 65272 37665
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 154011 175973 147527
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2304 1787 4132
Пенсійні зобов’язання 1505 19226 19328 20461
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 21530 21115 24593
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 17714 18958 68936
за розрахунками з бюджетом 1620 2068 2098 2724
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 641 877 733
за розрахунками з оплати праці 1630 1555 1861 1696
за одержаними авансами 1635 5 10 17
за розрахунками з учасниками 1640 603 598 692
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 2834 3510 2900
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 85 103 1174
Усього за розділом IІІ 1695 25505 28015 78872
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 201046 225103 250992

Примітки Фiнансова звiтнiсть за рiк, який закiнчився 31 грудня 2014 року, є другою фiнансовою звiтнiстю Товариства, складеною у вiдповiдностi з МСФЗ. За попереднi звiтнi перiоди, завершуючи роком, який закiнчився 31 грудня 2011 року, Товариство пiдготувало фiнансову звiтнiсть згiдно нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку (нацiональнi П(С)БО).
Розкриття iнформацiї балансу. Загальна вартiсть активiв станом на 31.12.2014 р. становить 225103 тис.грн. У порiвняннi з попереднiм перiодом збiльшення загальної вартостi активiв складає 12%. Товариство станом на 31.12.2014 р. має власних основних засобiв по залишковiй вартостi на суму 99844 тис.грн.Нарахування амортизацiї в податковому облiку здiйснюється згiдно норм та правил Податкового кодексу. У бухгалтерському облiку амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом. Протягом 2014 року змiн в амортизацiйнiй полiтицi не було. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2014 р. становить 83%. Запаси складаються з основних та допомiжних сировини та матерiалiв, палива, запасних частин, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв. При списаннi запасiв у виробництво використовується метод ФIФО. Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за методом амортизованої собiвартостi. Товариством створено резерв сумнiвних боргiв стосовно дебiторської заборгованостi в сумi 4872 тис.грн. облiк грошових коштiв ведеться згiдно вимог чинного законодавства. станом на 31.12.2014 р. Товариство має залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi в сумi 3569 тис.грн. Придбання та реалiзацiї майнових комплексiв не було. Статутний капiтал Товариства складає 97022 тис.грн. Статутний капiтал протягом 2014 року не змiнювався. Станом на 31.12.2014 р. в звiтi про фiнансовий стан вiдображено забезпечення виплат вiдпусток персоналу в сумi 3241 тис.грн., забезпечення виплат при виходi на пенсiю 269тис.грн., забезпечення виплат пiльгових пенсiй 19328 тис.грн. станом на 31.12.2014 р. Товариство має поточних зобов'язань на суму 28015 тис.грн.
Керівник Монаков Валентин Федорович
Головний бухгалтер Руденко Лiлiя Андрiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" за ЄДРПОУ 00190934
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 367381 307659
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 307779 ) ( 258960 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

59602

48699
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 8358 5352
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 24960 ) ( 20883 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 11477 ) ( 8108 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

31523

25060
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 780 709
Інші доходи 2240 92 71
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 2389 ) ( 2868 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 116 ) ( 44 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

29890

22928
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 6463 5358
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

23427

17570
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 -1787 2786
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -1787 2786
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 -322 502
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -1465 2284
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 21952 19854

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 265220 218112
Витрати на оплату праці 2505 46347 39363
Відрахування на соціальні заходи 2510 16119 13854
Амортизація 2515 8460 8579
Інші операційні витрати 2520 9829 7814
Разом 2550 345975 287722

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 97022000 97022000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 97022000 97022000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.24146 0.18109
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.24146 0.18109
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Дохiд визнається при збiльшеннi активу виходячи iз ступеню завершеностi робiт на дату пiдписання акту виконаних робiт при умовi, що покупцю переданi всi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю. При визначеннi доходу застосовується метод нарахування, згiдно якого доходи вiдображаються в бухгалтерському облiку та звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв. Витрати у звiтному перiодi визначаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. Валовий прибуток вiд реалiзацiї товарiв(робiт, послуг) склав 59602 тис.грн. (за 2013 рiк - 48699 тис.грн.). Iншi операцiйнi доходи склали 8358 тис.грн. ( за 2013 р.-5352 тис.грн.). Iншi операцiйнi витрати за 2014 р. склали 11477 тис.грн. (за 2013 р. склали 8108 тис.грн.). Витрати з податку на прибуток за 2014 р. склали 6463 тис.грн., за 2013 р. -5358 тис.грн).
Iншi фiнансовi доходи в сумi 780 тис.грн. складаються з суми отриманих коштiв по вiдсоткам за розмiщення коштiв на банкiвських рахунках. Фiнансовi витрати складають 2389 тис.грн. - сума дисконтування витрат згiдно актуарного розрахунку забезпечення виплат пiльгових пенсiй по спискам № 1,2.
За пiдсумками дiяльностi Товариства у 2014 роцi отримано чистий прибуток у сумi 23427 тис.грн. Поточний податок на прибуток визнається зобов'язанням в сумi, належнiй до сплати. Ставка податку на прибуток складає 18%. Поточний податок на прибуток за 2014 рiк склав 6658 тис.грн., вiдстроченi податковi зобов'язання з податку на прибуток склали (195) тис.грн.
Iнший сукупний дохiд складається з суми (1787) тис.грн. (за 2013 рiк -2786 тис.грн.)- ефекту переоцiнки залишку резерву (актуарний прибуток/збиток) згiдно актуарному розрахунку резерву виплат по пiльговим пенсiям в результатi змiни Стандарту МСФЗ 19 та вiдстрочений податок на прибуток, пов‘язаний з сукупним доходом (322)тис.грн. (за 2013 рiк -502 тис.грн.)
Керівник Монаков Валентин Федорович
Головний бухгалтер Руденко Лiлiя Андрiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" за ЄДРПОУ 00190934
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

430675

372346
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 864 883
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 183 59
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 789 708
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 1084 698
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 526 115
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 186482 )

( 190713 )
Праці 3105 ( 36395 ) ( 31824 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 17304 ) ( 15437 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 30946 ) ( 31772 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 5200 ) ( 6445 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 16793 ) ( 18411 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 8953 ) ( 6916 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 161639 ) ( 81224 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 6054 ) ( 5392 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -4699 18447
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 57
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 6287 ) ( 1567 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 1530 ) ( 143 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -7817 -1653
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 2 ) ( 17425 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2 -17425
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -12518 -631
Залишок коштів на початок року 3405 16087 16718
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 3569 16087

Примітки Грошовi кошти Товариства складаються iз готiвкових коштiв в касi Товариства та коштiв на рахунках у банку. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi (доходи) склав (4699) тис.грн. Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (витрати) склав (7817) тис.грн. Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi (витрати) склав (2) тис.грн. Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод склав (12518) тис.грн. Грошових коштiв, недоступних для використання, немає. Залишок коштiв на кiнець 2014 року складає 3569 тис.грн., що вiдповiдає рядку №1165 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариства.
Керівник Монаков Валентин Федорович
Головний бухгалтер Руденко Лiлiя Андрiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" за ЄДРПОУ 00190934
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 29890 0 22928 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 8460 X 8579 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 778 0 0 3500
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 400 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 756 44 780
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 2389 X 2868
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 38072 2187 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 8 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 1810 0 0 3115
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 5200 X 6445
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 5879 17030 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 57 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 780 X 709 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 7817 X 1567
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 142
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 7037 0 943
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 709 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 2 X 17427
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 2 0 16718
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 12918 0 631
Залишок коштів на початок року 3405 16087 X 16718 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 400 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 3569 0 16087 0

Примітки Коригування прибутку вiд звичайної дiяльностi до оподаткування виконано на суму нарахованої амортизацiї необоротних активiв - 8460 тис.грн., Збiльшення(зменшення) забезпечень резерву вiдпусток, резерву виплат пiльгових пенсiй, резерву виплат при виходi на пенсiю на загальну суму 778 тис.грн., на суму прибутку вiд неоперацiйної дiяльностi та iнших негрошових операцiй на суму 756 тис.грн. та на суму прибутку вiд нереалiзованих курсових рiзниць 400 тис.грн. У складi коштiв вiд операцiйної дiяльностi вiдображено як витрати дисконтованої вартостi актуарного розрахунку пiльгових пенсiй в сумi 2389 тис.грн., зменшення оборотних активiв 38072 тис.грн., зменшення витрат майбутнiх перодiв 8 тис.грн.,збiльшення поточних зобов'язань 1810 тис.грн. грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi склали (679) тис.грн., сума сплаченого податку на прибуток за 2014 рiк склала 5200 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав (5879) тис.грн.
Чистий рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльност становить (7037) тис.грн. та складається з отриманих вiдсоткiв вiд залишку коштiiв на рахунках у банках в сумi 780 тис.грн., витрат на придбання необоротних активiв в сумi 7817 тис.грн.
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi становить (2) тис.грн., та складається з суми сплачених у 2014 роцi дивiдендiв- 2 тис.грн.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi за 2014 рiк складає (12918) тис.грн.
Керівник Монаков Валентин Федорович
Головний бухгалтер Руденко Лiлiя Андрiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" за ЄДРПОУ 00190934
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 97022 641 0 14503 41845 0 0 154011
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 97022 641 0 14503 41845 0 0 154011
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 23427 0 0 23427
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -1465 0 0 0 0 0 -1465
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -1465 0 0 23427 0 0 21962
Залишок на кінець року 4300 97022 -824 0 14503 65272 0 0 175973

Примітки Зареєстрований Статутний капiтал станом на 31.12.2014 року складає 97022 тис.грн. та протягом 2013-2014 рокiв не змiнювався. Капiтал у дооцiнках складається iз iншого сукупного доходу за 2013 рiк- (1465) тис.грн. та за 2012 рiк -641 тис.грн. - ефект переоцiнки залишку резерву (актуарний прибуток/збиток) по виплатi пiльгових пенсiй за мiнусом вiдстроченого податку на прибуток, пов‘язаного з сукупним доходом, - виник в зв'язку зi змiною МСФЗ 19, та станом на 31.12.2014 р. становить (824)тис.грн.
Резервний капiтал станом на 31.12.2013 р. склав 14503 тис.грн., в 2014 р.донарахувань не було, тому станом на 31.12.2014 р. залишок резервного капiталу складає 14503 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2013 р. склав 41845 тис.грн., збiльшено на суму отриманого чистого прибутку в 2014 роцi- 23427тис.грн. тому станом на 31.12.2014 р. нерозподiлений прибуток Товариства складає 65272 тис.грн. Нерозподiлений прибуток в 2014 роцi не розподiлявся. Залишок власного капiталу 175973 тис.грн. вiдповiдає даним Балансу (Звiту про фiнансовий стан).
Керівник Монаков Валентин Федорович
Головний бухгалтер Руденко Лiлiя Андрiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО – ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ», складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за 2014 рiк
1.Iнформацiя про Товариство i його дiяльнiсть
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО – ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ» (далi – Товариство або ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ») є одним з найбiльших пiдприємств на Українi по веденню вибухових робiт з досвiдом роботи понад 40 рокiв. Потужна виробнича база дозволяє пiдривати обсяги гiрничої маси бiльше 50 млн.куб.м. в рiк.
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» засноване в 1969 роцi як державне пiдприємство для забезпечення ведення вибухових робiт на кар‘єрах Криворiзького залiзорудного басейну. У 2001 роцi в рамках програми приватизацiї в Українi воно було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство. Засновником Товариства є Державна акцiонерна компанiя «Укррудпром». У 2011 роцi органiзацiйно – правова форма Товариства була змiнена з вiдкритого акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариство вiдповiдно до змiн у законодавствi України.
В 2014 роцi у ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» злиття, подiлу, приєднання, перетворення не вiдбувалося.
Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства за 2014 рiк склала 695 осiб ( за 2013 рiк - 719 осiб).
Форма власностi – приватна. Товариство є самостiйним господарюючим субєктом.
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на комерцiйнiй основi на територiї України та за її межами.
Технологiчний ланцюг виробничого процесу ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» складає: зберiгання, перероблення, транспортування та безпосередньо пiдривання вибуховими матерiалами.
Товариство надає такi послуги:
• Роздроблення гiрничої породи та негабариту
• Виробництво вибухових речовин
• Завалення будiвель, конструкцiй iз будь-яких матерiалiв в умовах дiючого виробництва
• Проходження каналiв в скальних породах
• Ущiльнення просадочних грунтiв
На пiдприємствi дiють системи якостi:
• СИСТЕМА ЯКОСТI ДСТУ ISО 9001-2001
• СИСТЕМА ЕКОЛОГIЧНОГО УПРАВЛIННЯ ДСТУ ISО 14001:2006
• СИСТЕМА УПРАВЛIНЯ БЕЗПЕКОЮ ТА ГIГIЄНОЮ ПРАЦI ДСТУ-П ОНSAS 18001:2006
Пiдприємство є юридичною особою, органiзацiйно – правова форма - публiчне акцiонерне товариство, зареєстроване та має постiйне мiсце знаходження в Українi. Iдентифiкацiйний код 00190934.
Юридична адреса Товариства – Дзержинський район, вулиця Каховська, будинок № 40, мiсто Кривий Рiг, Днiпропетровська область, 50005, Україна. Структурнi пiдроздiли пiдприємства розмiщенi також в Тернiвському та Криворiзькому районах мiста Кривого Рогу, де ведуть основну господарську дiяльнiсть.
Полiтика ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» щодо фiнансування своєї дiяльностi спрямована на: безперебiйне забезпечення фiнансовими ресурсами поточної виробничо-господарської дiяльностi та контроль за рацiональним використанням фiнансових ресурсiв; своєчасне перерахування платежiв до бюджету та в Державнi цiльовi фонди; своєчаснi розрахунки з постачальниками ресурсiв, оплату працi персоналу; фiнансування природоохоронних проектiв пiдприємства; досягнення найбiльш ефективних економiчних та фiнансових показникiв на основi взаємовигiдного спiвробiтництва, поваги, довiри з партнерами; постiйне вдосконалення, пiдвищення ефективностi фiнансової дiяльностi пiдприємства. Результати впровадження цiєї полiтики за 2014 рiк наведенi нижче. Насамперед треба вiдзначити, що наявнiсть високої конкуренцiї з боку українських пiдприємств, високi податки, зростання цiн на основну сировину, неповернення державою суми авансового внеску з податку на прибуток при виплатi дивiдендiв за попереднi перiоди, не сприяли зростанню фiнансового стану Товариства.
За 2014 рiк валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї (робiт послуг) пiдприємства склав 59602 тис.грн., що бiльше на 10903 тис.грн. вiд значення аналогiчного показника за 2013 рiк (48699 тис.грн.). Рентабельнiсть виробленої продукцiї за 2014 рiк складає 10,4 % (за 2013 рiк - 10%). Продуктивнiсть працi одного працiвника за 2014 рiк складає 471,2 тис.грн., в 2013 р. – 451,9 тис.грн.та збiльшилась на 19,3 тис.грн. Витрати на 1 грн. реалiзованої продукцiї складають 90,57 коп., та зменшились порiвняно з 2013 роком на 0,39 коп.(в 2013 р. – 90,96 коп.).
Дохiд вiд надання послуг з пiдривання в 2014 роцi склав 367381 тис.грн.( в 2013 р. - 307659 тис.грн.), в т.ч. вiд надання послуг з пiдривання гiрничої маси 363872 тис.грн.( в 2013 р. -304037 тис.грн.). Об’єми пiдривання в 2014 склали 48719,6 тис.м3(в 2013 роцi- 49 079,5 м3). Послуги промислового характеру в 2014 роцi склали 3509 тис.грн., в т.ч. зовнiшня та внутрiшня гiдрозабивка, комбiнована гiдрозабивка, послуги по спецiальному пiдриванню.
В склад виручки вiд основних продаж включено виручку вiд реалiзацiї послуг з пiдривання гiрничої маси в кар‘єрах Кривбасу двом найбiльшим покупцям Товариства. Реалiзацiя нi одному iншому покупцю окремо не склала 10% або бiльше вiд виручки пiдприємства за 2014 р.
За пiдсумками роботи за 2014 рiк Товариство отримало прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування у сумi 29890 тис.грн.(за 2013 р.-22928 тис.грн.). Чистий прибуток пiдприємства за 2014 рiк склав 23427 тис.грн., у минулому 2013 роцi чистий прибуток складав 17570 тис.грн., та збiльшився в порiвняннi з 2013 роком на 5857 тис.грн.
В 2014р. було вироблено товарної продукцiї на 19,4 % бiльше вiд минулого року.
Доходи вiд iншої операцiйної дiяльностi в 2014 роцi склали 8358 тис.грн. (в 2013 р. -5352 тис.грн.) та складаються з:
- доходiв вiд реалiзацiї товарiв, запасiв -480 тис.грн.(в 2013р.-281 тис.грн.) зросли на 199 тис.грн.або на 70,8%.
- доходiв вiд надання послуг зi зберiгання вибухових матерiалiв – 3515 тис.грн.(в 2013 р.-4069 тис.грн.) зменшились на 554 тис.грн. або на -13,6%.
- доходи вiд операцiйної оренди активiв -925 тис.грн. (в 2013 р.-555 тис.грн.) зросли на 370 тис.грн. або на 66,7%.
За 2014 рiк Товариством було перераховано до бюджету та в Державнi цiльовi фонди 48251тис.грн., що на 1044 тис.грн.бiльше, нiж в 2013 роцi. Недоїмки по платежам до бюджету та в Державнi цiльовi фонди ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» не має. Сума сплаченого авансового внеску з податку на прибуток при виплатi дивiдендiв за попереднi перiоди, яка буде зарахована на зменшення податку на прибуток в наступних податкових перiодах, станом на 31.12.2014 р. складає 26701 тис.грн.
2. Основа подання фiнансової звiтностi
2.1 Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть за рiк, який закiнчився 31 грудня 2014 року, є другою фiнансовою звiтнiстю Товариства, складеною у вiдповiдностi з МСФЗ. Товариство вперше застосувало норми МСФЗ за звiтний перiод, який завершився 31.12.2013 року. За попереднi звiтнi перiоди, завершуючи роком, який закiнчився 31 грудня 2011 року, Товариство пiдготувало фiнансову звiтнiсть згiдно нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку (нацiональнi П(С)БО), при переходi на складання звiту за МСФЗ всi коригування були виконанi ретроспективно.
Фiнансова звiтнiсть за рiк, який закiнчується 31 грудня 2014 року, була пiдготовлена згiдно з вимогами усiх випущених на дату затвердження цiєї фiнаснової звiтностi МСБО, МСФЗ та тлумачень, затверджених Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi («КТМФЗ»), якi є чинними станом на 31 грудня 2014 року.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної вартостi. Функцiональною валютою Товариства є валюта, в якiй Товариство в основному генерує i витрачає грошовi кошти. Функцiональною валютою Товариства є українська гривня, фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах українських гривень, а всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо не вказано iнше.
Нижче викладенi основнi положення облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi фiнансової звiтностi за 2014 рiк. Якщо не вказано iнше, цi положення облiкової полiтики послiдовно застосовувалися у всiх представлених звiтних перiодах.
2.2. Iстотнi бухгалтерськi оцiнки й судження при застосуваннi облiкової полiтики
Товариство робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, показаних у звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i грунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, яке при iснуючих обставинах вважається обгрунтованим. Судження, якi найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансових звiтах, i оцiнки, якi можуть призвести до значних корегувань балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Справедлива вартiсть основних засобiв. Основнi засоби Товариства проходять регулярне тестування на необхiднiсть переоцiнки. Оскiльки значна частина основних засобiв мають вузько направлене використання, основою для їх оцiнки є амортизована вартiсть замiни. В 2014 роцi основнi засоби товариства не переоцiнювались.
Пенсiйнi зобов'язання та iншi винагороди працiвникам.
Керiвництво оцiнює пенсiйнi зобов'язання та iншi винагороди працiвникам з використанням методу прогнозованої умовної одиницi на пiдставi актуарних припущень, що представляють собою всю наявну у керiвництва iнформацiю по змiнних величинах, що визначають остаточну вартiсть виплати пенсiй та iнших винагород працiвникам. Оскiльки пенсiйний план входить в компетенцiю державних органiв, у Товариства не завжди є доступ до всiєї необхiдної iнформацiї. Внаслiдок цього на суму зобов'язань по пенсiйному забезпеченню можуть чинити значний вплив судження про те, чи вийде працiвник достроково на пенсiю i коли це станеться, чи буде Товариство зобов'язане фiнансувати пенсiї колишнiх спiвробiтникiв залежно вiд того, чи продовжує колишнiй спiвробiтник працювати в небезпечних умовах, а також про ймовiрнiсть того, що спiвробiтники будуть переведенi з пенсiйної програми, що фiнансується державою, на пенсiйну програму, фiнансовану Товариством. Розрахунок поточної вартостi пенсiйних зобов'язань залежить вiд ряду факторiв, обумовлених на основi актуарних розрахункiв з використанням цiлого ряду припущень. Основнi припущення, використанi при визначеннi чистих витрат (доходiв) за пенсiйними зобов'язаннями, включають ставку дисконту. Будь-якi змiни цих припущень вплинуть на балансову вартiсть пенсiйних зобов'язань. Товариство визначає вiдповiдну ставку дисконту в кiнцi кожного року. Вона являє собою вiдсоткову ставку, яка повинна використовуватися для визначення теперiшньої вартостi розрахункових майбутнiх грошових виплат, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для врегулювання пенсiйних зобов'язань. Iншi основнi допущення, що стосуються пенсiйних зобов'язань, частково заснованi на поточних ринкових умовах.
Податкове законодавство.
Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує змiнюватися. Суперечливi положення трактуються по-рiзному. Керiвництво вважає, що його тлумачення є доречним i обгрунтованим, але нiхто не може гарантувати, що податковi органи його не оскаржать.
Операцiї з пов'язаними сторонами.
В ходi звичайної дiяльностi Товариство проводить операцiї з пов'язаними сторонами. При визначеннi того, чи проводилися операцiї за ринковими або неринковими цiнами, використовується професiйне судження, якщо для таких операцiй немає активного ринку. Фiнансовi iнструменти первiсно визнаються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Облiкова полiтика Товариства передбачає вiдображення прибутку i збиткiв вiд операцiй з пов'язаними сторонами, крiм об'єднання компанiй або iнвестицiй в iнструменти капiталу, у звiтi про фiнансовi результати. Основою для суджень є цiни при проведеннi подiбних операцiй мiж непов'язаними сторонами, а також аналiз ефективної процентної ставки.

Продовження тексту приміток

2.3.Суттєвi положення облiкової полiтики. Особливостi представлення елементiв фiнансової звiтностi згiдно з облiковою полiтикою на 2014 р.
Нижче наведенi суттєвi положення Облiкової полiтики, застосованi Товариством при складаннi фiнансової звiтностi.
Згiдно МСФЗ 1 Товариство зобов’язане використовувати одну i ту ж облiкову полiтику в своєму першому звiтi про фiнансовий стан, який складено у вiдповiдностi з МСФЗ. Ця облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм МСФЗ, якi вступили на кiнець звiтного перiоду, за який складається фiнансова звiтнiсть згiдно МСФЗ.
Перерахунок iноземної валюти.
Статтi, представленi в цiй фiнансовiй звiтностi, оцiненi з використанням валюти основного економiчного середовища, в якiй працює пiдприємство (функцiональної валюти). Суми у фiнансовiй звiтностi оцiненi i представленi у нацiональнiй валютi України, гривнi, яка є функцiональною валютою i валютою представлення для пiдприємства.
Операцiї в iноземнiй валютi при первинному визнаннi ( активiв, зобов‘язань, капiталу, доходiв, витрат) вiдображаються в валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi з використанням валютного курсу на початок дня дати здiйснення операцiї за обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ).
Операцiї по безготiвкомим розрахункам в iноземнiй валютi вiдображаються в валютi звiтностi в сумi, визначеної документами банка з врахуванням особливостей використання банком валютного курсу на дату здiйснення операцiї, у випадку якщо це не суперечить вимогам податкового та митного законодавства в частинi використання валютного курса.
Для визначення курсових рiзниць на дату баланса застосовується валютний курс на кiнець дня дати балансу.
При визначеннi курсових рiзниць на дату здiйснення господарської операцiї застосовується валютний курс на початок дня дати здiйснення операцiї.
По монетарним статтям в iноземнiй валютi, по яким протягом дня здiйснювались господарськi операцiї, Товариство здiйснює перерахунок залишкiв на кiнець дня iз застосуванням валютного курса, встановленого на кiнець цього дня. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються iз використанням курсiв обмiну валют станом на дати первiсних операцiй. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються iз використанням курсiв обмiну валют на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi визнаються в складi прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони виникають, та включаються до звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд).
Основнi курси, що використовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi станом на 31.12.2014 р., були наступними: 1 долар США = 15,7686 гривнi (у 2013 роцi - 1 долар США = 7,993 гривнi).
В даний час українська гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України.
Основнi засоби.
Станом на 31 грудня 2014 року основнi засоби облiковуються за справедливою вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Справедлива вартiсть основних засобiв була визначена у результатi незалежної оцiнки, яка проводилась в 2011 роцi при переходi на складання фiнсової звiтностi згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть об’єкта основних засобiв складається iз: цiни придбання, включаючи iмпортнi мита i пов’язанi з їхнiм придбанням податки, якi не вiдшкодовуються; витрати на встановлення та налагодження основних засобiв, а також iншi витрати, безпосередньо пов’язанi з доведенням основних засобiв до стану, в якому вони придатнi до використання за призначенням. Основними засобами вважаються матерiальнi активи, що утримуються з метою їх використання в процесi виробництва або поставок товарiв, надання послуг, здачi в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 гривень. Витрати, пов’язанi з полiпшенням ( капiтальним ремонтом, модернiзацiєю, модифiкацiєю, реконструкцiєю) об’єкту, якi в подальшому призведуть до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, вiдносяться на збiльшення первiсної вартостi даних необоротних активiв. Витрати, пов’язанi з вiдновлення функцiй об’єктiв (ремонт та обслуговування, витрати на утримання об’єктiв основних засобiв у робочому станi) вiдображаються у складi витрат звiтного перiоду. Термiн корисного використання об’єктiв основних засобiв визначається експертним шляхом при передачi об’єктiв основних засобiв в експлуатацiю. Строк корисного використання (експлуатацiї) об’єктiв основних засобiв переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання. Знос основних засобiв у бухгалтерському облiку нараховується прямолiнiйним методом. Строки корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином, рокiв:
Будинки i споруди 1-60
Виробниче обладнання 1-35
Транспортнi засоби 5-15
Iншi основнi засоби 1-10
Збiльшення балансової вартостi основних засобiв за результатами переоцiнки вiдображається у звiтi про сукупнi доходи та резервi переоцiнки в капiталi. Пiсля переоцiнки об'єкта основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки вираховується з валової балансової вартостi активу, пiсля чого чиста вартiсть активу трансформується до його переоцiненої вартостi. Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi того ж активу, визнається у звiтi про сукупнi доходи та зменшує ранiше визнаний резерв переоцiнки у складi капiталу. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Резерв переоцiнки, вiдображений у складi капiталу, вiдноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток у тому випадку, коли сума переоцiнки реалiзована, тобто коли актив реалiзується або списується, або по мiрi використання Товариством цього активу. В останньому випадку реалiзована сума переоцiнки являє собою рiзницю мiж амортизацiєю на переоцiненiй балансовiй вартостi активу i амортизацiєю на основi його первiсної вартостi.
Пiсля визнання в облiку, об'єкти основних засобiв можуть подiлятися на компоненти, що представляють собою статтi iз значною вартiстю, якi можуть бути вiднесенi на окремий амортизацiйний перiод.
Вартiсть замiни таких компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманої суми з балансовою вартiстю активiв i вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. При продажу переоцiнених активiв суми, включенi в iншi резерви, переносяться на нерозподiлений прибуток.
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Товариство отримало б у даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi i в тому станi, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Якщо Товариство має намiр використовувати актив до кiнця його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату.
Знецiнення не фiнансових активiв.
На кожну дату балансу Товариство переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв та нематерiальних активiв з метою визначення- чи iснує будь-яке свiдчення того, що цi активи зазнали збитку вiд зменшення корисностi. У разi наявностi такого свiдчення Товариство оцiнює суму вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення(якщо таке знецiнення мало мiсце). Активи аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi будь-яких подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування та яка перевищує суму ранiше визнаного надлишку переоцiнки в капiталi. Вартiсть вiдшкодування активу - це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, залежно вiд того, яка з них вища. Для розрахункiв можливого знецiнення активи групуються на найнижчому рiвнi, на якому iснують окремо розрiзненi грошовi потоки (на рiвнi одиниць, якi генерують грошовi кошти). Не фiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення.
Якщо неможливо здiйснити оцiнку суми вiдшкодування окремого об’єкту, Товариство оцiнює суму вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить такий актив. Нематерiальнi активи, якi ще не доступнi до використання, перевiряються на предмет знецiнення щорiчно, а також при виявленнi ознак того, що даний актив знецiнився. Сума очiкуваного вiдшкодування представляє собою бiльшу з величин: справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж та вартостi використання. При проведеннi оцiнки вартостi використання сума очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та характернi для активу ризики, по вiдношенню до яких не були скоригованi оцiнки майбутнiх грошових потокiв. Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi потоки) менша вiд його балансової вартостi, то балансова вартiсть активу (одиницi, яка генерує грошовi потоки) зменшується до суми очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд зменшення корисностi одразу визнаються у складi прибутку або збитку. У випадках, якщо збиток вiд зменшення корисностi у подальшому сторнується, балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi потоки) збiльшується до переглянутої оцiнки його суми вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена за умови вiдсутностi збиткiв вiд зменшення корисностi активу ( або одиницi, яка генерує грошовi потоки), визнаних у попереднi роки. Втрати вiд зменшення корисностi об’єктiв основних засобiв включаються до складу iнших витрат звiтного перiоду iз збiльшенням у балансi суми зносу основних засобiв.
Незавершене будiвництво складається iз передоплати за основнi засоби, а також вартостi основних засобiв, будiвництво яких ще не завершено. Незавершене будiвництво не амортизується. Знос незавершеного будiвництва починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у мiсцi та станi, який забезпечує їхню експлуатацiю вiдповiдно до намiрiв керiвництва.
Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення, нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Строки корисного використання нематерiальних активiв встановлюються при їхньому одержаннi, та становлять: лiцензiї, патенти 2-5 рокiв; програмне забезпечення 2-5 рокiв; iншi нематерiальнi активи 2-5 рокiв. Не визнається активом та не нараховується амортизацiя на витрати на науково-дослiднi роботи, видатки на пiдготовку та перепiдготовку кадрiв, видатки на рекламу й просування продукцiї на ринку. Такi витрати вiдображаються в складi видаткiв звiтного перiоду. Платежi за право користування (роялтi) розробками, патентами, що не є власнiстю Товариства, не визнаються нематерiальними активами й вiдносяться на витрати поточного перiоду.
Класифiкацiя фiнансових активiв.
Товариство визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму звiтi про фiнансовий стан, якщо воно стає стороною у контрактних взаємовiдносинах щодо певного iнструмента.
Фiнансовi активи класифiкуються на такi спецiальнi категорiї: фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, з визнанням переоцiнки через прибуток або збиток; iнвестицiї, що утримуються до погашення; фiнансовi активи, що утримуються для продажу; кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами iз фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, якi не мають котирування на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть ( у тому числi Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги, Iнша поточна дебiторська заборгованiсть) оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням будь-якого збитку вiд знецiнення. Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної вiдсоткової ставки, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв не буде мати iстотного впливу. Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлей фiнансових активiв i визначається на момент їхнього первiсного визнання. Фiнансовi активи Товариства, в основному, представленi «кредитами та дебiторською заборгованiстю»
Кредити та дебiторська заборгованiсть включають кредити i дебiторську заборгованiсть, якi виникають, коли Товариство надає товари або кошти безпосередньо дебiтору, крiм дебiторської заборгованостi, яка створюється з намiром продажу вiдразу ж або протягом короткого промiжку часу. Вони вiдображаються у складi оборотних активiв, крiм тих, у яких строк погашення перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Останнi вiдносяться до категорiї необоротних активiв. У балансi кредити i дебiторська заборгованiсть вiдносяться до категорiї дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв.
Фiнансовi активи визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при початковому визнаннi найкращим чином пiдтверджує цiна операцiї, за винятком операцiй з пов'язаними сторонами, якi проводяться за цiною, встановленою контрактом. Прибуток або збиток при початковому визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю та цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, при застосуваннi яких використовуються тiльки наявнi доступнi ринковi данi.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання, кредити i дебiторська заборгованiсть Товариства оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки, а фiнансовi активи - за вирахуванням понесених збиткiв вiд знецiнення. Премiї та дисконти, включаючи початковi витрати на проведення операцiї, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизуються з використанням ефективної процентної ставки для даного iнструменту.Метод ефективної вiдсоткової ставки- це метод розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу (зобов’язання) i розподiлу вiдсоткових доходiв (витрат) протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна вiдсоткова ставка є ставкою, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження грошових коштiв (платежiв), включно зi всiма гонорарами за договорами сплаченими або отриманими, якi становлять невiд’ємну частину ефективної вiдсоткової ставки, витратами на операцiю та iншими премiями або дисконтами, протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу (зобов’язання) або, коли доцiльно, коротшого перiоду, до чистої балансової вартостi на момент їхнього первiсного визнання.
Справедливою вартiстю фiнансових активiв та зобов'язань термiном менше одного року вважається їх номiнальна вартiсть за вирахуванням розрахункових коригувань по кредиту. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв за поточною ринковою процентною ставкою для подiбних фiнансових iнструментiв, iнформацiя про яку доступна для Товариства.
Припинення визнання фiнансових активiв.
Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли (i) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд них закiнчилися iншим чином, (ii) коли товариство передало, в основному, всi ризики i переваги володiння або (iii) коли Товариство не передавало i не зберiгало, в основному, всi ризики i переваги володiння, але не зберегло контроль. Контроль зберiгається, коли контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив незв'язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додатковi обмеження на продаж.
Податок на прибуток.
Витрати з податку на прибуток включають поточний податок i вiдстрочений податок. Поточний податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до українського законодавства, яке дiє на звiтну дату. Витрати з податку на прибуток визнаються у звiтi про фiнансовi результати, крiм випадкiв, коли вони визнаються у звiтi про сукупнi доходи або безпосередньо у складi капiталу, оскiльки вони належать до операцiй, врахованим у поточному або iнших перiодах у звiтi про сукупнi доходи або безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити або вiдшкодувати у податкових органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного або попереднiх перiодiв, розраховується виходячи iз суми оподатковуваного прибутку. Зобов’язання Товариства з поточного податку на прибуток розраховується з використанням дiючих податкових ставок станом на звiтну дату. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку або збитку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи, тому що в нього не включенi статтi доходiв або витрат, якi пiдлягають оподаткуванню або якi враховуються для визначення об‘єкту оподаткування в iншi роки, а також тому, що в нього не включаються статтi, якi нiколи не пiдлягатимуть оподаткуванню або нiколи не враховуватимуться для визначення об‘єкту оподаткування. Iншi податки, крiм податку на прибуток, показанi як компонент операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок визнається стосовно рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку, i облiковується iз застосуванням методу балансових зобов’язань. Вiдстроченi податковi зобов’язання зазвичай визнаються щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи зазвичай визнаються стосовно всiх тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на витрати, що враховуються для визначення об’єкту оподаткування, у тому обсязi, щодо якого iснує ймовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, якi вiдносять на валовi витрати. Такi активи i зобов’язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi виникають з гудвiлу або в результатi первiсного визнання ( крiм випадкiв об’єднання пiдприємств) iнших активiв i зобов‘язань в рамках операцiї, яка не впливає нi на оподатковуваний прибуток, нi на бухгалтерський прибуток. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань переглядається щоквартально i знижується у тiй мiрi, в якiй вiдсутня ймовiрнiсть одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить вiдшкодувати повнiстю або частково суму цього активу чи зобов‘язання. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватись у тому перiодi, в якому актив буде реалiзований або буде погашене зобов’язання, на основi дiючих податкових ставок (та податкових законiв) на звiтну дату. Оцiнка вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань вiдображає податковi наслiдки, якi можуть виникнути у результатi використання Товариством на звiтну дату того або iншого методу для вiдшкодування або погашення балансової вартостi своїх активiв та зобов’язань. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання взаємно залiковуються, коли iснує юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i поточних податкових зобов’язань, коли вони вiдносяться до податкiв на прибуток, якi стягуються одним i им самим податковим органом, i Товариство має намiр зарахувати поточнi податковi активи та зобов’язання на нетто- основi. Поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок на прибуток визнаються витратами або доходом у складi прибутку або збитку, крiм податку на прибуток, який нараховується внаслiдок операцiй, якi вiдображаються безпосередньо у складi власного капiталу. Протягом року, який закiнчився 31 грудня 2014 року, ставка податку на прибуток пiдприємств для Товариства становила 18%.
Запаси.
Запаси Товариства складаються iз сировини i матерiалiв, незавершеного виробництва, готової продукцiї та iнших запасiв. Запаси представленi в фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсної вартостi(собiвартостi) або чистої вартостi реалiзацiї. Товариство застосовує безперервну систему облiку та пiд час вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi, оцiнка запасiв проводиться за методом ФIФО. Вартiсть переданих в експлуатацiю малоцiнних та швидкозношуваних предметiв виключається зi складу активiв (списується з балансу) з наступною органiзацiєю оперативного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї протягом термiну їх фактичного використання. Запаси, якi знецiнились або застарiли на дату балансу, вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається на одиницю запасiв як цiна продажу, за вирахуванням витрат на завершення виробництва продукцiї та витрат на продаж.Вартiсть незавершеного виробництва є фактична виробнича вартiсть, включаючи прямi витрати на сировину, заробiтну плату, знос та загальнi виробничi накладнi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi. Собiвартiсть придбаних запасiв включає витрати на придбання, якi сплачуються вiдповiдно до угоди з постачальником ( за вирахуванням непрямих податкiв), суми непрямих податкiв, якi пов’язанi з придбанням запасiв i якi не вiдшкодовуються Товариству, транспортно-заготiвельнi витрати та iншi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання у запланованих цiлях. Транспортно-заготiвельнi витрати облiковуються на окремих субрахунках за видами запасiв i щомiсяця розподiляються мiж сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця та сумою запасiв, якi вибули( використанi, реалiзованi, безкоштовно переданi й т.п.) за звiтний мiсяць. Cума транспортно-заготiвельних витрат, що вiдноситься до вибулих запасiв, визначається як добуток середнього вiдсотка транспортно-заготiвельних витрат i вартостi вибулих запасiв з вiдображенням її на тих же рахунках облiку, у кореспонденцiї з якими вiдображене вибуття цих запасiв. Середнiй вiдсоток транспортно-заготiвельних витрат визначається дiленням суми залишкiв транспортно-заготiвельних витрат на початок звiтного мiсяця та транспортно-заготiвельних витрат за звiтний мiсяць на суму залишку запасiв на початок мiсяця й запасiв, що надiйшли за звiтний мiсяць.
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на знецiнення. У вiдповiдностi з МСФЗ 39 дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом з фiксованими платежами, якi не котируються на активному ринку. Довгострокова дебiторська заборгованiсть (торгова та iнша) облiковуються по амортизованiй вартостi з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням знецiнення. Короткострокова дебiторська заборгованiсть не дисконтується, так як вiдсотковий дохiд по нiй був би незначним. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первiсних або переглянутих умов. Об’єктивнi свiдчення знецiнення можуть включати: значнi фiнансовi труднощi контрагента, або невиконання зобов’язань або несплата у строк вiдсоткiв або основної суми заборгованостi; або коли стає вiрогiдним, що позичальник збанкрутує або буде проводити фiнансову реорганiзацiю; зникнення активного ринку для цього фiнансового активу через фiнансовi труднощi. Для певних категорiй фiнансових активiв, для яких не проводилась iндивiдуальна оцiнка на предмет їхнього знецiнення, подальша оцiнка на предмет знецiнення проводиться на колективнiй основi. Об’єктивним свiдченням знецiнення для таких активiв може служити минулий досвiд Товариства стосовно збору платежiв, а також змiни, якi спостерiгаються у загальнодержавному або регiональному економiчному середовищi, якi можуть бути пов’язанi з непогашенням заборгованостi.Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою. Балансова вартiсть активу зменшується з використанням вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Подальше вiдшкодування ранiше списаних сум проводиться за рахунок резервiв. Якщо дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi є безповоротною, вона вважається безнадiйною та списується за рахунок резерву на дебiторську заборгованiсть з основної дiяльностi. Повернення ранiше списаних сум кредитується за рахунок iнших доходiв у звiтi про фiнансовi результати.
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть, умови якої переглянутi, враховується за амортизованою вартiстю на пiдставi нової структури переглянутих грошових потокiв. Вiдповiднi прибуток або збитки визнаються у звiтi про фiнансовi результати на дату перегляду, якi згодом амортизуються за методом ефективної процентної ставки. Якщо умови дебiторської заборгованостi переглядаються або змiнюються iншим чином внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника чи емiтента, збиток вiд знецiнення оцiнюється з використанням первiсної ефективної процентної ставки до змiни умов.

Продовження тексту приміток

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом ( податки до вiдшкодування та передплати за податками) облiковується за номiнальною вартiстю. Доцiльнiсть створення резервiв пiд знецiнення такої дебiторської заборгованостi аналiзується на кожну звiтну дату.
Оренда класифiкується як фiнансова, якщо умови оренди значною мiрою переносять усi ризики i право власностi на орендаря. Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Оренда вважається операцiйною, якщо договором оренди не передбачена передача усiх ризикiв та вигод, пов’язаних з правом користування та володiння активами. Витрати за оперцiйною орендою визнаються як витрати поточного перiоду протягом вiдповiдного термiну оренди.
Передплати.
Виданi аванси постачальникам облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвної заборгованостi. Передплата вiдноситься до категорiї довгострокової передплати, якщо товари чи послуги, за якi була проведена передплата, будуть отриманi бiльш, нiж через рiк, або якщо передплата вiдноситься до активу, який при первiсному визнаннi вiдноситься до категорiї необоротного активу. Передплати за придбанi активи переносяться на балансову вартiсть активу, коли Товариство отримало контроль над цим активом та iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає економiчнi вигоди вiд його використання. Якщо є свiдоцтво того, що активи, товари або послуги, до яких вiдноситься передплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передплати зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Витрати майбутнiх перiодiв вiдображаються за номiнальною вартiстю, за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, якi швидко конвертуються у готiвку. Керiвництво вважає, що справедлива вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв на дату балансу вiдповiдає їх номiнальнiй вартостi. Суми, використання яких обмежено, виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв при пiдготовцi звiту про рух грошових коштiв.
Статутний капiтал визнається за справедливою вартiстю отриманих внескiв за звичайнi акцiї.
Резервний капiтал згiдно зi Статутом Товариства використовується для покриття витрат, пов’язаних з вiдшкодуванням збиткiв та позапланових витрат. Резервний капiтал у розмiрi 15% вiд Статутного капiталу створюється шляхом щорiчних вiдрахувань не меньше 5% чистого прибутку Товариства. При повному чи частковому використаннi коштiв резервного капiталу вiн повинен бути сформований знову або поповнений шляхом наступних щорiчних вiдрахувань з прибутку Товариства до досягнення ним 15% вiд Статутного капiталу. Рiшення щодо щорiчних вiдрахувань до резервного капiталу приймається Загальними зборами акцiонерiв. Рiшення про використання коштiв Резервного капiталу приймає Наглядова рада Товариства.
Iнший додатковий капiтал складається з накопичених сум iншого сукупного доходу, що виникає при визнаннi змiн в актуарних оцiнках.
Дивiденди.
Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату, тiльки якщо вони оголошенi до/або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони запропонованi до звiтної дати чи запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску. Якщо зобов’язання з виплати дивiдендiв погашається бiльш, нiж через один рiк пiсля звiтної дати, воно включається до складу довгострокових зобов’язань та оцiнюється за наведеної вартостi майбутнiх грошових потокiв, якi будуть потрiбнi для погашення зобов’язання з використанням вiдсоткової ставки (до оподаткування), що вiдбиває поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов’язанню.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть визнається i спочатку оцiнюється у вiдповiдностi з полiтикою облiку фiнансових iнструментiв як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. Iншi фiнансовi зобов’язання (включаючи Кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi, Iншi поточнi зобов’язання, Поточну заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями та Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання) первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї. Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення переоцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також усiх премiй i дисконтiв при розрахунку. Керiвництво вважає, що амортизована вартiсть торгової та iншої поточної кредиторської зоборгованостi вiдповiдає номiнальнiй вартостi кредиторської заборгованостi у зв’язку з коротким термiном обiгу даного iнструменту. Товариство припиняє визнавати фiнансовi зобов’язання тодi, коли зобов’язання Товариства виконанi, анульованi або минув строк їхньої дiї. Пiсля повного припинення визнання фiнансового зобов’язання рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання та сумою компенсацiї, яка була сплачена або пiдлягає сплатi, визнається у складi прибутку або збитку.
Аванси отриманi.
Одержанi аванси вiд покупцiв облiковуються за номiнальною вартiстю. Резерви визнаються, якщо Товариство має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i при цьому вiрогiдним є те, що Товариство буде змушене погасити це зобов’язання, i можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов’язання. Сума, визнана як резерв, представляє собою найкращу оцiнку компенсацiї, необхiдної для погашення поточного зобов’язання на звiтну дату, з урахуванням усiх ризикiв та невизначеностi, характерних для цього зобов’язання. У випадках, коли сума резерву оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов’язань, його балансова вартiсть представляє собою теперiшню вартiсть цих потокiв грошових коштiв. У випадках коли очiкується, що виплати, необхiднi для погашення суми резерву, частково або повнiстю будуть вiдшкодованi третьою стороною, вiдповiдна дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує цiлковита впевненiсть у тому, що таке вiдшкодування буде отримане, i суму дебiторської заборгованостi можна визначити достовiрно.
Товариство має право користування землею, на якiй розташованi його виробничi потужностi, i сплачує податок на землю, який оцiнюється щорiчно на основi загальної площi землi та її використання вiдповiдно до зони, до якої вона вiднесена.
Резерви за зобов'язаннями та платежами.
Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефiнансовi зобов'язання, якi визнаються у випадках, коли у Товариства є поточнi юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатньою мiрою точностi. Коли iснує декiлька схожих зобов'язань, ймовiрнiсть того, що буде потрiбно вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв визнається, навiть коли ймовiрнiсть вiдтоку грошових коштiв у вiдношеннi будь- якої позицiї, включеної в один i той же клас зобов'язань, є невеликою.
Коли Товариство очiкує, що резерв буде вiдшкодований, наприклад, вiдповiдно до договору страхування, сума вiдшкодування визнається як окремий актив, причому тiльки у випадках, коли вiдшкодування практично гарантоване.
Резерви оцiнюються до приведеної вартостi витрат, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що вiдбиває поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов'язанню. Збiльшення резерву з часом визнається як вiдсотковi витрати.
Умовнi активи i зобов'язання.
Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про нього розкривається у примiтках якщо iснує ймовiрнiсть отримання економiчних вигод вiд його використання.
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, для того щоб розрахуватися за зобов’язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатньою мiрою точностi. Iнформацiя про умовнi зобов’язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
Винагороди працiвникам. План з встановленими внесками.
Працiвники Товариства отримують пенсiї вiд держави при досягненнi ними пенсiйного вiку у вiдповiдностi до пенсiйного законодавства України.
Товариство сплачує передбачений законодавством єдиний соцiальний внесок до Державного Пенсiйного фонду України на основi заробiтної плати кожного працiвника. Внески розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної плати i вiдносяться на витрати по мiрi їх понесення.
Винагороди працiвникам та пенсiйнi зобов’язання
Товариство враховує три категорiї виплат працiвникам:
- поточна заробiтна плата та пов’язанi з нею виплати;
- виплати по закiнченню трудової дiяльностi;
- iншi довгостроковi виплати.
Товариство визнає суму поточної заробiтної плати та пов’язанi з нею виплати на протязi звiтного перiоду:
- У складi зобов’язань – пiсля вирахування сплаченої суми. В разi, якщо сплачена сума перевищує суму нарахованої заробiтної плати та iнших виплат, Товариство визнає це перевищення в активах, в якостi авансу
- У складi витрат, за виключенням сум виплат, якi враховуються у складi собiвартостi активiв.
Виплати по закiнченню трудової дiяльностi враховують:
-пенсiї;
- одноразовi виплати по закiнченню трудової дiяльностi.
Товариство бере участь у державному пенсiйному планi зi встановленими виплатами,
який передбачає достроковий вихiд на пенсiю спiвробiтникiв, що працюють на певних робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров'я умовами( список №1 та список №2). Розрахунок величини пенсiйних планiв з встановленими виплатами Товариство доручає спецiалiсту-актуарiю. Згiдно з Облiковою полiтикою Товариство залучило актуарiя для розрахунку зобов‘язання з пенсiйного плану по забезпеченню виплат пiльгових пенсiй по спискам № 1,2. Останнi актуарнi оцiнки плану та поточної вартостi зобов‘язань по встановленим виплатам i вiдповiдна вартiсть послуг, наданих працiвниками в звiтному та минулому перiодах, розраховувалась станом на 31.12.2013 р.
Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з пенсiйним планом зi встановленими виплатами, представляє собою дисконтовану вартiсть певного зобов'язання на звiтну дату мiнус коригування вартостi минулих послуг. Зобов'язання за встановленими виплатами розраховується щорiчно з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна сума зобов'язання за пенсiйним планом зi встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдпливу коштiв iз застосуванням процентних ставок за високолiквiдними корпоративними облiгацiями, деномiнованими в тiй же валютi, в якiй здiйснюються виплати, а термiн погашення яких приблизно вiдповiдає термiну даного зобов'язання.Чисте зобов’язання Товариства вiдносно даного плану розраховується шляхом оцiнки суми майбутнiх виплат, якi належать працiвникам за наданi ними послуги у поточному та попереднiх перiодах. Сума виплати потiм дисконтується для визначення поточної вартостi зобов’язання, яке вiдображається в балансi. Зобов’язання Товариства за пенсiйним планом з встановленими виплатами вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 19 «Виплати працiвникам» у редакцiї, що дiє станом на 31 грудня 2014 року, у складi довгострокових резервiв, в якостi резерву по додатковому пенсiйному забезпеченню. Згiдно з цими вимогами, актуарнi прибутки та збитки вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в повному обсязi в тому звiтному перiодi, в якому вони виникли, у складi iншого сукупного доходу. Актуарнi прибутки та збитки представляють собою змiни в зобов’язаннях щодо визначених виплат, якi походять вiд коригувань на основi набутого досвiду (тобто ефекту рiзниць мiж попереднiми актуарними припущеннями та тим, що фактично вiдбулось) та впливу змiн в актуарних припущеннях. Вартiсть минулих послуг працiвникiв негайно вiдображається у звiтi про фiнансовi результати.
Товариство також надає на певних умовах одноразову виплату при виходi на пенсiю, витрати з виплат по закiнченню трудової дiяльностi визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Звiтнiсть за сегментами згiдно з МСФЗ 8 подається з урахуванням точки зору керiвництва i стосується тих пiдроздiлiв Товариства, якi визначенi як операцiйнi бiзнес-сегменти. Операцiйнi бiзнес-сегменти визначаються на основi внутрiшнiх звiтiв, якi готуються для осiб, якi ухвалюють основнi операцiйнi рiшення Товариства. Товариство визначило представникiв свого керiвництва як осiб, якi ухвалюють основнi операцiйнi рiшення, вiдповiдно, внутрiшнi звiти, якi використовує керiвництво у процесi контролю за операцiйною дiяльнiстю i прийняття рiшень щодо розподiлу ресурсiв, є основою для подання iнформацiї. Пiдготовка цих внутрiшнiх звiтiв вiдбувається на тiй самiй основi, що й цiєї фiнансової звiтностi.
Сегменти, чиї доходи, фiнансовi результати й активи перевищують 10% загальних сегментних даних, показуються окремо.
В цiлях управлiння Товариство подiлено на структурнi пiдроздiли, якi по територiальному розмiщенню знаходяться в рiзних районах мiста, але їхня продукцiя вiдноситься до одного операцiйного сегменту – надання послуг з пiдривання гiрничої маси в кар‘єрах Кривбасу. Результати дiяльностi сегменту оцiнюються на основi операцiйного прибутку або збитку. Фiнансовi операцiї Товариства ( включаючи доходи, витрати по фiнансуванню та податки на прибуток) розглядаються Товариством з точки зору всього Товариства та не розподiляються на операцiйнi сегменти.
Iнформацiя, яка надається Головi Правлiння, в цiлях розподiлу ресурсiв та оцiнки результатiв по сегментам, стосується видiв послуг та їх реалiзацiї.
Фiнансовi доходи та витрати, доходи та витрати вiд змiни справедливої вартостi фiнансових активiв не розподiляються на окремi сегменти, так як управлiння вiдповiдними iнструментами здiйснюється на рiвнi Товариства.
Поточнi податки, вiдстроченi податки, а також деякi активи та зобов‘язання не розподiляються на сегменти, так як управлiння ними також виконується на рiвнi Товариства.
Капiтальнi витрати складаються iз приросту по статтям основних засобiв, нематерiальних активiв та iнвестицiйної нерухомостi.
Визнання доходiв.
Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї отриманої або до отримання, i представляють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних сум дисконтiв та податку на додану вартiсть. Доходи вiд реалiзацiї визнаються за умови виконання усiх наведених нижче умов: Товариство передало покупцю всi iстотнi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням товарами; Товариство не зберiгає фактичного контролю над проданими товарами; сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена; iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть до Товариства; та понесенi або очiкуванi витрати, повя’занi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображаються в складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Витрати за позиками, якi безпосередньо стосуються операцiй придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, якi є активами, для пiдготовки яких до очiкуваного використання або продажу потрiбен значний перiод часу, додаються до первiсної вартостi цих активiв до того часу, поки такi активи не будуть, в основному, готовi до їх очiкуваного використання або продажу. Усi iншi витрати за позиками визнаються у звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони понесенi.
Реалiзацiї товарiв i продукцiї.
Товариство виконує вибуховi роботи з подрiбнення гiрничої маси в кар‘єрах Кривбасу, надає послуги зi зберiгання вибухових матерiалiв. Дохiд, пов'язаний з наданням послуг з пiдривання гiрничої маси, визначається iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату баланса, та визначається об‘ємами виконаних вибухових робiт, пiдтверджених пiдписаними двосторонiми актами. Ступiнь завершеностi робiт i послуг оцiнюється шляхом визначення питомої ваги витрат, понесених у зв‘язку з наданням послуг, у загальнiй очiкуванiй вартостi таких витрат. Облiк витрат на виробництво i калькулювання виробничої собiвартостi товарної продукцiї ведеться iз застосуванням попередiльного методу. Виручка вiд продажу робiт та послуг визнається в момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння. Доходи та витрати, пов‘язанi з тiєю самою операцiєю, визнаються одночасно за принципом вiдповiдностi доходiв та витрат. У вiдповiдностi методу нарахувань, витрати визнаються незалежно вiд руху грошових потокiв та вiд того, як вони приймаються для цiлей оподаткування.
Реалiзацiяi враховується на основi цiн, зазначених у специфiкацiях до договорiв. Цiна реалiзацiї вказується окремо для кожної специфiкацiї.
Податок на додану вартiсть.
ПДВ розраховується за ставкою 20% при поставках товарiв чи виконаннi робiт, послуг на територiї України, та iмпортi товарiв в Україну (крiм випадкiв, чiтко передбачених законодавством щодо поставок, звiльнених вiд оподаткування ПДВ). Вихiдний ПДВ при продажу товарiв i послуг враховується в момент отримання товарiв чи послуг клiєнтом або в момент надходження платежу вiд клiєнта, в залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. Вхiдний ПДВ враховується таким чином: право на кредит по вхiдному ПДВ при закупiвлях виникає в момент отримання накладної з ПДВ, яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарiв чи послуг, в залежностi вiд того що вiдбувається ранiше, або право на кредит по вхiдному ПДВ виникає в момент сплати податку.
ПДВ з продажу та закупiвель визнається в балансi згорнуто i показується як актив або зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. У тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валової суми заборгованостi, включаючи ПДВ.
Аванси виданi та отриманi визнаються у фiнансовiй звiтностi за вирахуванням ПДВ, так як очiкується, що розрахунок за такими сумами буде проведений на рахунок поставки вiдповiдних товарiв чи послуг.2.4. Змiни в облiковiй полiтицi, прийняття нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй
Прийнята облiкова полiтика застосовується для повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ. Надалi планується застосування такої облiкової полiтики, що вiдповiдатиме облiковiй полiтицi, застосованiй в попередньому звiтному роцi, за винятком добровiльної змiни облiкової полiтики, i можливого впливу наведених нижче стандартiв та iнтерпретацiй i поправок (змiн) до них, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2015 року та iнших майбутнiх дат.
Протягом 2013 -2014 рр. облiкова полiтика фактично не змiнювалася. Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, i поправки (змiни) до них, якi набули чинностi у 2014 роцi, але не вплинули на облiкову полiтику та окрему фiнансову звiтнiсть Товариства:
C 1 сiчня 2014 вступили в силу такi стандарти та роз'яснення:
• «Iнвестицiйнi органiзацiї» - поправки до МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про участь в iнших органiзацiях» та МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть »;
• «Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань» - поправки до МСФЗ (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти: подання »;
• «Розкриття iнформацiї про суми очiкуваного вiдшкодування нефiнансових активiв» - поправки до МСФЗ (IAS) 36 "Зменшення корисностi активiв»;
• «Новацiя похiдних iнструментiв i продовження облiку хеджування» - поправки до МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка»;
• Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Обов'язковi платежi».
I. Змiни МСБО 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть»
МСФЗ (IFRS)10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IFRS)12 «Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах» i МСФО (IАS) 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть»
Акцент: порядок облiку дочiрнiх пiдприємств iнвестицiйними (материнськими) органiзацiями (виключення для консолiдацiї).
Змiст змiн: Материнськi компанiї, вiдповiднi до визначення iнвестицiйних, звiльняються вiд необхiдностi консолiдацiї своїх дочiрнiх компанiй.
Iнвестицiйна органiзацiя - це органiзацiя, яка:
(а) одержує кошти вiд одного або бiльш iнвесторiв з метою надання даному iнвесторовi (даним iнвесторам) послуг з керування iнвестицiями;
(b) бере на себе перед iнвестором (iнвесторами) зобов'язання в тому, що метою її бiзнесу є iнвестування коштiв винятково для одержання доходу вiд приросту вартостi капiталу, iнвестицiйного доходу або й того, i iншого;
(с) оцiнює й визначає результати дiяльностi практично по всiх своїх iнвестицiях на основi їх справедливої вартостi. Крiм того, при визначеннi того, чи є материнська компанiя iнвестицiйною, слiд враховувати й додатковi характеристики (наприклад, iнвестицiї в декiлька об’єктiв, наявнiсть декiлькох iнвесторiв, наявнiсть iнвесторiв, що не є пов'язаними сторонами компанiї, а також наявнiсть безпосередньої частки участi у формi частки про капiтал компанiї або аналогiчних часток участi). Проте, якщо компанiя не вiдповiдає однiй або декiльком зазначеним характеристикам, це зовсiм не означає, що вона не може вважатися iнвестицiйною. Материнськi iнвестицiйнi компанiї повиннi враховувати iнвестицiї в дочiрнi компанiї по справедливiй вартостi з вiдображенням їх переоцiнок через прибуток або збиток Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» (або МСБО (IАS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання й вимiр», якщо МСФЗ (IFRS) 9 не застосовується достроково). Виключенням є ситуацiя, коли iнвестицiйна органiзацiя має дочiрню компанiю, що надає послуги, що ставляться до дiяльностi iнвестицiйної органiзацiї по здiйсненню iнвестицiй. У цьому випадку дочiрня компанiя пiдлягає консолiдацiї у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бiзнесу». Вiдповiдно до п. 8А МСБО (IАS) 27 iнвестицiйна органiзацiя, яка зобов'язана протягом усього поточного перiоду й усiх представлених порiвняльних перiодiв застосовувати виключення з вимоги про консолiдацiю у вiдношеннi всiх своїх дочiрнiх органiзацiй згiдно з пунктом 31 МСФЗ (IFRS) 10, представляє окрему фiнансову звiтнiсть як свою єдину фiнансову звiтнiсть, розкривши той факт у Примiткам до фiнансової звiтностi (п.16А МСБО (IАS) 27).
Ефективна дата: зi звiтних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2014 року.
Дострокове застосування: дозволене.
Додатковi вимоги: Вiдповiдно до п. 9А МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах», якщо материнська компанiя вiдповiдає визначенню iнвестицiйної органiзацiї (у розумiннi п. 27 МСФО (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть), то дана iнвестицiйна органiзацiя повинна розкрити iнформацiю про iстотнi судження й допущення, прийнятi нею при визначеннi того, що вона є iнвестицiйною. Якщо ж iнвестицiйна органiзацiя не має однiєї або бiльш типових характеристик iнвестицiйної органiзацiї (п. 28 МСФО (IFRS) 10), то вона повинна розкрити причини, на пiдставi яких нею був зроблений висновок про те, що вона все-таки є iнвестицiйною органiзацiєю.
II. Змiни МСБО №36 «Знецiнення активiв»
Акцент: розкриття вiдшкодованих сум для нефiнансових активiв.
Утримування змiн: Виправлення скасовують вимогу про необхiднiсть розкриття вартостi, що вiдшкодовується, по кожнiй одиницi, що генерує грошовi кошти (ОГГК або групi ОГГК), для яких балансова вартiсть гудвiла або нематерiального активу з невизначеним строком корисного використання, розподiленого на ОГГК (групу ОГГК), є значною в порiвняннi iз загальною балансовою вартiстю гудвiла або нематерiального активу з невизначеним строком корисного використання, якщо знецiнення не виникло. Одночасно, виправлення вводять вимогу розкривати вартiсть окремого активу (включаючи гудвiл), що вiдшкодовується або ОГГК, у вiдношеннi якого був визнаним або вiдновленим збиток вiд знецiнення протягом звiтного перiоду.
Ефективна дата: зi звiтних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2014 року. Дострокове застосування: дозволене.
Додатковi вимоги: Вiдповiдно до прийнятих виправлень потрiбне додаткове розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть, за винятком видаткiв на вибуття, для окремого активу (включаючи гудвiл) або ОГГК, стосовно якого був визнаний або вiдновлений збиток вiд знецiнення протягом звiтного перiоду (у т.ч. рiвень iєрархiї справедливої вартостi (у розумiннi МСФО (IFRS) 13), з яким порiвнюються вихiднi данi, використовуванi для оцiнки справедливої вартостi; методи оцiнки справедливої вартостi за винятком витрат на вибуття; ключовi допущення, використанi при визначеннi справедливої вартостi за винятком витрат на вибуття ( для оцiнок другого й третього рiвнiв iєрархiї); ставка дисконту, якщо компанiя визнала або вiдновила збиток вiд знецiнення протягом звiтного перiоду вартiсть, що й вiдшкодовується, визначалася як справедлива вартiсть за винятком видаткiв на вибуття iз застосуванням дисконтування).
III. Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC)21 «Обов’язковi платежi»
Змiст змiн: По сутi, IFRIC 21 - це Iнтерпретацiя до стандарту МСБО (IАS) 37 «Резерви, умовнi зобов'язання й активи». Зобов'язуючою подiєю, що приводять до виникнення зобов'язань по сплатi державних зборiв (обов'язкових платежiв), є подiя, яка визначається законодавством як подiя, що приводить до зобов'язання по сплатi збору. Визнання зобов'язання по зборам вiдбувається або на пропорцiйно-часовiй основi, якщо зобов'язуюча подiя вiдбувається протягом певного строку, або в мiру досягнення якого-небудь вiдповiдного мiнiмального граничного значення, але не ранiше.
В IFRIC 21 мова йде не про майбутнi зобов'язання, а тiльки про тi, якi виникли на дату звiтностi. Зобов'язання по сплатi державних зборiв (обов'язкових платежiв) не повинне вiдображатися як очiкуване або вiдкладене в промiжнiй фiнансовiй звiтностi, якщо воно не буде вiдображатися як очiкуване або вiдкладене в рiчнiй фiнансовiй звiтностi.
Ефективна дата: зi звiтних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2014 року.
Дострокове застосування: дозволене.
Необхiднi дiї: Керiвництву пiдприємств необхiдно проаналiзувати обов'язковi платежi, що сплачують, збори (вiдмiннi вiд податку на прибуток), визначити, чи попадають цi платежi в сферу дiї IFRIC 21, проаналiзувати порядок їх облiку й, при необхiдностi, внести змiни в порядок їх визнання (у частинi дати визнання зобов'язань). Данi виправлення за загальним правилом повиннi застосовуватися ретроспективно.
IV. МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання й оцiнка»
Акцент: новацiї похiдних фiнансових iнструментiв i продовження облiку хеджування.
Змiст змiн: новацiя iнструменту хеджування не є пiдставою для припинення застосування спецiального облiку хеджування винятково в тих випадках, коли:
переуступка прав вимог по похiдним фiнансовим iнструментам є вимогою закону АБО бiржових регуляторiв;
умови новацiї припускають, що третьою стороною угоди є центральний депозитарiй або клiрингове агентство;
змiна умов, внесених новацiєю в дериватив, обмежене тими умовами, якi були б необхiднi, якби центральний депозитарiй або клiрингове агентство були стороною угоди вiд дати самого початку дiї деривативу.
Отже, при дотриманнi перерахованих умов дозволене застосування спецiального облiку хеджування, навiть за умови новацiї хеджуючого похiдного iнструменту.
Ефективна дата: зi звiтних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2014 року.
Дострокове застосування: дозволене.
Необхiднi дiї: Керiвництву пiдприємства слiд проаналiзувати iнструменти хеджування, при їхнiй наявностi, i враховувати обставини новацiй при продовженнi/припиненнi спецiального облiку хеджування. Данi виправлення за загальним правилом повиннi застосовуватися ретроспективно.
V. Вимоги про проведення взаємозалiку i розкриття iнформацiї – змiни до МСБО (IAS) 32 та МСФЗ (IFRS) 7.
Правлiння КМСФО випустило поправку до керiвництва по застосуванню в МСБО (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти: подання ", який роз'яснює деякi вимоги по взаємозалiку фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань у звiтi про фiнансовий стан.
Поправки не змiнюють iснуючу модель проведення залiку, що мiститься в МСБО (IAS) 32, яка вимагає залiку фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань в звiтi про фiнансовий стан тiльки в разi, коли компанiя має на поточний момент юридично дiйсне право залiку i має намiр або провести взаємозалiк активу i зобов'язання, або реалiзувати актив i погасити зобов'язання одночасно.
Розкриття iнформацiї.Поправки вимагають розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з поточними вимогами МСФЗ. Основний акцент робиться на розкриття кiлькiсної iнформацiї по визнаних фiнансових iнструментах, по яких проведено взаємозалiк в звiтi про фiнансовий стан, а також по тих визнаних фiнансових iнструментах, на якi поширюються умови генеральної угоди про взаємозалiк або аналогiчного договору незалежно вiд того, чи був здiйснений взаємозалiк.
Данi поправки, в основному, стосуються фiнансових iнститутiв, оскiльки вони повиннi будуть розкривати зазначену вище додаткову iнформацiю. Однак вони будуть задiянi i до iнших компанiй, якi мають фiнансовi iнструменти, що можуть пiдпадати пiд правила взаємозалiку. Цi змiни не матимуть впливу на промiжну та рiчну звiтнiсть Товариства.
3. Основнi засоби
Станом на 31.12.2014 р. Товариство не мало основних засобiв, наданих пiд заставу або як забезпечення позикових коштiв.
Детальний рух основних засобiв за перод 2013-2014 р.р. наведений у таблицях:
Iнформацiя про рух основних засобiв за 2013 р.
I.Основнi засоби
Групи основних засобiв//Код рядка//Залишок на початок року//первiсна(переоцiнена) вартiсть//знос//Надiйшло за рiк//Переоцiнка(дооцiнка+,уцiнка-)//первiсної(переоцiненої)вартостi//зносу//Вибуло за рiк//первiсна(переоцiнена)вартiсть//знос//Нараховано амортизацiї за рiк//Втрати вiд зменшення корисностi за рiк//Iншi змiни за рiк//первiсної(переоцiненої)вартостi//зносу//Залишок на кiнець року//первiсна(переоцiнена)вартiсть//знос//у тому числi//одержанi за фiнансовою орендою//первiсна(переоцiнена)вартiсть//знос//переданi в оперативну оренду//первiсна(переоцiнена)вартiсть//знос//
1//2//3//4//5//6//7//8//9//10//11//12//13//14//15//16//17//18//19//
Земельнi дiлянки//100//856//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//856//0//0//0//0//0//
Iнвестицiйна нерухомiсть//105//90//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//90/0//0//0//90//0//
Капiтальнi витрати на полiпшення земель//110//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//
Будинки,споруди та передавальнi пристрої//120//414214//338508//3232//0//0//222//219//2874//0//0//0//417224//341163//0//0//7247//6294//
Машини та обладнання//130//60186//55253//357//0//0//400//396//1127//0//0//0//60143//55984//0//0//828//815//
Транспортнi засоби//140//111364//81440//918//0//0//243//242//4357//0//0//0//112039//85555//0//0//2821//1846//
Iнструменти,прилади,iнвентар(меблi)//150//935//769//0//0//0//2//1//27//0//0//0//933//795//0//0//0//0//
Тварини//160//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//
Багаторiчнi насадження//170//16//9//0//0//0//0//0//1//0//0//0//16//10//0//0//0//0//
Iншi основнi засоби//180//3955//3484//47//0//0//200//200//103//0//0//0//3802//3387//0//0//1//1//
Бiблiотечнi фонди//190//50//50//9//0//0//0//0//9//0//0//0//59//59//0//0//0//0//
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи//200//3908//3908//74//0//0//104//104//74//0//0//0//3878//3878//0//0//0//0//
Тимчасовi(нетитульнi)споруди//210//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//
Природнi ресурси//220//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//
Iнвентарна тара//230//72//72//0//0//0//1//1//0//0//0//0//71//71//0//0//0//0//
Предмети прокату//240//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//
Iншi необоротнi матерiальнi активи//250//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//
Разом//260//595646//483493//4637//0//0//1172//1163//8572//0//0//0//599111//490902//0//0//10987//8956//
Iз рядка 260 графа 14 первiсна(переоцiнена)вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв//264//66916//
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду//267//78//
Товариство використало положення МСФЗ (IFRS) 1, передбачене для основних засобiв, та оцiнило об‘єкти основних засобiв по їхнiй справедливiй вартостi на дату переходу на МСФЗ. Це призвело до збiльшення вартостi основних засобiв на дату переходу на МСФЗ 01.01.2012р. до розмiру – 120 525 тис.грн. При першому застосуваннi МСФЗ результати дооцiнки основних засобiв вiдображено за рахунок нерозподiленого прибутку минулих перiодiв на загальну суму 49 837 тис.грн.
Справедлива вартiсть визначалася на пiдставi амортизованої вартостi замiщення або ринкових даних у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв оцiнки. Велика частина споруд i виробничого обладнання мають вузькоспецiалiзований характер i рiдко продаються на вiдкритому ринку в Українi, крiм випадкiв продажу у складi дiючого пiдприємства. Ринок аналогiчних основних засобiв в Українi не активний, i на ньому не проводиться достатня кiлькiсть угод купiвлi-продажу аналогiчних активiв для можливостi використання ринкового пiдходу при визначеннi справедливої вартостi. Внаслiдок цього справедлива вартiсть споруд i виробничого обладнання визначалася, перш за все, на пiдставi амортизованої вартостi замiщення. Цей метод заснований на аналiзi вартостi вiдтворення або замiни основних засобiв, скорегованої на погiршення їх фiзичного, функцiонального або економiчного стану i старiння.
Амортизована вартiсть замiщення розраховувалася на пiдставi даних iз внутрiшнiх джерел i аналiзу українського та мiжнародного ринкiв аналогiчних основних засобiв. Ринковi данi були отриманi з опублiкованої iнформацiї, каталогiв i подiбних джерел, а також наданi галузевими експертами й постачальниками.
Надходження основний засобiв в 2013 роцi склали всього 4 637 тис.грн., в т.ч. за рахунок придбання- 3 085 тис.грн.,модернiзацiї – 1 552 тис.грн. Вибуття склало всього -1172 тис.грн., в т.ч.за разунок списання -552 тис.грн.,реалiзацiї 439 тис.грн., безкоштовної передачi 181тис.грн.
Iнформацiя про рух основних засобiв за 2014 р.
I.Основнi засоби
Групи основних засобiв//Код рядка//Залишок на початок року//первiсна(переоцiнена) вартiсть//знос//Надiйшло за рiк//Переоцiнка(дооцiнка+,уцiнка-)//первiсної(переоцiненої)вартостi//зносу//Вибуло за рiк//первiсна(переоцiнена)вартiсть//знос//Нараховано амортизацiї за рiк//Втрати вiд зменшення корисностi за рiк//Iншi змiни за рiк//первiсної(переоцiненої)вартостi//зносу//Залишок на кiнець року//первiсна(переоцiнена)вартiсть//знос//у тому числi//одержанi за фiнансовою орендою//первiсна(переоцiнена)вартiсть//знос//переданi в оперативну оренду//первiсна(переоцiнена)вартiсть//знос//
1//2//3//4//5//6//7//8//9//10//11//12//13//14//15//16//17//18//19//
Земельнi дiлянки//100//856//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//856//0//0//0//0//0//
Iнвестицiйна нерухомiсть//105//96//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//97/0//0//0//97//0//
Капiтальнi витрати на полiпшення земель//110//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//
Будинки,споруди та передавальнi пристрої//120//417224//341163//11//0//0//1116//1116//2972//0//0//0//416119//343019//0//0//4689//4167//
Машини та обладнання//130//60143//55984//134//0//0//218//218//925//0//0//0//60059//56691//0//0//828//821//
Транспортнi засоби//140//112039//85555//0//0//0//0//0//4420//0//0//0//112039//89975//0//0//5649//3904//
Iнструменти,прилади,iнвентар(меблi)//150//933//795//0//0//0//6//6//22//0//0//0//927//811//0//0//0//0//
Тварини//160//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//
Багаторiчнi насадження//170//16//10//0//0//0//0//0//1//0//0//0//16//11//0//0//0//0//
Iншi основнi засоби//180//3802//3387//0//0//0//276//276//80//0//0//0//3526//3191//0//0//1//1//
Бiблiотечнi фонди//190//59//59//1//0//0//0//0//1//0//0//0//60//60//0//0//0//0//
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи//200//3878//3878//32//0//0//170//170//32//0//0//0//3740//3740//0//0//0//0//
Тимчасовi(нетитульнi)споруди//210//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//
Природнi ресурси//220//71//71//0//0//0//11//11//0//0//0//0//60//60//0//0//0//0//
Iнвентарна тара//230//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//
Предмети прокату//240//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//
Iншi необоротнi матерiальнi активи//250//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//0//
Разом//260//599111//490902//185//0//0//1797//1797/8453//0//0//0//597499//497558//0//0//11264//8893/
Iз рядка 260 графа 14 первiсна(переоцiнена)вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв//264//77902//
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду//267//221//
Надходження одження основних засобiв склало всього 178 тис.грн.,в т.ч.за рахунок придбання- 148 тис.грн., модернiзацiї – 30 тис.грн.; вибуття (списання) за первiсною вартiстю -1797 тис.грн., без залишкової вартостi.
Товариство щорiчно на дату складання рiчної звiтностi у вiдповiдностi з Облiковою полiтикою проводить тестування на знецiнення вартостi основних засобiв. При виконаннi такої процедури станом на 31.12.2014 року були виявленi ознаки знецiнення основних засобiв на суму 211,9 тис.грн. та вiдображено у звiтi про фiнансовi результати за 2014 рiк.
МСФЗ (IAS) 16 вимагає окремої амортизацiї значних компонентiв основних засобiв. Товариство застосовує покомпонентний облiк основних засобiв по классу ОЗ «Машини та обладнання» група ОЗ «Транспортнi засоби- авто». Iз восьми об‘єктiв основних засобiв видiлено 23 компоненти з рiзним термiном корисного використання. Так, з технологiчного транспорту автомобiль БiлАЗ та КрАЗ видiлено як компонент сам автомобiль та транспортно – змiшувальна зарядна установка. Балансова вартiсть основних засобiв з покомпонентним облiком становить 16 521 тис.грн.
Обмеження прав власностi Товариства на основнi засоби вiдсутнi, крiм вартостi державного майна, яке не увiйшло до статутного капiталу Товариства при корпоратизацiї. Функцiї з управлiння цього майна здiйснює Агенство держмайна України. До перелiку такого майна входять два об‘єкти цивiльної оборони, станом на 31.12.2014 р. первiсна вартiсть яких 1 052 тис.грн., залишкова вартiсть – 487 тис.грн.
Основнi засоби, переданi в заставу пiд забезпечення зобов‘язань вiдсутнi. Законсервованi основнi засоби та договори, операцiї з фiнансової оренди основних засобiв вiдсутнi.
4 .Нематерiальнi активи
Стаття звiту про Фiнансовий стан «Нематерiальнi активи» за первинною вартiстю станом на 31.12.14 р. складає 3 654 тис. грн. (що становить 1,6 % вiд валюти Балансу), накопичена амортизацiя становить 3600 тис.грн., залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2014 р. складає 54 тис.грн.
Для цiлей формування фiнансової звiтностi видiляються наступнi групи нематерiальних активiв:
-Програмне забезпечення;
-Iншi нематерiальнi активи.
Станом на 31.12.2013 р. та 31.12.2014 р. переоцiнка нематерiальних активiв не здiйснювалась. Група «Iншi нематерiальнi активи» включає наявнiсть дiючих лiцензiй, виданих вiдповiдними державними органами, та якi необхiднi для виконання виробничої програми.Амортизацiя нематерiальних активiв включена у звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк.
5.Незавершенi капiтальнi iнвестицiї складаються з придбаних, але ще не введених в експлуатацiю основних засобiв на суму 7688 тис.грн., та iнших необоротних матерiальних активiв на суму 2 тис.грн.
6. Iнвестицiйна нерухомiсть
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi була приведена до справедливої вартостi шляхом дооцiнки на 31.12.2014р. до розмiру – 96 тис.грн. ( 31 грудня 2013р. – 90 тис.грн.). Незалежну оцiнку iнвестицiйної нерухомостi виконав СПД-ПП «Персей», сертифiкат суб‘єкта оцiночної дiяльностi Коцюба А.М., виданий Фондом Державного майна України № 14168/13 вiд 25.01.2013 р., квалiфiкацiйне свiдоцтво № 4532 вiд 16.09.2006р., свiдоцтво про реєстрацiю в Державному реєстрi оцiнювачiв № 5077 вiд 27.12.2006 р., виданий Фондом Державного майна України. Iнвестицiйна нерухомiсть складається з одного об‘єкту бухгалтерського облiку – слюсарнi майстернi, який за договором знаходиться в оперативнiй орендi. Товариство уклало договiр комерцiйної нерухомостi, яка облiковується в портфелi iнвестицiйної нерухомостi. На основi оцiнки умов договору встановлено, що у Товариства зберiгаються всi суттєвi ризики та вигоди, пов‘язанi з володiнням майном, отже до цього договору застосовується порядок облiку, визначений для договорiв оперативної оренди.
На Товариство не накладено нiяких обмежень щодо реалiзацiї її iнвестицiйної нерухомостi. Товариство також не має договiрних зобов‘язань з придбання, будiвництва або удосконалення iнвестицiйної нерухомостi, її ремонту, технiчному обслуговуванню чи благоустрою.
Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi в сумi 7 тис.грн. включений у звiт про фiнансовi результати. Товариство не несе витрати на утримання iнвестицiйної нерухомостi.
7. Грошовi кошти
За даними синтетичного та аналiтичного облiку грошовi кошти представленi
грошовими коштами в нацiональнiй валютi.Всi грошовi кошти знаходяться на поточних рахунках в українських банках.Усi залишки на банкiвських рахунках не простроченi та не знецiненi.
Товариство регулярно на протязi 2014 року розмiщувало тимчасово вiльний залишок грошових коштiв, який зберiгався на поточних рахунках Товариства, короткостроково пiд вiдсотки, якi нараховувались банками згiдно умов додаткових угод до договору про обслуговування поточних рахункiв в нацiональнiй валютi .
По ПАТ "ПУМБ" в 2014 р. були зобов‘язання банку встановити та виплатити вiд 0,5% до 15% рiчних на щоденний залишок грошових коштiв на поточному рахунку Товариства в сумi вiд 1 млн.грн. до 22 млн.грн.на перiод вiд 1 до 14 днiв. За звiтний рiк за рахунок такого розмiщення грошових коштiв Товариство отримало доходу вiд ПАТ "ПУМБ" у виглядi нарахованих вiдсоткiв в сумi 252 тис.грн.
По АТ "УкрСиббанк" в 2014 р. були зобов‘язання банку встановити та виплатити вiд 2,5 % до 17,5% рiчних на незнижуємий залишок грошових коштiв на поточному рахунку Товариства в сумi вiд 1 млн.грн. до 20 млн.грн. на перiод вiд 1 до 7 днiв. За звiтний рiк за рахунок такого розмiщення грошових коштiв Товариство отримало доходу вiд АТ "УкрСиббанк" у виглядi нарахованих вiдсоткiв в сумi 528 тис.грн.
В 2014 роцi Товариство провело негрошовi операцiї iз взаємозалiку дебiторської та кредиторської заборгованостей на суму 18 тис.грн., що не увiйшло в звiт про рух грошових коштiв.
8. Iншi фiнансовi активи
8.1 Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть в тис.грн.
Найменування//31 грудня2014р.//31 грудня 2013р.//
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi//52117//37563//
Мiнус резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi//(4867)//(4876)//
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом//26701//28159//
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть//1222//1213//
Аванси, виданi постачальникам//13542//2360//
Мiнус резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi по авансам, виданим постачальникам//(5)//(5)//
Всього поточна дебiторська заборгованiсть//88710//64414//
Станом на 31 грудня 2014 року 100% фiнансової дебiторської заборгованостi представлено у гривнях. Справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi приблизно дорiвнює її балансовiй вартостi. Торгова дебiторська заборгованiсть є короткостроковою, не дисконтується.
Поточна дебiторська заборгованiсть представлена по чистiй вартостi реалiзацiї, яка розраховується як рiзниця мiж первинною вартiстю та резервом сумнiвних боргiв.
Середнiй термiн товарного кредиту покупцям при реалiзацiї Товариством послуг та запасiв складає в середньому 30-40 календарних днiв. Оборотнiсть дебiторської заборгованостi складає 5,9 раза, тривалiсть обороту дебiторської заборгованостi складає 61 день.
У сумi резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi вiдбулися наступнi змiни:
Найменування//2014р.//2013р.//
Резерв на знецiнення на 1 сiчня//4880//4880//
Резерв на знецiнення впродовж року//0//0//
Дебiторська заборгованiсть, списана впродовж перiоду як неповоротна//8//0//
Сторно невикористаної суми у звiтному роцi//0//0//
Резерв на знецiнення на 31 грудня//4872//4880//
Значних змiн у сумi резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi не вiдбулося.
Товариство розрахувало резерв по сумнiвнiй заборгованостi в розмiрi 100% вiд дебiторської заборгованостi термiном бiльше 180 днiв на iндивiдуальнiй основi, так як минулий досвiд показує, що дебiторська заборгованiсть, не оплачена протягом 180 днiв, звичайно не погашається. По торговiй дебiторськiй заборгованостi термiном вiд 120 до 180 днiв резерв по сумнiвнiй заборгованостi вiдображається на основi оцiнок минулого досвiду та аналiзу поточного фiнансового стану контрагента. При визначеннi можливостi стягнення торгової дебiторської заборгованостi Товариство розглядає всi змiни кредитоспроможностi боржника вiд дати виникнення заборгованостi до звiтної дати.
Аналiз кредитної якостi дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю представлений нижче:
Найменування//31 грудня2014р.//31 грудня 2013 р.//
Всього дебiторська заборгованiсть//52117//37563//
У т.ч.по строкам непогашення
-до 60 днiв//47250//32687//
-вiд 180 днiв та бiльше//4867//4876//
Мiнус резерв на знецiнення//(4867)//(4876)//
Всього//47250//32687//
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 31.12.2014 р. склала 1222 тис.грн. та складається з заборгованостi, вiдсудженої за рiшеннями суду, питання повернення якої знаходиться у судових виконавцiв на суму 1133 тис.грн., та 89 тис.грн. – заборгованiсть перед пiдприємством Фонда соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi з фiнансування на оплату лiкарняних листiв за другу половину грудня 2014 року.
8.2. Товарно – матерiальнi запаси
Склад запасiв, представлених в звiтi про фiнансовий стан Товариства:
Найменування//31 грудня2014р.,тис.грн.//31 грудня 2013р.,тис.грн.//змiни в грошовому виразi//змiни у %//
Основна сировина(вибуховi матерiали та їх компоненти)//18752//8780//+9972//+113,5//
Незавершене виробництво//2243//0//+2243//+100//
Паливо//1384//920//+464//+33,5//
Будiвельнi матерiали//100//155//-55//-45//
Запаснi частини//739//751//-12//-1,6//
Матерiали сiльськогосподарського призначення//11//3//+8//+27,3//
Малоцiннi та швидкозношуваня предмети//228//230//-2//-0,1//
Iншi допомiжнi матерiали//1519//1144//+375//+24,7//
Товари//2696//2700//-4//-0,15//
Обсяг переробки вибухових матерiалiв в 2014 роцi склав 47 421 тонн ( в 2013 роцi – 43 461 тонн).
На 31 грудня 2014 року Товариство визнало знецiнення товарно – матерiальних запасiв в сумi 2 534 тис.грн.( на 31 грудня 2013 року – 2 611 тис.грн.).
Коефiцiєнт оборотностi виробничих запасiв складає 15 разiв, тривалiсть обороту виробничих запасiв складає 25 днiв.
Встановленi нестачi вiднесено за рахунок винних осiб, надлишки оприбуткованi за цiнами можливого використання.
Вартiсть списання вартостi запасiв, визнана витратами основної дiяльностi та включена в статтю «Собiвартiсть реалiзацiї» складає 265 220 тис.грн.( за 2013 р. –218 112 тис.грн.)
На вiдповiдальному зберiганнi на складах Товариства зберiгаються запаси (вибуховi матерiали) iнших пiдприємств згiдно з договорними умовами на кiнець року на загальну суму 8 307 тис.грн. (в 2013 р. – 5 885 тис.грн.).
8.3. Витрати майбутнiх перiодiв – це вартiсть передплачених витрат майбутнiх платежiв, та включають до свого складу витрати за користування програмним забезпеченням в сумi 1 тис.грн.

Продовження тексту приміток

9. Власний капiтал
Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2014 р. становить 97022000грн. Загальна кiлькiсть дозволених до випуску та випущених акцiй становить 97 022 000 штук акцiй номiнальною вартiстю 1 гривня за акцiю. Кожна повнiстю оплачена звичайна акцiя дає право на один голос на зборах акцiонерiв та право на отримання дивiдендiв.В 2014 роцi дивiденди не виплачувались.
Iнформацiя про резервний капiтал наводиться в таблицi:
Найменування//31 грудня2014р.,тис.грн.//31 грудня 2013р.,тис.грн//
Залишок на початок року//14503//13554//
Вiдраховано до резервного капiталу згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв//0//949//
Залишок на кiнець року//14503//14503//
Капiтал у дооцiнках складається з суми, отриманої при актуарному розрахунку резерву виплат по пiльговим пенсiям в результатi змiни Стандарту МСФЗ 19:
Найменування//31 грудня2014р.,тис.грн.//31 грудня 2013р.,тис.грн//
Залишок на початок року//641//(1643//
Ефект переоцiнки залишку резерву (актуарний прибуток/збиток)//(1787)//2786//
Вiдстрочений податок на прибуток, пов‘язаний з сукупним доходом//322//(502)//
Залишок на кiнець року//(824)//641//
Iнформацiя про нерозподiлений прибуток та дивiденди по дольовим iнструментам
наводиться в таблицi:
Найменування//31 грудня2014р.,тис.грн.//31 грудня 2013р.,тис.грн//
Залишок на початок перiоду//41845//43244//
Прибуток за звiтний перiод//23427//17570//
Нарахування дивiдендiв//0//(18020)//
Вiдрахування в резервний фонд//0//(949)//
Залишок на кiнець року//65272//41845//
Нерозподiлений прибуток в порiвняннi з минулим роком збiльшився на суму чистого
прибутку за 2014 рiк в сумi 23 427 тис.грн.
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв Товариства
Розрахункова вартiсть чистих активiв за звiтний перiод станом на 31.12.2014р. складає
175 973 тис.грн., за минулий перiод станом на 31.12.2013р. складає 154 011тис.грн., що є вище за вартiсть Статутного капiталу.
Всього власний капiтал станом на 31.12.2014 р. складає 175 973 тис.грн. (станом на 31.12.2013 р.- 154 011 тис.грн.), збiльшення до показникiв на початок звiтного року складає 21 962 тис.грн.
Чистий прибуток на одну акцiю складає за 2014 р. -0,241463 грн., за 2013 р.- 0,181093 грн.
Фiнансову стiйкiсть Товариства характеризують наступнi коефiцiєнти:
Коефiцiєнт маневреностi –вiдображає, яка частина власного капiталу
знаходиться в мобiльнiй формi, яка дозволяє вiдносно вiльно маневрувати капiталом. Високi значення цього коефiцiєнта позитивно характеризують фiнансовий стан. Розрахований як спiввiдношення власних обiгових коштiв до власного капiталу та складає 0,667.
Коефiцiєнт автономiї (концентрацiї власного капiталу) – характеризує
частку власникiв Товариства в загальнiй сумi коштiв, авансованих в його дiяльнiсть. Чим вище значення цього коефiцiєнта, тим бiльш стабiльне та незалежне вiд зовнiшнiх джерел Товариство. Розраховується як спiввiдношення власного капiталу до валюти балансу та складає 0,7817.
10. Зобов’язання та забезпечення
10.1 Зобов’язання з пенсiйного забезпечення
Зобов’язання за пенсiйним забезпеченням, визнаним в звiтi про фiнансовий стан, були визначенi наступним чином:
31 грудня 2014р.//31 грудня 2013 р.//
Суми, визнанi в звiтi про фiнансовий стан//19 328// 19 226//
Суми, визнанi в звiтi про прибутки та збитки//4 421// 63//7
В т.ч.: - витрати //2 634//3 423//
- ефект переоцiнки (iнший сукупний дохiд)//1 787//(2 786)//
Змiни поточної вартостi зобов‘язання по плану iз встановленими виплатами протягом року були наступними:
2014 рiк//2013 рiк//
Зобов‘язання по плану iз встановленими виплатами
на 1 сiчня//19 328// 19 226//
Вартiсть поточних послуг//245//555//
Витрати по вiдсоткам//2 389// 2 868//
Актуарний збиток//(1 787)//(2 786)//
Виплачене винагородженн//(4 319)//( 3 800)//
Зобов‘язання по плану iз встановленими виплатами
на 31 грудня//19 328//19 226//
Зобов‘язання в звiтi про фiнансовий стан//2014 рiк//2013 рiк//19 226//22 389 //
Суми, визнанi в звiтi про прибутки та збитки:
2014 рiк//2013 рiк//
Вартiсть поточних послуг//245//555//
Витрати за вiдсотками// 2 389//2 868//
Всього://2 634// 3 423//
Iнший сукупний дохiд
2014 рiк//2013 рiк//
Ефект переоцiнки//1 787//(2 786) //
Змiни в приведенiй вартостi зобов‘язання, визнаного в звiтi про фiнансовий стан на 1 сiчня
2014 рiк//2013 рiк//19 226//22 389//
Виплачене винагородження//(4 319)//(3 800)//
Чистi витрати, визнанi в звiтi про прибутки та збитки//2 634//3 423//
Ефект переоцiнки//1 787//(2 786) //
на 31 грудня//19 328 //22 389//
В 2014 роцi витрати по пенсiйним планам включенi в собiвартiсть продукцiї в сумi 245 тис.грн.Очiкувана сума внескiв по пенсiйному забезпеченню за планом в 2015 роцi складає 4 083 тис.грн.
Основнi припущення, використанi в актуарних оцiнках станом на 31.12.2014 р. :
-виплати при закiнченнi трудової дiяльностi в Пенсiйний фонд
а) працiвникiв, якi працюють( активнi учасники);
б) данi по звiльненим працiвникам (вiдложенi пенсiонери);
в) данi по пенсiонерам
- данi про плиннiсть кадрiв ( 3%)
- рiчне номiнальне збiльшення заробiтної плати -1 %
- данi про фактичнi виплати в Пенсiйний фонд ( в 2014 р. фактично вiдшкодовано ПФ –
- 4 319 тис.грн.)
- Рiчна номiнальна ставка дисконту - 16,04%
- таблицi смертностi 2009-2010 р.р. мiського населення для Днiпропетровської областi.
- стiйкiсть частоти настання рiзних демографiчних подiй.
10.2. Податки на прибуток, тис.грн.:
Найменування//2014рiк//2013рiк//
Поточний податок на прибуток//6658//5645//
Витрати по вiдстроченому податку на прибуток, визнаний в поточному роцi//(195)//(287)//
Всього витрати з податку на прибуток, визнанi в поточному роцi//6463//5358//
Поточнi зобов‘язання з податку на прибуток вiдсутнi, так як при складаннi Податкової декларацiї з податку на прибуток за 2014 рiк за правилами податкового облiку нараховано податок на прибуток в сумi 6 658 тис.грн. (за 2013 рiк -5 644 тис.грн.). Згiдно з чиним законодавством Товариство в 2014 роцi сплачувало щомiсячнi авансовi внески з податку на прибуток на загальну суму 5 200 тис.грн.( в 2013 роцi – 3 142 тис.грн.) Також Товариство використало право на зменшення нарахованого податку до сплати на суму сплаченого авансового внеску з податку на прибуток при виплатi дивiдендiв юридичним особам згiдно з законодавством . За 2014 р. за рахунок цього було зменшено податок з прибутку до сплати на 1 458 тис.грн. (в 2013 р.-на 2 502 тис.грн.).
Звiряння витрат з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком, помноженному на
ставку податку на прибуток, тис.грн.:
Найменування//2014рiк//2013рiк//
Бухгалтерський прибуток до оподаткування податком на прибуток//29890//22928//
Податок на прибуток, розрахований за ставкою 18 %//5427//4356//
Неоподатковуванi доходи//20//7//
Витрати, якi не враховуються як витрати для цiлей оподаткування//1211//1282//
Витрати по вiдстроченому податку на прибуток, визнаний в поточному роцi//(195)//(287)//
Податок на прибуток, вiдображений в звiтi про фiнансовi результати//6463//5358//
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом//322/502//
Чистi вiдстроченi податковi зобов‘язання, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан на 31.12.2014 р. в сумi 1787 тис.грн.(на 31.12.2013 р.-2304 тис.грн.)
Звiряння вiдстрочених податкових зобов‘язань, нетто/тис.грн.:
Залишок на 1 сiчня 2014 р.//(2304)//
Доходи/витрати з податку на прибуток за звiтний перiод,визнанi в складi прибутку чи збитку//195//
Доходи/витрати з податку на прибуток за звiтний перiод,визнанi в складi сукупного доходу// 322//
Залишок на 31 грудня 2014 р.//1787)//
11. Фiнансовi зобов‘язання та iнша кредиторська заборгованiсть
11.1 Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть (короткострокова)
Найменування//31 грудня2014р..//31 грудня 2013р.//
Вiдсточенi податковi зобов’язання//1787//2304//
Пенсiйнi зобов’язання//19328//19226//
Всього довгостроковi зобов’язання та забезпечення//21115//21530//
Поточна кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi за товари, роботи, послуги//18958//17714//
Iншi податки до сплати в бюджет//2098//2068//
Внески до фондiв соцiального страхування//877//641//
Нарахована заробiтна плата//1861//1555//
Передоплати, отриманi вiд замовникiв//10//5//
Кредиторська заборгованiсть по розрахункам з учасниками//598//603//
Iнша кредиторська заборгованiсть//103//85//
Поточнi забезпечення//3510//2834//
Всього по поточнiй кредиторськiй заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi та поточних забезпечень//28015//25505//
Поточна кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2014 р. з термiном погашення до трьох мiсяцiв складає 5858 тис.грн.(31%), вiд трьох до дванадцяти мiсяцiв-13100тис.грн.(69%).
Станом на 31грудня 2014 року 100% фiнансової кредиторської заборгованостi представлено в гривнях. Справедлива вартiсть фiнансової кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнює її балансовiй вартостi.
Умови за вищевказаними фiнансовими зобов‘язаннями:
Середнiй термiн товарного кредиту постачальникiв при придбаннi Товариством запасiв складає 10 календарних днiв. Полiтика Товариства по управлiнню фiнансовими ризиками передбачає погашення кредиторської заборгованостi у встановленi договiрними вiдносинами термiни. Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi за 2014 рiк склав 75,5 раза, тривалiсть обороту кредиторської заборгованостi складає 5 днiв.

11.2 Поточнi зобов‘язання по забезпеченням представленi у звiтi про фiнансовий стан наступним чином,тис.грн.:
Найменування//Залишок на 01.01.2014р.//Нараховано за рiк// Викорис¬тано у звiт¬ному роцi//Залишок на 31.12.2014р.//
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам//2709//5515//(4983)//3241//
Забезпечення виплат при виходi на пенсiю//125//522/(378)//269//
Всього зобов‘язання по забезпеченням//2834//6037//(5361)//3510//
11.2.1. Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам є поточним забезпеченням та
розраховується на щомiсячнiй основi. Кiлькiсть календарних днiв невикористаних вiдпусток на початок звiтного року складали 17 438 днiв, на кiнець перiоду – 16 940 днiв.
Найменування//Залишок на 01.01.2014р.//Нараховано за рiк// Викорис¬тано у звiт¬ному роцi//Залишок на 31.12.2014р.//
Резерв на виплату вiдпусток//2709//5515//(4983)//3241//
11.2.2. Забезпечення виплат при виходi на пенсiю розрахованi Товариством самостiйно у вiдповiдностi з зобов‘язаннями Товариства по виплатi вихiдної допомоги при звiльнення працiвника на пенсiю з Товариства, що затверджено в колективному договорi. За основу розрахунку взято план звiльнення працiвникiв на пенсiю в 2014 роцi. Розрахована сума виплат склала 269 тис.грн.
Найменування//Залишок на 01.01.2014р.//Нараховано за рiк// Викорис¬тано у звiт¬ному роцi//Залишок на 31.12.2014р.//
Залишок резерву виплат при виходi на пенсiю//125//522//(378)//269//
12. Операцiйнi доходи та витрати
12.1 Витрати по елементам з основного виду дiяльностi (пiдривання гiрничої маси), тис.грн.
Найменування//2014рiк//2013рiк//
Сировина та основнi матерiали//221246//184157//
Допомiжнi матерiали//16755//14331//
Ремонти та технiчне обслуговування//1455//865//
Витрати на транспортування//1300//1357//
Страхування ризикiв//45//48//
Iншi послуги стороннiх органiзацiй//5977//5110//
Паливо//12837//8440//
Енергетичнi витрати//12739//9827//
Витрати на персонал//46347//39363//
Вiдрахування на соцiальнi заходи//16119//13854//
Амортизацiя//8460//8579//
Iншi податки i збори//1767//894//
Iншi витрати//928//897//
Всього собiвартiсть виробленої товарної продукцiї//345975//287722//
-витрати на реалiзацiю//318772//266839//
-адмiнiстративнi витрати//24960//20883//
- незавершене виробництво//2243//0//
Всього повна виробнича собiвартiсть//345975//287722//
12.2 Витрати класифiкованi за функцiями, тис.грн.
Найменування//2014р.//2013р.//
Виручка//367381//307659//
Собiвартiсть//(307779)//(258960)//
Валовий прибуток//59602//48699//
Iншi прибутки та збитки//(3119)//(2756)//
Адмiнiстративнi витрати//(24960)//(20883)/
Iншi витрати//(24)//27//
Фiнансовi доходи/витрати//(1609)//(2159)//
Прибуток до оподаткування//29890//22928//
Витрати з податку на прибуток//(6463)//(5358)//
Прибуток за рiк//23427//17570//
Чистий фiнансовий результат за рiк//23427//17570//
13.Iншi доходи та iншi витрати, тис.грн.:
Найменування//2014 рiк//Доходи//Витрати//2013 рiк// Доходи//Витрати//
Операцiйна оренда активiв//925//612//555//371//
Операцiйна курсова рiзниця//3114//2894//0//0//
Надання послуг зi зберiгання вибухових матерiалiв//3514//3395//4069//3908//
Iнша реалiзацiя (транспортування ел.енергiї, тепла, автопослуги)//129//0/62//0//
Виручка вiд реалiзацiї товарiв, запасiв//480//459//281//195//
Штрафи, пенi отриманi/сплаченi//37//2//1//5//
Утримання об‘єктiв соцiальної сфери //71//1493//71//1264//
Списана прострочена кредиторська заборгованiсть//9//0//47//0//
Надання соцiальних пiльг працiвникам за рахунок коштiв пiдприємства//0//1725//0//1536//
Заробiтна плата, яка не вiдноситься на собiвартiсть//0//937//0//716//
Iншi операцiйнi доходи i витрати//79//(40)//266//113//
Всього iншi операцiйнi доходи i витрати//8358//11477//5352//8108//
Iншi фiнансовi доходи i витрати, тис.грн.:
Найменування//2014 рiк//Доходи//Витрати//2013 рiк// Доходи//Витрати//
Дохiд по вiдсоткам//780//(2389)//709//(2868)//
Iншi доходи i витрати, тис.грн.:
Результат вiд списання необоротних активiв//92//116//71//44//
14.Управлiння ризиками
За 2014 рiк величина активiв ПАТ «»ПВП «Кривбасвибухпром» збiльшилась на 24057 тис.грн., або на 12%. Власний капiтал Товариства збiльшився на 21962 тис.грн., або на 14% за рахунок нерозподiленого прибутку.Загальна дебiторська заборгованiсть Товариства за 2014 рiк зросла на 24289 тис.грн.(з 64421 тис.грн.на 01.01.2014 р. до 88710 тис.грн. станом на 31.12.2014 р.) за рахунок зростання заборгованостi за товари, роботи, послуги на 14563 тис.грн,за виданими авансами на 11177 тис.грн., по iншiй дебiторськiй заборгованостi на 7 тис.грн при одночасному зменшеннi заборгованостi з бюджетом на 1458 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за 2014 рiк зменшилась на 1 000тис.грн.(з 25505 тис.грн на 01.01.2014 р. до 24505 тис.грн. станом на 31.12.2014 р.). Це пов’язано, головним чином, з ростом заборгованостi за товари, роботи, послуги на 1244 тис.грн. та кредиторської заборгованостi з розрахункiв з бюджетом та Державними цiльовими фондами за звiтний рiк Спiввiдношення дебiторської та кредиторської заборгованостi збiльшилось з 2,53 станом на 01.01.2014 р. до 3,17 станом на 31.12.2014 р. Фактичний обсяг власних обiгових коштiв за 2014 рiк збiльшився на 22326 тис.грн. та станом на 31.12.2014 р. склав 89403 тис.грн. Оцiнка ефективностi управлiння фiнансовими ресурсами ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» проведена на основi аналiзу коефiцiєнтiв платiжеспроможностi та фiнансової стiйкостi. Можливiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов’язання визначається через коефiцiєнти лiквiдностi: 1. Коефiцiєнт покриття (нормативне значення >1). Станом на 31.12.2014 р. значення коефiцiєнту становить 4,19, що свiдчить про можливiсть Товариства погасити свої поточнi зобов’язання за рахунок поточних активiв. 2.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (нормативне значення >0). Станом на 31.12.2014 р. складає 0,127. 3. Коефiцiєнт забезпеченостi власними обiговими коштами (нормативне значення >0,1). Значення коефiцiєнту ( частки власних обiгових коштiв в активах пiдприємства) станом на кiнець грудня 2014 р. становить 0,40. 4. Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв. Станом на 31.12.2014 р. частка капiталу пiдприємства, вкладеного в обiговi кошти, склала 0,508 (нормативне значення 0,2-0,5). 5.Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв показує скiльки прибутку дає 1 грн. власних коштiв(нормативне значення 0,4). Станом на 31.12.2014 р. складає 0,17. 6.Коефiцiєнт використання фiнансових ресурсiв (усього майна) дає змогу визначити, за який перiод одержаний прибуток може компенсувати вартiсть майна. Станом на 31.12.2014 р. вiн склав 0,13 та збiльшився порiвняно з попереднiм перiодом (станом на 31.12.2013 – 0,11), що є позитивним.
14.1 Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв по фiнансовому iнструменту буде змiнюватись в залежностi вiд змiн ринкових цiн. Ринковi цiни включають в себе три типи ризику:
- ризик змiни процентної ставки;
- валютний ризик;
- ризик змiни цiн на товари;
Ризик змiни процентної ставки– це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв по фiнсовому iнструменту буде змiнюватись в зв‘язку зi змiною ринкових процентних ставок. Ризик змiни ринкових процентних ставок вiдноситься до довгострокових боргових зобов‘язань Товариства та є не значним.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв по фiнансовому iнструменту буде змiнюватись у зв‘язку зi змiнами в валютних курсах. Ризик Товариства вiдносно змiни обмiнних курсiв iноземної валюти не значний i обумовлений тим, що пiдприємство не здiйснює операцiї з придбання запасiв та необоротних активiв за кордоном (витрати та фiнансовi iнструменти представленi у нацiональнiй валютi).
Змiна обмiнного курсу долара США призвела до збiльшення iнших доходiв Товариства на суму 400 тис.грн., купiвля та перерахування доларiв США вiдбувалась для забезпечення оплати нерезиденту України за обладнання.
Ризик змiни цiн на товари. Товариство наражається на ризик в зв‘язку зi змiнами цiн на товари. Операцiйна дiяльнiсть Товариства вимагає регулярного використання вибухiвки для виконання послуг з пiдривання, i як наслiдок, регулярного придбання сировини та основних матерiалiв для виготовлення вибухових матерiалiв. Згiдно прогнозу необхiдних закупок вибухових матерiалiв на наступний рiк Товариство не виконує хеджирування ризику змiни цiн закупок вибухових матерiалiв, використовуючи для цього товарнi форварднi контракти на закупiвлю. Очiкується, що вiрогiднiсть вiрного прогнозу досить висока.
Нижче наведено вплив змiни цiн на основнi види сировини, вибухових матерiалiв та їх компонентiв на прибуток до оподаткування та капiтал:
Найменування// за 2014 рiк в порiвняннi з 2013 роком, %//Вплив на прибуток до оподаткування, тис.грн.// Вплив на капiтал, тис.грн.//
Селiтра амiачна//+28,6%//-24 44,2//0//
Селiтра кальцiєва//+13,6%//-209,0//0//
14.2 Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик того, що Товариство понесе фiнансовi збитки, так як контрагенти не виконують свої зобов‘язання по фiнансовому iнструменту чи клiєнтському договору. Товариство пiдвержене кредитному ризику, пов‘язаному з його операцiйною дiяльнiстю (насамперед, вiдносно торгової дебiторської заборгованостi).
Управлiння кредитним ризиком, пов‘язаним з клiєнтами, здiйснюється у вiдповiдностi зi встановленою полiтикою, процедурами та системою контролю. Кредитна якiсть клiєнта оцiнюється на основi оцiнки кредитного рейтингу, виходячи з даної оцiнки визначаються iндивiдуальнi лiмiти на поставку товарiв, робiт чи послуг в кредит. Здiйснюється регулярний монiторинг непогашеної дебiторської заборгованостi клiєнтiв.
Необхiднiсть визнання знецiнення аналiзується на кожну звiтну дату iндивiдуально по кожному великому клiєнту. Крiм того, суми до отримання вiд дрiбних дебiторiв об‘єднанi в однотипнi групи та перевiряються на предмет знецiнення на колективнiй основi.
Товариство не має майна, яке передане в заставу в якостi забезпечення належної йому заборгованостi. Товариство оцiнює концентрацiю ризику вiдносно торгової дебiторської заборгованостi як низьку.
14.3 Ризик лiквiдностi
Товариство здiйснює контроль за ризиком дефiциту грошових коштiв, використовуючи iнструмент планування поточної лiквiдностi.
Метою Товариства є пiдтримання балансу мiж безперервнiстю фiнансування та гнучкiстю, шляхом використання власних коштiв. Товариство має доступ до джерел фiнансiвання в достатньому обсязi, а термiни погашення заборгованостi, яка має бути виплачена протягом 12 мiсяцiв, за домовленнiстю з поточними кредиторами можуть бути перенесенi на бiльш пiзнi дати.
15.Розкриття iнформацiї про пов‘язаних осiб
Для цiлей даної фiнансової звiтностi сторони вважаються пов‘язаними, якщо одна сторона контролює iншу, знаходиться пiд спiльним контролем з нею або може мати значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов‘язаними особами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
Нижченаведена iнформацiя про операцiї з пов‘язаними особами подається у вiдповiдностi з вимогами МСБО 24 та мiстить iнформацiю про загальнi суми операцiй з пов‘язаними особами за 2014 рiк.
Провiдний управлiнський персонал та основнi акцiонери Товариства є пов‘язаними особами Товариства. А саме:
- компанiя EFFENTERY HOLDING LIMITED - голова Наглядової ради Товариства;
- компанiя METALUKR HOLDING LIMITED - член Наглядової ради товариства;
- компанiя ARDENA MANAGEMENT LTD - голова Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- компанiя QUAREX LIMITED - член Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- компанiя ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ - член Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- голова Правлiння - Монаков валентин Федорович;
- заступник голови Правлiння - Вiнс Олена Євгенiївна;
- Фiнансовий директор – Єгоров Андрiй Миколайович;
- заступник Фiнансового директора – Лавриненко Людмила Iванiвна;
- головний бухгалтер – Руденко Лiлiя Андрiївна.
Юридична особа компанiя QUAREX LIMITED, зареєстрована згiдно законiв Республiки Кiпр, є основним акцiонером, який володiє часткою акцiй бiльше 10% (93,16 %). В 2014 роцi дивiденди не нараховувались., в 2013 роцi було нараховано 16 788 тис.грн. дивiдендiв при розподiлу чистого прибутку за 2012 рiк.
Виплати провiдному управлiнському персоналу, вiдображенi в складi витрат за звiтний перiод ,тис.грн.:
Найменування//2014р.//2013р.//
Короткострокова винагорода у вiдповiдностi з умовами контракту//4377//3175//
Пенсiї по закiнченню трудової дiяльностi//74//74//
Загальна сума винагород провiдному керiвному персоналу// 3249//4451//
16.Подiї пiсля звiтного перiоду
За звiтний рiк акцiонерам запропоновано при розподiлi чистого прибутку виплатити дивiденди в розмiрi 24,146 копiйок на акцiю. На дату складання звiту прийняття рiшення про виплату не вiдбулось. Дивiденди затверджуються акцiонерами на щорiчних загальних зборах акцiонерiв. Виплата дивiдендiв за 2014 рiк в 2015 роцi за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв призведе до сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплатi дивiдендiв юридичнiй особi в розмiрi 18% вiд суми виплати. На теперiшнiй час дiє обмеження щодо виплати дивiдендiв нерезидентам у валютi.
Подiї, що мають вплив на складену фiнансову звiтнiсть Товариства, не вiдбувались пiсля звiтного перiоду.
Значна девальвацiя гривнi пiсля звiтного перiоду не вплинула на фiнансовий результат, так як Товариство не має дебiторської та кредиторської заборгованостi в iноземнiй валютi.
Iнвестицiйна програма не передбачає укладання контрактiв про значнi капiтальнi та фiнансовi iнвестицiї.
Змiни в Податковий кодекс України матимуть вплив на фiнансовау звiтнiсть в 2015 роцi та не впливають на фiнансову звiтнiсть 2014 року.
Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк коригувалась до її затвердження, всi коригування розкритi в Примiтках.
Голова Правлiння
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» В.Ф.Монаков
Фiнансовий директор А.М.Єгоров
Головний бухгалтер Л.А. Руденко