Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Монаков В.Ф.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 04.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00190934
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Дзержинський, 50005, мiсто Кривий Рiг, вулиця Каховська будинок 40
5. Міжміський код, телефон та факс
(056)-404-20-05 (056)-404-20-05
6. Електронна поштова адреса
rudenko-la@kvvp.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 1. Вiдомостi щодо участi Товариства у створеннi юридичних осiб не надаються, так як Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.
2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, так як така посада вiдсутня.
3. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, так як рейтингова оцiнка за 2015 рiк не проводилась. Остання рейтингова дiя проводилось 23.07.2009 р. рейтинговим агенством "Кредит-Рейтинг" та було пiдтверджено кредитний рейтинг Товариства за Нацiональною рейтинговою шкалою uaA, прогноз кредитного рейтингу- стабiльний.
4. Iнформацiя про Загальнi збори не надається, так як Загальнi збори в 2015 роiц не проводились.
5. Iнформацiя про дивiденди не надається, так як дивiденди за 2014 та 2015 роки не нараховувались.
6. Iнформацiя про облiгацiї не надається, так як Товариство не володiє облiгацiями.
7. Iншi цiннi папери Товариство не випускало.
8. Похiднi цiннi папери вiдсутнi.
9. Товариство не викупало протягом звiтного року власнi акцiї.
10. Товариство не випускало борговi цiннi папери.
11.Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного року не виникала.
12. Iпотечнi облiгацiї та сертифiкати ФОН не випускались, тому вся iнформацiя з цього питання не надається.
13. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за вимогами МСФЗ. Дата переходу на МСФЗ прийнята 01.01.2012 р.
14. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, так як Товариство не прповодило емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 565080
3. Дата проведення державної реєстрації
30.07.2001
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
97022000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
717
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
09.90 Надання допомiжних послуг у сферi добування iнших корисних копалин та розроблення кар'єрiв
20.51 Виробництво вибухових речовин
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Товариства є Загальнi збори, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя, Правлiння Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
КФ ПАТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку
305750
3) поточний рахунок
26005150355080
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
КФ ПАТ КБ "Приватбанк"
5) МФО банку
305750
6) поточний рахунок
26006150355089

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Виробництво вибухових матерiалiв промислового призначення Лiцензiя АГ № 578981 16.09.2014 Держгiрпромнагляд України 17.09.2019
Опис Дiяльнiсть Товариства з виробництва вибухових матерiалiв промислового призначення, допущених до виробництва, та лiцензування буде продовжуватись.
 
Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом Лiцензiя АД № 064879 14.08.2012 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України Необмежена
Опис Дiяльнiсть Товариства та лiцензування буде продовжуватись. Лiцензiєю дозволенi види робiт - внутрiшнi перевезення пасажирiв автобусами та внутрiшнi перевезення небезпечних вантажiв вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами. Термiн дiї лiцензiї необмежений.
 
Виконання вибухових робiт та робiт, пов'язаних з використанням енергiї вибуху Дозвiл 49.12.30 05.01.2012 Державна служба гiрничого наляду та промислової безпеки України 05.01.2017
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл дозволяє Товариству виконувати роботи пiдвищеної небезпеки: вибуховi роботи та роботи, пов'язанi з використанням енергiї вибуху.
 
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури Лiцензiя АГ № 575416 15.04.2011 Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України 05.11.2015
Опис Лiцензiя надає право Товариству виконувати проектнi, будiвельнi та монтажнi, iнжинiринговi роботи. Товариство не буде в подальшому отримувати таку лiцензiю та проводити господарську дiяльнiсть, пов'язану iз створенням об'єктiв архiтектури.
 
Виконання робiт пiдвищеної небезпеки з машинами та устаткуванням Дозвiл № 119.12.15 19.03.2012 Держгiрпромнагляд України Криворiзьке гiрничопромислове теруправлiння 19.03.2017
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл дозволяє Товариству при провадженнi вибухових робiт пiд час добування залiзних руд на гiрничих пiдприємствах з видобутку корисних копалин вiдкритим способом за договорами пiдряду та при виробництвi вибухових матерiалiв виконувати :
1.Монтаж, демонтаж, ремонт, технiчне обслуговування машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки, а саме:
-устаткування для виготовлення i транспортування вибухових матерiалiв;
- технологiчних транспортних засобiв
2. Технiчне обслуговування устаткування пiдвищеної небезпеки, а саме:
-водогрiйних котлiв;
- вантажопiдiймальних кранiв, пiдйомникiв.
3.Зберiгання балонiв iз стисненим, зрiдженим та iнертним газами (кисень, ацетилен, аргон, вуглець).
4.Роботи в дiючих електроустановках напругою понад 1000 В.
5.Землянi роботи, що виконуються на глибинi понад 2 метри або в зонi розташування пiдземних комунiкацiй.
6.Роботи верхолазнi, що виконуються на висотi 5 метрiв i бiльше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою механiчних пiдiймачiв.
7.Демонтаж будинкiв, споруд.
8.Зварювальнi, газополум‘янi роботи (газо-, електрозварювальнi роботи).
 
Експлуатацiя устаткування та машин пiдвищеної небезпеки Дозвiл № 120.12.15 19.03.2012 Держгiрпромнагляд України Криворiзьке теруправлiння 19.03.2017
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надає право Товариству при провадженнi вибухових робiт пiд час добування залiзних руд на гiрничих пiдприємствах з видобутку корисних копалин вiдкритим способом та при виробництвi вибухових матерiалiв експлуатувати:
1. Устаткування, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберiганням, транспортуванням небезпечних або шкiдливих речовин;
2. Устаткування та технiчнi засоби для зберiгання, використання i транспортування вибухових матерiалiв на їх основi, комплекси для їх переробки та зберiгання;
3. Електричне устаткування електричних станцiй та мереж, електричне електрообладнання напругою понад 1000 Вт;
4. Водогрiйнi котли теплопродуктивнiстю понад 0,01 МВт;
5. Посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05 МПа;
6. Вантажопiдiймальнi крани, машини i пiдйомники;
7. Технологiчнi транспортнi засоби, що пiдлягають реєстрацiї в територiальних органах Держгiрпромнагляду.
 
Виконання робiт пiдвищеної небезпеки Дозвiл № 116.12.30 12.01.2012 Держгiрпромнагляд України 12.01.2017
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надає право на застосування шкiдливих небезпечних речовин 2-го та 3-го класiв небезпеки.
 
Виконання робiт пiдвищеної небезпеки з випробування електричного устаткування напругою понад 1000 В Дозвiл № 259.12.30 26.01.2012 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 26.01.2017
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надає право Товариству виконувати роботи пiдвищеної небезпеки:- випробування електричного устаткування електричних станцiй та мереж, технологiчного електрообладнання напругою понад 1000 В ( до 10 кВ включно) за умови додержання вимог законодавства з питань охорони працi та промислової безпеки.
 
При наданнi допомiжних послуг у сферi добування iнших корисних копалин i розробленнi кар'єрiв експлуатувати машини, механiзми, устаткування пiдвищеної небезпеки Дозвiл № 155.13.15 01.04.2013 Держгiрпромнагляд України Криворiзьке теруправлiння 01.04.2018
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надає право Товариству при наданнi допомiжних послуг у сферi добування iнших корисних копалин i розробленнi кар'єрiв експлуатувати машини, механiзми, устаткування пiдвищеної небезпеки: 1. Вантажопiдiймальнi машини (таль ручний шестеренчатий) за умови додержання вимог законодавства з питань охорони працi та промислової безпеки.
 
Експлуатацiя вантажопiдiймальних кранiв Дозвiл № 604.13.15 20.09.2013 Держгiрпромнагляд України Криворiзьке теруправлiння 19.09.2018
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надає право Товариству експлуатувати вантажопiдiймальнi крани, а саме кран стрiловий автомобiльний за умови додержання вимог законодавства з питань охорони працi та промислової безпеки.
 
Експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби № СА150-12-0105440 05.03.2013 Український державний центр радiочастот 01.02.2018
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надано для використання в технологiчних потребах без права надання телекомунiкацiйних послуг.
 
Експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби № БС150-12-0105438 05.03.2013 Український державний центр радiочастот 01.02.2018
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надано для використання в технологiчних потребах без права надання телекомунiкацiйних послуг.
 
Експлуатацiя радiоелектронного засобу радiотелеметрiї та радiодистанцiйного керування сухопутної рухомої служби №БС150-12-0181137 05.05.2015 Український державний центр радiочастот 06.04.2020
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надано для використання в технологiчних потребах без права надання телекомунiкацiйних послуг.
 
Експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби № БС150-35-0104683 05.03.2013 Український державний центр радiочастот 29.01.2018
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надано для використання в технологiчних потребах без права надання телекомунiкацiйних послуг.
 
Експлуатацiя радiоелектронного засобу радiотелеметрiї та радiодистанцiйного керування сухопутної рухомої служби № БС150-35-0180537 05.05.2015 Український державний центр радiочастот 01.04.2020
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надано для використання у технологiчних потребах без права надання телекомунiкацiних послуг.
 
Експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби №СА150-12-0105435 05.03.2013 Український державний центр радiочастот 01.02.2018
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надано для використання у технологiчних потребах без права надання телекомунiкацiних послуг.
 
Експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби №СА150-12-0105436 05.03.2013 Український державний центр радiочастот 01.02.2018
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надано для використання у технологiчних потребах без права надання телекомунiкацiних послуг.
 
Експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби №СА150-12-0105437 05.03.2013 Український державний центр радiочастот 01.02.2018
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надано для використання у технологiчних потребах без права надання телекомунiкацiних послуг.
 
Експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби № СА150-12-0105439 05.03.2013 Український державний центр радiочастот 01.02.2018
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надано для використання у технологiчних потребах без права надання телекомунiкацiних послуг.
 
Експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби № БС30-12-0107165 04.04.2013 Український державний центр радiочастот 28.02.2018
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надано для використання у технологiчних потребах без права надання телекомунiкацiних послуг.
 
Експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби № БС150-12-0105432 05.03.2013 Український державний центр радiочастот 01.02.2018
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надано для використання у технологiчних потребах без права надання телекомунiкацiних послуг.
 
Експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби № БС150-12-0105433 05.03.2013 Український державний центр радiочастот 01.02.2018
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надано для використання у технологiчних потребах без права надання телекомунiкацiних послуг.
 
Експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби № БС150-35-0104684 05.03.2013 Український державний центр радiочастот 29.01.2018
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надано для використання у технологiчних потребах без права надання телекомунiкацiних послуг.
 
Експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби № БС150-12-0105434 05.03.2013 Український державний центр радiочастот 01.02.2018
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Дозвiл надано для використання у технологiчних потребах без права надання телекомунiкацiних послуг.
 
На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами № 1211036300-589 21.11.2011 Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України 21.11.2016
Опис Дiяльнiсть Товаритсва, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись.
 
На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами № 12111036300-614 28.03.2012 Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України 28.03.2017
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись.
 
На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами № 1221800000-74 29.03.2012 Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України 29.03.2017
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись.
 
На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами № 1211037500-591 24.11.2011 Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України 24.11.2016
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись.
 
На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами № 1221800000-75 29.03.2012 Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України 29.03.2017
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись.
 
На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами № 1211037200-590а 28.03.2012 Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України 21.11.2016
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись. Цим Дозволом внесено змiни до Дозволу № 1211037200-590 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами.
 
На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами № 1211037200-590 21.11.2011 Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України 21.11.2016
Опис Дiяльнiсть Товариства, що потребує отримання Дозволу, буде продовжуватись.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Державна акцiонерна компанiя "Укррудпром" 30299372 50000 Україна мiсто Кривий Рiг проспект Карла Маркса будинок 1 0.00
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Монаков Валентин Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 950566 27.06.2000 Центрально-мiський РВ Криворiзького МУ УМВСУ в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища, Криворiзький гiрничо-рудний iнститут, 1977 рiк
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром"- Голова Правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2013 до чергових зборiв акцiонерiв
9) Опис
Голову Правлiння Товариства обрано згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" №1-2013 вiд 28.03.2013 р. термiном до чергових загальних зборiв акцiонерiв. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, дорiвнює величинi заробiтної плати. Додаткову винагороду не отримує. Вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства крiм тих, вирiшення яких вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв,- ПАТ "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром"- Голова Правлiння. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiнс Олена Євгенiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 568015 22.10.2004 Жовтневий РВ Криворiзького МУ УМВСУ в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища, Київський економiчний унiверситет, 1996 рiк
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" - заступник Голови Правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2013 до чергових зборiв акцiонерiв
9) Опис
Членом Правлiння Товариства, заступника Голови Правлiння обрано згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" № 1-2013 вiд 28.03.2013 р. термiном до чергових зборiв акцiонерiв. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, дорiвнює величинi заробiтної плати. Додаткову винагороду не отримує. Вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства крiм тих, вирiшення яких вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв,- ПАТ "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром"- заступник Голови Правлiння. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Фiнансовий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єгоров Андрiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 777764 11.11.1997 Ленiнський РВ УМВСУ в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища, Днiпропетровська державна металургiйна академiя України, 1997 рiк.
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" - Фiнансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2013 до чергових зборiв акцiонерiв
9) Опис
Члена Правлiння, Фiнансового директора Товариства обрано згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" № 1-2013 вiд 28.03.2013 р. термiном до чергових зборiв акцiонерiв.Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, дорiвнює величинi заробiтної плати. Додаткову винагороду не отримує. Метою дiяльностi є визначення, формування i реалiзацiя фiнансової, облiкової, єдиної економiчної i цiнової полiтики Товариства, направленої на забезпечення фiнансової стiйкостi, залучення коштiв та їх ефективне використання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв,- ПАТ "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром"- Фiнансовий директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Фiнансового директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лавриненко Людмила Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 091573 21.04.1998 Саксаганський РВ Криворiзького МУ УМВСУ в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища, Київський iнститут народного господарства iм.Д.С.Коротченка
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Менеджер (управитель) з постачання ТОВ компанiя "Ресурс"; Заступник Фiнансового директора ВАТ "ПВП "Кривбасвибухпром"; Помiчник директора з обслуговування ПАТ КБ "Приватбанк"- м.Кривий Рiг, вул.Костенко, 21 Заступник Фiнансового директора зi звiтностi ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром", В.о. Фiнансового директора ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.01.2014 до чергових зборiв акцiонерiв
9) Опис
Члена Правлiння, заступника Фiнансового директора Товариства призначено згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" № 12 вiд 02.01.2014 р. термiном до чергових зборiв акцiонерiв. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, дорiвнює величинi заробiтної плати. Додаткову винагороду не отримує. Метою дiяльностi є визначення, формування i реалiзацiя фiнансової, облiкової, єдиної економiчної i цiнової полiтики Товариства, направленої на забезпечення фiнансової стiйкостi, залучення коштiв та їх ефективне використання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-Менеджер (управитель) з постачання ТОВ компанiя "Ресурс"; Заступник Фiнансового директора ВАТ "ПВП "Кривбасвибухпром"; Помiчник директора з обслуговування ПАТ КБ "Приватбанк"- м.Кривий Рiг, вул.Костенко, 21, Заступник Фiнансового директора зi звiтностi ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром", В.о. Фiнансового директора ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром": Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Руденко Лiлiя Андрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 277926 05.09.1996 Жовтневий РВ Криворiзького МУ УМВСУ в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища, Київський iнститут народного господарства iм.Д.С.Коротченка, 1985 р.
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром"- головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.09.1994 На невизначений термiн
9) Опис
На посаду головного бухгалтера призначена наказом вiд 13.09.1994 р. № 149-к на невизначений термiн. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, дорiвнює величинi заробiтної плати. Додаткову винагороду не отримує. Визначає, формулює, здiйснює та координує органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв,- ПАТ "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром"- головний бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
METALUKR HOLDING LIMITED
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НЕ 182834 д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2013 до чергових зборiв акцiонерiв
9) Опис
На посаду члена Наглядової ради Товариства компанiю обрано згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" № 1-2013 вiд 28.03.2013 р. термiном до чергових зборiв акцiонерiв. Компанiя зареєстрована згiдно законiв республiки Кiпр пiд номером НЕ 182834, офiс розташований Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, CY-1066,Nicosia,Cyprus. Представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї здiйснює нагляд за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства, за управлiнням ним майном Товариства, та здiйснює захист прав акцiонерiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
EFFENTERY HOLDINGS LIMITED
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 138710 д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2013 до чергових зборiв акцiонерiв
9) Опис
На посаду Голови Наглядової ради Товариства компанiю обрано згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" № 1-2013 вiд 28.03.2013 р. термiном до чергових зборiв акцiонерiв. Компанiя зареєстрована згiдно законiв республiки Кiпр пiд номером 138710. Офiс розташований Theklas Lyssioti, 9 XANTHI COURT,Ist floor, P.C/ 3030, Limassol, Cyprus.Представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї здiйснює нагляд за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства, за управлiнням ним майном Товариства, та здiйснює захист прав акцiонерiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
34093721
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2013 до чергових зборiв акцiонерiв
9) Опис
На посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства компанiю обрано згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" № 1-2013 вiд 28.03.2013 р. термiном до чергових зборiв акцiонерiв. Компанiя зареєстрована згiдно законiв України, код ЄДРПОУ 34093721. юридична адреса: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 117. Ревiзiйна комiсiя є органом, який здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
QUAREX LIMITED
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
155291
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2013 до чергових зборiв акцiонерiв
9) Опис
На посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства компанiю було обрано згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" № 1-2013 вiд 28.03.2013 р. термiном до чергових зборiв акцiонерiв.Компанiя зареєстрована згiдно законiв республiки Кiпр пiд номером НЕ 155291. Офiс розташований Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, CY-1066,Nicosia/ Ревiзiйна комiсiя є органом, який здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ARDENA MANAGEMENT LTD
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
108,580
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2013 до чергових зборiв акцiонерiв
9) Опис
На посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства компанiю обрано згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" № 1-2013 вiд 28.03.2013 р. термiном до чергових зборiв акцiонерiв. Компанiя зареєстрована згiдно законiв Белiзу пiд номером 108,580, офiс розташований Вiзфiлд Тауер, 3 поверх, 4792 Коней Драйв, П.С. 1825, Белiз Сiтi, Белiз. Ревiзiйна комiсiя є органом, який здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Правлiння Монаков Валентин Федорович АК 950566 17.06.2000 Центрально-мiський РВ Криворiзького МУ УМВСУ в Днiпропетровськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння, заступник Голови Правлiнняґя Вiнс Олена Євгенiївна МЕ 568015 22.10.2004 Жовтневий РВ Криворiзького МУ УМВС У в Днiпропетровськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння, Фiнансовий директор Єгоров Андрiй Миколайович АЕ 777764 11.11.1997 Ленiнський РВ УМВС У в Днiпропетровськiй областi 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Руденко Лiлiя Андрiївна АЕ 277926 05.09.1996 Жовтневий РВ Криворiзького МУ УМВС У в Днiпропетровськiй областi 1000 0.001031000 1000 0 0 0
Член Правлiння, заступник Фiнансового директора Лавриненко Людмила Iванiвна АК 091573 21.04.1998 Саксаганський РВ Криворiзького МУ УМВС У в Днiпропетровськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради METALUKR HOLDING LIMITED НЕ 182834 д/н 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради EFFENTERY HOLDINGS LIMITED д/н 138710 д/н 1 0.000001000 1 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" д/н 34093721 д/н 1 0.000001000 1 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї QUAREX LIMITED д/н 155291 д/н 90389685 93.1641122631 90389685 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї ARDENA MANAGEMENT LTD д/н 108,580 д/н 1 0.0000001000 1 0 0 0
Усього 90390688 93.1651450493 90390688 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
QUAREX LIMITED 155291 д/н д/н КIПР Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, CY-1066,Nicosia д/н 90389685 93.1641122631 90389685 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 90389685 93.1641122631 90389685 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Арсенал Страхування"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33908322
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський район мiсто Днiпропетровськ вулиця Набережна В.I.Ленiна, будинок 15А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 594165
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2011
Міжміський код та телефон (056)-35-71-00
Факс (056)-35-71-00
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Опис Предметом договору з ПрАТ "Страхова компанiя "Арсенал Страхування" є обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв у виглядi майнових iнтересiв, що не суперечать закону i пов'язанi з вiдшкодуванням шкоди, заподiяної життю, здоров'ю, майну третiх осiб пiд час експлуатацiї Товариством транспортних засобiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Днiпроiнмед"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21870998
Місцезнаходження 49005 Україна Дніпропетровська Жовтневий район мiсто Днiпропетровськ вулиця Сiмферопольська, будинок 21 кiмната 307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ №584875
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.08.2011
Міжміський код та телефон (056)- 370-18-96
Факс (056)-726-55-40
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
Опис Договiр обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Днiпроiнмед"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21870998
Місцезнаходження 49005 Україна Дніпропетровська Жовтневий район мiсто Днiпропетровськ вулиця Сiмферопольська, будинок 21, кiмната 307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ №584881
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.08.2011
Міжміський код та телефон (056)-370-18-96
Факс (056)-726-55-40
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти
Опис Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного i санiтарно-епiдемiологiчного характеру

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Днiпроiнмед"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21870998
Місцезнаходження 49005 Україна Дніпропетровська Жовтневий район мiсто Днiпропетровськ вулиця Сiмферопольська, будинок 21, кiмната 307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 584879
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.08.2011
Міжміський код та телефон (056)-370-18-96
Факс (056)-726-55-40
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожеженої охорони i членiв добровiльних пожежних дружин
Опис Обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд). Предметом договору є страхування майнових iнтересiв, пов'язаних з життям, здоров'ям та працездатнiстю працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних дружин (команд), якi виконують зiдно iз чинним законодавством функцiї з гасiння пожеж i лiквiдацiї наслiдкiв аварiї.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя"Днiпроiнмед"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21870998
Місцезнаходження 49005 Україна Дніпропетровська Жовтневий район мiсто Днiпропетровськ вулиця Сiмферопольська, будинок 21, кiмната307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 584877
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.08.2011
Міжміський код та телефон (056)-370-18-96
Факс (056)-726-55-40
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Опис Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi. Предметом договору є майновi iнтереси, пов'язанi з життям, здоров'ям та працездатнiстю Застрахованих осiб.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "ТАС"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30115243
Місцезнаходження 03062 Україна Київська Святошинський район мiсто Київ проспект Перемоги, будинок 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 500433
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2009
Міжміський код та телефон (044)-536-00-20
Факс (044)-536-00-21
Вид діяльності Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiння зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї.
Опис Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю,за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї. Предметом договору страхування є страхування цивiльної вiдповiдальностi страхувальника з метою забезпечення вiдшкодування ним шкоди, заподiяної третiм особам внаслiдок володiння, зберiгання чи використання зброї.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПрАТ "Українська акцiонерна страхова компанiя "АСКА"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 13490997
Місцезнаходження 83052 Україна Донецька Калiнiнський район мiсто Донецьк проспект Iллiча, будинок 100
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АГ №569961
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011
Міжміський код та телефон (044) 520-22-00
Факс (044) 520-22-03
Вид діяльності Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Опис Страхування вiдповiдальностi власникiв собак за шкоду, яка може бути заподiяна третiм особам. Предметом договору є майновi iнтереси, що не суперечать законодавству, пов'язанi з вiдшкодуванням Страхувальником (його спiвробiтником- власником собаки - для пiдприємцiв та юридичних осiб) шкоди, заподiяної життю, здоров'ю та/або майну фiзичних i юридичних осiб, внаслiдок агресивної та/або непередбачуваної дiї собаки.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхове товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Глобус"
Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 20448234
Місцезнаходження 01010 Україна Київська Перерський район мiсто Київ вулиця Андрiя Iванова, будинок 21/17, квартира 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 429713
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.09.2008
Міжміський код та телефон (044) 254-53-78
Факс (044) 254-53-78
Вид діяльності Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Опис Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я). Предметом договору страхування є майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi зi здоров'ям та працездатнiстю застрахованої особи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська аудиторська служба"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21198495
Місцезнаходження 61003 Україна Харківська Дзержинський мiсто Харкiв Майдан Конституцiї, будинок 1, пiд'їзд № 6, кiмна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 2013
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон (057) -730-06-74
Факс (057) -752-41-71
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис Проведення незалежної аудиторської перевiрки з наданням аудиторського висновку стосовно достовiрностi, повноти та вiдповiдностi фiнансової звiтностi Товариства вимогам законодавства України, мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi за 2015 р. ТОВ "Українська аудиторська служба" внесена до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, про що Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видане Свiдоцтво реєстрацiйний номер 282, серiя та номер Свiдоцтва П 000282, строк дiї Свiдоцтва з 27 серпня 2015 року до 24 вересня 2020 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Київська Шевченкiвський район мiсто Київ вулиця Б.Грiнченка, будинок 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АД № 065586
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2012
Міжміський код та телефон (044) - 279-11-52
Факс (044) - 279-11-52
Вид діяльності Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї в частинi оцiнювання захищеностi iнформацiї
Опис Надання послуг з вiдкриття рахунку у цiнних паперах, депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента, у тому числi надання Центральним депозитарiєм послуг щодо забезпечення погашення емiтентом боргових цiнних паперiв, здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими на фондовiй бiржi та поза фондовими бiржами при розмiщеннi випуску (частини випуску) цiнних паперiв, а також виплати доходiв за цiнними паперами вiдповiдно до компетенцiї щодо облiку цiнних паперiв, встановленої Законом України "Про депозитарну систему України", шляхом зарахування коштiв, переказаних емiтентом на рахунок Центрального депозитарiю, вiдкритого у Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв на фiнансових ринках, для їх подальшого переказу отримувачам. Договором з депозитарiєм також передбаченi умови та порядок надання емiтенту реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.05.2011 234/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України UA4000119697 Бездокументарні іменні 1.00 97022000 97022000 100
Опис Згiдно Протоколу № 1-2011 вiд 30.03.2011 року Загальних зборiв акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про дематерилiзацiю та переведення випуску 97 022 000 (Дев'яносто сiм мiльйонiв двадцять двi тисячi ) простих iменних акцiй Товариства номiнальною вартiстю 1,00 (Одна) гривня кожна, загальною номiнальною вартiстю 97 022 000,00 гривень ( Дев'яносто сiм мiльйонiв двадцять двi тисяч гривень 00 коп. ) документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Акцiї не знаходяться у лiстингу на фондових бiржах.Додаткових випускiв акцiй не було.
 

XI. Опис бізнесу

Дочiрнє пiдприємство "Державне промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" було реорганiзоване у Вiдкрите акцiонерне товариство "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" 31 липня 2001 року на виконання спiльного наказу державного комiтету промислової полiтики та Фонду державного майна України вiд 19 лютого 2001 року № 67/2 "Про реорганiзацiю Дочiрнього пiдприємства "Державне промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром", засновником якого була державна акцiонерна компанiя "Укррудпром", частка якого у статутному фондi Товариства складала 100 вiдсоткiв. У вiдповiдностi з Законом України "Про акцiонернi товариства" при проведеннi Загальних зборiв акцiонерiв 30.03.2011 року було прийнято рiшення про змiну найменування акцiонерного товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" на Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром". Iдентифiкацiйний код Товариства 00190934, є юридичною особою, органiзацiйно – правова форма - акцiонерне товариство, форма власностi – приватна, зареєстроване та має постiйне мiсце знаходження в Українi, юридична адреса:50005, Днiпропетровська область, мiсто Кривий Рiг, Дзержинський район, вулиця Каховська, будинок 40. В зв'язку зi змiною найменування юридичної особи виконавчим комiтетом Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi було видане свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя А01 № 565080 вiд 07.04.2011 р. В 2012 роцi у вiдповiдностi з наказом Державного комiтету з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 11.10.2010 р. № 457 Товариством були змiненi види дiяльностi за КВЕД-2010, про що видана Довiдка АБ № 650476 вiд 27.12.2012 р. Управлiння статистики в м. Кривому Розi.
 
У складi Товариства фiлiї, представництва, дочiрнi пiдприємства вiдсутнi. До складу Товариства пiдприємства входять чотири гiрничi цехи, ремонтний цех, автотранспортний цех, пансiонат ”Блакитна затока”, база вiдпочинку «Вербиченька”. Структурнi пiдроздiли пiдприємства розмiщенi також в Тернiвському та Криворiзькому районах мiста Кривого Рогу, де ведуть основну господарську дiяльнiсть. Вiдокремлених пiдроздiлiв ПАТ ”ПВП ”Кривбасвибухпром” не має, спiльної дiяльностi не проводить. Заходи щодо змiн в органiзацiйнiй структурi не проводились.
 
1.Чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб)-710.
2.Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв (осiб)-678.
3.Чисельнiсть позаштатних працiвникiв(осiб):
- за цивiльно-правовими договорами-7.
4.Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб)-6.
5.Витрати фонду оплати працi штатних працiвникiв склали 54196,7 тис.грн., що на 20,8% бiльше нiж за 2014 рiк. Збiльшення фонду склало 9315,7 тис.грн.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв, включаючи позаштатних, складає 54958,8 тис.грн., на 21,2 % бiльше нiж в попередньому роцi, або на 9596,3 тис.грн.
Тарифна частина фонду збiльшилась на 27,1 %, сума виплат цiєї частини заробiтної плати склала 36470,4 тис.грн., або 66,4 % у середнiй заробiтнiй платi працiвникiв.
6.Кадрова програма включає:
- пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, навчання новим професiям;
- проведення "Центр розвитку- 2015" в рамках програми розвитку персоналу.
 
Товариство є членом таких органiзацiй на невизначений термiн:
1. Асоцiацiя "Укррудпром", мiсцезнаходження- поштовий iндекс 50000, м. Кривий Рiг, проспект Карла Маркса, будинок1. Опис дiяльностi: Координацiя господарської дiяльностi учасникiв шляхом централiзацiї окремих функцiй для пiдвищення ефективностi дiяльностi учасникiв та галузi в цiлому; захист їх iнтересiв без права втручання у виробничу та комерцiйну дiяльнiсть, а також без права впливу на прийняття управлiнських рiшень.
2.Громадська органiзацiя "Українська спiлка iнженерiв-пiдривникiв", мiсцезнаходження- поштовий iндекс 50005, м. Кривий Рiг, вулиця Каховська, будинок 40. Опис дiяльностi: Консолiдацiя iнтелектуального та виробничо-технiчного потенцiалу спецiалiстiв у галузi пiдривної справи в iнтересах України.
3. Криворiзьке представництво Днiпропетровської торгово-промислової палати, мiсцезнаходження - поштовий iндекс 50006, м. Кривий Рiг, вулиця Постишева, будинок 1. Код ЄДРПОУ 02944871. Опис дiяльностi: отримання iнформацiйних матерiалiв щодо використання вибухових матерiалiв та нових технологiй ведення вибухових робiт.
 
Спiльну дiяльнiсть Товариство не проводить.
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, вiдсутнi.
 
Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена на основi бухгалтерських звiтiв за 2015 рiк з дотриманням чинного законодавства України та мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.Основнi засоби вiдображенi в облiку за переоцiненою вартiстю. Згiдно обраної Облiкової полiтики на 2015 рiк в бухгалтерському облiку по основним засобам, нематерiальним активам обрано прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, по малоцiнним необоротним матерiальним активам амортизацiя нараховується методом 100 % зносу в момент введення в експлуатацiю. В податковому облiку нарахування амортизацiї основних засобiв проводилось у вiдповiдностi до чинного податкового законодавства. Методи нарахування амортизацiї протягом 2015 року не змiнювались. Запаси включають вибуховi матерiали та їх компоненти, допомiжнi витратнi матерiали, паливо-мастильнi матерiали, запаснi частини, малоцiннi швидкозношуванi предмети. При оприбуткуваннi запаси зараховуються на баланс по первиннiй вартостi; при вибуттi допомiжних запасiв у виробництво застосовується метод ФIФО, метод середньозваженої собiвартостi списання запасiв застосовується при використаннi основного матерiалу- селiтри. Згiдно з обраною Облiковою полiтикою на дату балансу проводиться знецiнення запасiв. Фiнансовi iнвестицiї при придбаннi зараховуються на баланс по собiвартостi. Торгова дебiторська заборгованiсть є короткостроковою, не дисконтується. Довгострокова дебiторська заборгованiсть (торгова та iнша) облiковуються по амортизованiй вартостi з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням знецiнення. Списання дебiторської заборгованостi вiдбувається з утриманням резерву сумнiвних боргiв за методом класифiкацiї дебiторської заборгованостi. Товариство створює резерви: сумнiвних боргiв, забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення за роботу у тяжких та шкiдливих умовах, забезпечення виплат при виходi на пенсiю згiдно з умовами колективного договору. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) визначається у вiдповiдностi до методу нарахування. Договори з фiнансової оренди вiдсутнi. Витрати на податок включають податки, що розрахованi у вiдповiдностi з Податковим кодексом України.
 
ПАТ ПВП "Кривбасвибухпром" надає послуги промислового характеру:-пiдготовка та проведення вибухових робiт по подрiбненню гiрничої маси, подрiбненню негабариту за допомогою енергiї вибуху, контурному пiдриванню; - надає послуги по зберiганню вибухових матерiалiв; -виконує спецiальнi вибуховi роботи; -виготовляє емульсiйнi вибуховi речовини; -випробовує новi види вибухових матерiалiв у промислових умовах; - разом з виробниками вибухових матерiалiв вивчає i впроваджує ефективнi методи по удосконаленню вибухових робiт; -виконує будiвельно-монтажнi роботи господарським способом, здiйснює капiтальнi ремонти основних засобiв .Основними споживачами послуг, що надає Товариство, є гiрничо-збагачувальнi комбiнати Криворо Рогу. На всi послуги промислового характеру дiють договiрнi цiни. Для ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" принциповим є утримання позицiї лiдера у сферi проведення вибухових робiт. Використання емульсiйних вибухових речовин, якi не мають в своєму складi тротилу, - основна задача, яка дозволяє пiдприємству бути конкурентноспроможним та утримувати свої позицiї на даному сегментi ринку. Перспективнi плани розвитку пiдприємства: - пiдтримувати питому вагу емульсiйних вибухових речовин в загальному обсязi вибухових речовин на рiвнi 97%; -застосовувати вибуховi речовини, що не мiстять у своєму складi тротилу- до 100%; - проводити 100% масовi вибухи iз застосуванням передових систем; - впроваджувати нову зарядну технiку; -збiльшувати обсяги спецiальних вибухових робiт та просувати комплекс послуг, якi супроводжують вибуховi роботи; -розширення географiї вибухових робiт за рахунок проведення робiт на кар'єрах нерудної промисловостi. Джерелами сировини для проведення вибухових робiт є пiдприємства України, якi постачають вибуховi матерiали та їх компоненти. Цi пiдприємства в повному обсязi та своєчасно виконують свої договiрнi зобов'язання. Цiнова полiтика постачальникiв вибухових матерiалiв має тенденцiю до збiльшення. Кiлькiсть постачальникiв основних видiв сировини та матерiалiв, якi займають бiльше 10 вiдсоткiв за обсягами постачання - три. Це ТОВ "Укрспецолива"(компоненти емульсiйної вибухової речовини), ТОВ "ТД Деметра-плюс" (селiтра), ДП "НВО "Павлоградський хiмiчний завод"(засоби пiдривання). Залежностi у виробничiй дiяльностi вiд сезонних змiн практично немає. Сезоннi коливання обсягу пiдривання незначнi, пов'язанi з виконанням графiку, наданим "Замовниками". Є незначний перерозподiл асортименту вибухових речовин мiж водостiйкими та неводостiйкими за умов змiни гiдро-геологiчних умов при сезонних змiнах.
Основними ризиками в дiяльностi є: 1.Велика залежнiсть вiд дуже обмеженого кола "Замовникiв" та дiяльностi гiрничо- металургiйного комплексу взагалi, що може вплинути на зменшення обсягу пiдривання. 2. Вiдмова "Замовника(iв)" вiд послуг пiдприємства за рахунок можливостi ведення вибухових робiт своїми силами або з залученням сторонньої органiзацiї щодо проведення вибухових робiт або постачання вибухових речовин. 3. Введення мiсцевими органами влади неузгоджених рiшень щодо заборони, або значному скороченню проведення вибухових робiт з використанням певних вибухових технологiй (або введення нових нормативних актiв з вибухової справи, якi суперечать з дiючими або мiж собою, що може вплинути на заборону застосування обладнання чи технологiй). 4.Залежнiсть вiд постачальникiв вибухових речовин, сировини або енергоносiїв, що може вплинути на неякiсне пiдривання, обсяги вибухових робiт, груповi чи масовi вiдмови, що веде до вiдшкодування збиткiв, пов'язаних з лiквiдацiєю їх наслiдкiв.
Заходи щодо зменшення ризикiв: 1.Необхiднiсть пiдписання довгострокових договорiв з "Замовниками". 2.Впровадження узгоджених з "Замовниками" по обсягу та термiнам нових технологiй та вибухових матерiалiв. 3.Спiвробiтництво з виробниками вибухових матерiалiв з розробки та впровадженню нових вибухових матерiалiв. 4.Збереження досягнутого рiвня обсягу вибухових речовин власного виготовлення. 5.Необхiднiсть створення стратегiчних запасiв сировини. 6.Належне функцiювання системи якостi ISO 9001, ситеми з охорони працi OHSAS 18001:2006 та екологiї ISO 14001:2006 (впровадження суцiльного вхiдного контролю вибухових матерiалiв та сировини, застосування схем пiдвищеної надiйностi).
Захист своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринку збуту: 1. Розширення ринку збуту за рахунок спецiальних вибухових робiт. 2.Проведення iнформацiйних заходiв та участь у виставках для ознайомлення з дiяльнiстю та можливостями пiдприємства. 3.Пiдвищення конкурентноспроможностi за рахунок впровадження нових вибухових речовин та технологiй.
Конкуренцiя в галузi, особливостi продукцiї. послуги, якi пов'язанi з вибуховими роботами, є специфiчнi, потрнебують отримання певних дозволiв та лiцензування (такi як виготовлення вибухових речовин, користування радiочастотами), тому перелiк пiдприємств, що мають можливiсть здiйснювати таку дiяльнiсть, не дуже великий, а у таких обсягах - зовсiм незначний (не бiльше 2-3). До реальних конкурентiв на даному етапi можна вiднести: ПрАТ"Промвибух", ПрАТ"Iнтервибухпром", ТОВ СВП"Криворiждорвибухпром", ДП "НВО "Павлоградський хiмiчний завод".
 
За останнi п'ять рокiв основними придбаннями для пiдприємства були такi активи:
- в 2011 роцi було придбано двi змiшувально-заряднi машини "Емонiт-1" загальною вартiстю 5127,3 тис. грн. без ПДВ, у реконструкцiю комплексу "Пiвнiчний" (1-й пусковий комплекс) було вкладено 684,2 тис. грн. без ПДВ, виконано капiтальний ремонт, що капiталiзується, фасаду ПЛК УКК (адмiнiстративна будiвля) на суму 156,3 тис. грн. без ПДВ.
- в 2012 роцi був введений в дiю 1-й пусковий комплекс з реконструкцiї комплексу "Пiвнiчний", профiнансовано в 2012 роцi 195,7 тис. грн. без ПДВ, розпочалися роботи по 2 – 7 пусковим комплексам з реконструкцiї комплексу "Пiвнiчний", профiнансовано 569,2 тис. грн. без ПДВ, будiвлi ПЛК УКК та АПК АТЦ були обладнанi автоматизованою пожежною сигналiзацiєю, профiнансовано 140,1 тис. грн. без ПДВ, було придбано 19 комп’ютерiв на суму 69,3 тис. грн. без ПДВ, продовжилося виконання капiтального ремонту, що капiталiзується, фасаду ПЛК УКК, профiнансовано 117,4 тис. грн. без ПДВ.
- в 2013 роцi закiнчено реконструкцiю комплексу "Пiвнiчний", введеннi в дiю 2-7 пусковi комплекси, профiнансовано в 2013 роцi 201,6 тис. грн. без ПДВ. Закiнчено фiнансування автоматизованих пожежних сигналiзацiй будiвель ПЛК УКК та АПК АТЦ, профiнансовано на загальну суму 37,8 тис. грн. без ПДВ. Введена в дiю система раннього виявлення надзвичайних ситуацiй та оповiщення людей у разi їх виникнення на комплексi "Пiвнiчний ", профiнансовано 247,5 тис. грн. без ПДВ, були придбанi автокран КС-45729А-4-02 «Машека», вантажопiдйомнiстю 16,2 тон, вартiстю 708,7 тис. грн. без ПДВ та дерево-подрiбнююча машина DP 660 T, вартiстю 45,7 тис. грн. без ПДВ, продовжилося виконання капiтального ремонту, що капiталiзується, фасаду ПЛК УКК, профiнансовано 139,8 тис. грн. без ПДВ.
- в 2014 роцi з метою придбання двох одиниць змiшувально-зарядних машин "Емонiт-1" було поставлено на пiдприємство 2 одиницi змiшувально-зарядного устаткування «Емонiт-1» на суму 6 139,0 тис. грн. без ПДВ та виконана попередня оплата за шасi автомобiля КрАЗ (2 од.) на суму 765,0 тис. грн. без ПДВ. З метою придбання прибору дистанцiйного керування вибухом виконана попередня оплата на суму 619,2 тис. грн.за 1 комплект. Обладнано мережi зовнiшнього енергозабезпечення бази вiдпочинку «Вербиченька» на суму 58,0 тис. грн. без ПДВ.
- в 2015 роцi було завершено iнвестицiйний проект з придбання двох одиниць змiшувально-зарядних машин "Емонiт-1", а саме було поставлено на пiдприємство 2 одиницi шасi автомобiля КрАЗ на базi яких було змонтовано й введено в експлуатацiю двi одиницi ЗЗМ «Емонiт – 1» на загальну суму 1 994,30 тис. грн. без ПДВ. Придбано комп’ютерної технiки на загальну суму 93,36 тис. грн. без ПДВ. Була встановлена пожежна сигналiзацiя у виробничих примiщеннях гiрничого цеху № 1 на загальну суму 30,49 тис. грн. без ПДВ. Було завершено iнвестицiйний проект з придбання прибору дистанцiйного керування вибухом (3 комплекти) на загальну суму 2 635,39 тис. грн. без ПДВ. Була виконана автоматизацiя комплексу з виготовлення розчину кальцiєвої селiтри на комплексi «Пiвнiчний» гiрничого цеху № 1 на суму 506,63 тис. грн. без ПДВ. Частково виконано капiтальний ремонт, що капiталiзується, фасаду ПДК УКК на суму 496,50 тис. грн. без ПДВ.
В перспективi планується придбання змiшувально-зарядних машин для збiльшення парку, будiвництво парової котельнi на комплексi "Пiвнiчний" для забезпечення та виконання планiв виробництва у вiдповiдностi з сучасними вимогами та придбання машин та обладнання замiсть тих, що вийшли з ладу й у них закiнчився строк експлуатацiї. Будiвництво парової котельнi та придбання машин та обладнання планується за власнi кошти пiдприємства.
 
В 2015 роцi правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, - вiдсутнi.
 
Вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2015 р. складає за первинною вартiстю 112 776 тис.грн., за залишковою вартiстю - 107260 тис.грн. вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду, складає на початок 2015 р. - 221 тис.грн., на кiнець 2015 р. -636 тис.грн.
Виробничi потужностi розподiляються по групам:
- Зберiгання вибухових матерiалiв. У порявняннi з 2008 роком, пiсля якого зменшилися обсяги використання тротиломiстких вибухових речовин, проведена реорганiзацiя мiсць зберiгання вибухових матерiалiв, середнiй рiвень завантаженостi складiв, що залишилися, складає 43%;
- Виконання механiзованої переробки вибухових речовин. Рiвень завантаженостi пункту механiзованої переробки зменшився до 1% за рахунок зменшення обсягiв використання гранульованих вибухових речовин;
- Комплекс "Пiвнiчний" призначений для виготовлення компонентiв емульсiйної вибухової речовини. Комплекс досяг проектної потужностi, планується збiльшити обсяг виготовлення компонентiв емульсiйних вибухових речовин за рахунок проведення реконструкцiї та оптимiзацiї технологiчних процесiв;
- Змiшувально-заряднi та iншi технологiчнi машини. Поновлення основних засобiв вiдбувається за рахунок модернiзацiї, реконструкцiї, капiтального ремонту та нового будiвництва;
- Прибори дистанцiйного керування вибухом. Замiна морально застарiлих приладiв на прибори нового поколiння.
 
На дiяльнiсть Товариства впливають законодавчi та економiчнi фактори, такi як: фiнансово-економiчнi, виробничо-екологiчнi, екологiчнi. Обладнання для виконання робiт, якi здiйснює пiдприємство, потребує оновлення, що викликано необхiднiстю використання найсучаснiшого обладнання для пiдвищення ефективностi проведення робiт з видобутку гiрничої маси. Сучаснi умови, в яких знаходиться промисловiсть, вимагають вiд пiдприємства зниження вартостi вибухових робiт та використання найсучаснiших вибухових матерiалiв для зниження показникiв забруднення природного середовища.
 
Штрафнi санкцiї за порушення податкового законодавства сплачувались в незначних розмiрах за результатами самоперевiрок.
 
Товариство здiйснює контроль за ризиком дефiциту грошових коштiв, використовуючи iнструмент планування поточної лiквiдностi.
Система iдентифiкацiї i оцiнки ризику лiквiдностi Товариства включає:
• Систему оцiнки рiвня лiквiдностi активiв;
• Систему класифiкацiї активiв за рiвнем лiквiдностi;
• Процедури iнформування посадових осiб та органiв управлiння Товариства про змiни лiквiдностi активiв;
• Оцiнку можливих втрат при реалiзацiї активу внаслiдок недостатньої лiквiдностi.
Метою Товариства є пiдтримання балансу мiж безперервнiстю фiнансування та гнучкiстю, шляхом використання власних коштiв. Товариство має доступ до джерел фiнансування в достатньому обсязi, а термiни погашення заборгованостi, яка має бути виплачена протягом 12 мiсяцiв, за домовленiстю з поточними кредиторами можуть бути перенесенi на бiльш пiзнi дати.
Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Рiвень лiквiдностi Товариства за результатами 2015 року оцiнюється як середнiй. Грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi i власних коштiв пiдприємства за результатами аналiзованого перiоду вистачило на фiнансування видаткiв iнвестицiйної дiяльностi.
Можливiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов’язання визначається через коефiцiєнти лiквiдностi:
1. Коефiцiєнт покриття- коефiцiєнт загальної лiквiдностi (нормативне значення >1). Станом на 31.12.2015 р. значення коефiцiєнту становить 5,15, що свiдчить про можливiсть Товариства погасити свої поточнi зобов’язання за рахунок поточних активiв.
2.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (нормативне значення >0). Станом на 31.12.2015 р. складає 1,48.
 
На кiнець звiтного перiоду Товариство не має невиконаних договорiв, строк виконання яких минув.
 
Стратегiчними напрямками дiяльностi Товариства є утримання лiдируючих позицiй на ринку вибухових робiт при розробцi залiзорудних кварцитiв вiдкритим способом за рахунок:
- збереження високопрофесiйних кадрiв;
- пiдвищення рiвня технiчного потенцiалу;
- використання сучасних вибухових матерiалiв та технологiй.
 
Полiтика щодо дослiджень та розробок - бути лiдером у впровадженнi новiтнiх технологiй та вдосконаленнi iснуючих. Дослiдження та розробки пов'язанi з питанням впровадження сучасних технологiй та зменшення екологiчного навантаження на довкiлля при проведеннi масових вибухiв. ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" проводить розробки рецептур та регламентiв виготовлення та застосування нових вибухових речовин, проводить випробування в промислових умовах вибухових матерiалiв, обладнання, здiйснює монiторинг вибухових робiт. В 2015 роцi Товариство витратило на дослiдження та розробки суму 45 тис. грн.
 
Значних справ, що знаходяться в судових органах, в яких приймає участь Товариство, станом на 31.12.2015 р. немає.
 
Iстотним фактором, що вплинув на дiяльнiсть Товариства протягом 2015 року, є зниження об'ємiв пiдривання гiрничої маси в кар'єрах гiрничо-збагачувальних комбiнатiв Кривбасу. А зростання цiн на основнi матерiали, якi використовуються при виконаннi вибухових робiт, вплинули на зростання цiн на вибуховi роботи, за рахунок чого прибуток Товариства збiльшився.
Назва показникiв// 2013// 2014// 2015//
1 // 2// 3// 4//
Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарної продукцi// 307659// 367381// 595293//
Собiвартiсть товарної продукцiї// 258960// 307779// 504888//
Валовий прибуток// 48699// 59602// 90405//
Чистий прибуток 17570// 23427// 40977//
Дебiторська заборгованiсть// 64421// 88710// 95093//
Кредиторська заборгованiсть// 25505// 24505// 27908//

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 94712 102213 221 636 94933 102849
будівлі та споруди 68864 66763 143 520 69007 67283
машини та обладнання 3339 6648 0 0 3339 6648
транспортні засоби 22065 28290 78 116 22143 28406
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 444 512 0 0 444 512
2. Невиробничого призначення: 5229 5146 0 0 5229 5146
будівлі та споруди 4237 4142 0 0 4237 4142
машини та обладнання 29 27 0 0 29 27
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 856 856 0 0 856 856
інвестиційна нерухомість 97 99 0 0 97 99
інші 10 22 0 0 10 22
Усього 99941 107359 221 636 100162 107995
Опис Вартiсть орендованих основних засобiв облiковується на позабалансовому облiку.Всього вартiсть основних засобiв складається iз вартостi власних та орендованих основних засобiв, а також iнвестицiйної нерухомостi.Первiсна вартiсть власних основних засобiв на 31.12.2015 р. складає 112776 тис.грн., накопичена амортизацiя складає 5516 тис.грн. Товариство здiйснило переоцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю станом на 30.12.2015 р. шляхом виключення накопичувальної амортизацiї з первинної та залишкової балансової вартостi та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату. Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за справедливою вартiстю, не амортизується, її вартiсть станом на 31.12.2015 р. складає 99 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2015 р. складає:- будiвлi та споруди- 83 %; - машини та обладнання -91 %; - транспортнi засоби -78 %; - iншi - 91 %. Основнi засоби взятi в операцiйну оренду на термiн вiд 1 до 3 рокiв.Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi, крiм вартостi державного майна, яке не увiйшло до статутного капiталу Товариства при корпоратизацiї. Функцiї з управлiння цього майна здiйснює Фонд державного майна України. До перелiку такого майна входять два об'єкти цивiльної оборони, первiсна вартiсть яких 1052 тис.грн., залишкова вартiсть - 487 тис.грн.
Основнi засоби, переданi в заставу пiд забезпечення зобов'язань - вiдсутнi.
Законсервованi основнi засоби вiдсутнi.
Первiсна вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв станом на 31.12.2015 р. - 1740 тис.грн.
Облiковою полiтикою Товариства встановлено такi рекомендованi термiни корисного використання основних засобiв:
- для будiвель та споруд - вiд 15 до 60 рокiв;
- для машин та обладнання - вiд 5 до 35 рокiв;
- для транспортних засобiв - вiд 5 до 10 рокiв;
-для iнших основних засобiв - вiд 4 до 10 рокiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 219680 175973
Статутний капітал (тис. грн.) 97022 97022
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 97022 97022
Опис Чистi активи - це активи Товариства за вiдрахуванням його зобов'язань. Розрахунок вартостi чистих активiв полягає в скаладаннi пiдсумкiв роздiлiв 1,2 та 3 активу балансу на звiтну дату за мiнусом пiдсумкiв роздiлiв 2,3,4,5 пасиву балансу на звiтну дату.
За попереднiй 2014 рiк вартiсть чистих активiв Товариства складає:
роздiли активу балансу: на 31.12.2014 р.= 107 685 + 117 418 = 225 103 тис.грн.;
роздiли пасиву балансу: на 31.12.2014 р.= 21 115 + 28 015 = 49 130 тис.грн.;
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2014 р. складає тис.грн. 22103-49130=175973 тис.грн.
За 2015 рiк вартiсть чистих активiв Товариства складає:
роздiли активу балансу: на 31.12.2015 р.= 107 515 + 169 578 = 277 093 тис.грн.;
роздiли пасиву балансу: на 31.12.2015 р.= 24 499 + 32 914 = 57 413 тис.грн.;
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2015 р. складає тис.грн.;277 093 – 57 413= 219 680 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2015 р. складають 219680 тис.грн., та є вище за вартiсть статутного капiталу, який станом на 31.12.2015 р. становить 97 022 тис.грн.
Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 2602 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 49805 X X
Усього зобов'язань X 52407 X X
Опис: Iншi зобов'язання складаються з:
1)Довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.2015 р. складають 24499 тис.грн., в т.ч.:
- вiдстроченi податки -6493 тис.грн.;
- пенсiйнi зобов'язання з виплати пiльгових пенсiй за роботу у важких та шкiдливих умовах працi за актуарним розрахунком - 18006 тис.грн.
2) Поточнi зобов'язання (крiм поточної заборгованостi в бюджет) станом на 31.12.2015 р. складають 25306 тис.грн., в т.ч.:
- поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги -21908 тис.грн.;
- розрахункiв зi страхування - 292 тис.грн.;
- розрахункiв з оплати працi - 2365 тис.грн.;
- за одержаними авансами - 34 тис.грн.;
- за розрахунками за дивiдендами - 594 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов'язання - 113 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Гiрнича маса 46903,9 595293 100 46903,9 595293 100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 сировина та матерiали 74
2 заробiтна плата 10

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська аудиторська служба"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21198495
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61003, Україна, Харкiвська область, Дзержинський район, мiсто Харкiв, Майдан Конституцiї, будинок 1, пiд'їзд № 6, кiмната 63
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 2013 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** № 282 серiя П № 000282 20.10.2015 до 24 вересня 2020 р
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо рiчної фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ»
станом на 31 грудня 2015 року
Акцiонерам, Правлiнню
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ» (далi – ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ», Товариство) за 2015 рiк, яка включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2015 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi аудиту, огляду, iншого наданнi впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
У фiнансовiй звiтностi не розкрита iнформацiя щодо пов’язаних осiб Товариства вiдповiдно до вимог МСФЗ 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони».
Умовно-позитивна думка
На думку аудитора, подана нижче фiнансова звiтнiсть, за винятком зауваження, що викладене у попередньому параграфi, достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» станом на 31 грудня 2015 року, а також фiнансовi результати дiяльностi та рух грошових коштiв за 2015 рiк згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Iншi питання
Аудитору не було надано доказiв про проведення загальних зборiв акцiонерiв за пiдсумками 2013, 2014 рокiв, що суперечить Закону України «Про акцiонернi товариства» (зокрема, ст. 46).
Аудитор звертає увагу, що суттєва невизначенiсть стосовно подiй в Українi, нестабiльнiсть економiки, загострення кризових явищ та ситуацiя на вiтчизняному ринку в промисловiй галузi, яка має негативнi тенденцiї, можуть мати вплив на дохiднiсть, об’єм виробництва Товариства та в цiлому на його майбутнiй фiнансовий стан.

Генеральний директор /Петрович В.В./
ТОВ «Українська Сертифiкат аудитора серiї А №003505
аудиторська служба» вiд 29.01.1998р. чинний до 29.01.2018р.

25 березня 2016 року
61003 м. Харкiв, майдан Конституцiї, 1,
6 пiд’їзд, 3 поверх, к.63-12

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 0 0
2 2014 0 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не проводились. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Iнша iнформацiя вiдсутня.

Iнша iнформацiя вiдсутня.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 12

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради iншi комiтети не створенi.
Інші (запишіть) Iнша iнформацiя вiдсутня.

У складi Наглядової ради комiтети не створенi.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Iнша iнформацiя вiдсутня.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада в новому складi обрана 28.03.2013 р. Загальними зборами.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iнших положень немає.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Iнша iнформацiя вiдсутня.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Iншi причини вiдсутнi.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iншi перевiрки вiдсутнi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Iнша iнформацiя вiдсутня.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Не має.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не має.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Не має.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" за ЄДРПОУ 00190934
Територія за КОАТУУ 1211036300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 09.90
Середня кількість працівників 685
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 50005, Днiпропетровська обл., м.Кривий Рiг, вул.Каховська, буд.40
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 54 21 56
первісна вартість 1001 3654 3652 4269
накопичена амортизація 1002 -3600 -3631 -4213
Незавершені капітальні інвестиції 1005 7690 135 1678
Основні засоби: 1010 99844 107260 120525
первісна вартість 1011 597402 112776 595100
знос 1012 -497558 -5516 -474575
Інвестиційна нерухомість: 1015 97 99 90
первісна вартість 1016 97 99 90
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 107685 107515 122349
II. Оборотні активи
Запаси 1100 25138 25829 13273
Виробничі запаси 1101 22709 25643 13239
Незавершене виробництво 1102 2243 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 186 186 34
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 47250 62068 69850
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

13537

9807

6558
з бюджетом 1135 26701 22656 32253
у тому числі з податку на прибуток 1136 26701 22656 32253
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1222 562 1194
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3569 48654 5505
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 3569 48653 5505
Витрати майбутніх періодів 1170 1 2 7
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 3
Усього за розділом II 1195 117418 169578 128643
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 225103 277093 250992

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 97022 97022 97022
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 -824 1906 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 14503 14503 12840
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 65272 106249 37665
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 175973 219680 147527
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1787 6493 4132
Пенсійні зобов’язання 1505 19328 18006 20461
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 21115 24499 24593
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 18958 21908 68936
за розрахунками з бюджетом 1620 2098 2602 2724
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 877 292 733
за розрахунками з оплати праці 1630 1861 2365 1696
за одержаними авансами 1635 10 34 17
за розрахунками з учасниками 1640 598 594 692
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 3510 5006 2900
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 103 113 1174
Усього за розділом IІІ 1695 28015 32914 78872
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 225103 277093 250992

Примітки Загальна вартiсть активiв станом на 31.12.2015 р. становить277093 тис.грн. У порiвняннi з попереднiм перiодом збiльшення загальної вартостi активiв складає 23%. Товариство станом на 31.12.2015 р. має власних основних засобiв по залишковiй вартостi на суму 107260 тис.грн. та iнвестицiйну нерухомiсть вартiстю 99 тис.грн. У бухгалтерському облiку амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом, в податковому облiку - згiдно норм та правил Податкового кодексу. Протягом 2015 р. змiн в амортизацiйнiй полiтицi не було. Запаси складаються з основної сировини та матерiалiв та допомiжних витратних матерiалiв.Оцiнка вибуття допомiжних запасiв проводиться за методом ФIФО. Метод середньозваженої собiвартостi списання запасiв застосовується при використаннi основного матерiалу- селiтри. Збiльшення загальної вартостi запасiв є незачним та складає 2,7% в порiвняннi з попереднiм перiодом.Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за методом амортизованої собiвартостi. Створено резерв сумнiвних боргiв стосовно дебiторської заборгованостi в сумi 4867 тис.грн.Зростання торгової дебiторської заборгованостi порiвняно з минулим перiодом складає 31% за рахунок зростання заборгованостi основних замовникiв за вибуховi роботи. Облiк грошових коштiв ведеться згiдно з вимогами чинного законодавства, станом на 31.12.2015 р. залишок грошових коштiв на рахунках Товариства в банках в нацiональнiй валютi значно збiльшився. Статутний капiтал Товариства складає 97022 тис.грн. та протягом 2015 року не змiнювався. В звiтi про фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2015 р. вiдображено наявнiсть забезпечення виплат вiдпусток персоналу в сумi 4571 тис.грн., забезпечення виплат при виходi на пенсiю 435 тис.грн. та забезпечення виплат пiльгових пенсiй в сумi 18006 тис. Товариство має поточних зобов'язань на суму 32914 тис.грн.
Керівник Монаков Валентин Федорович
Головний бухгалтер Руденко Лiлiя Андрiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" за ЄДРПОУ 00190934
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 595293 367381
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 504888 ) ( 307779 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

90405

59602
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 10338 8358
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 30944 ) ( 24960 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 13309 ) ( 11477 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

56490

31523
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1775 780
Інші доходи 2240 11 92
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 2694 ) ( 2389 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 24 ) ( 116 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

55558

29890
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -14581 -6463
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

40977

23427
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 3656 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 -268 -1787
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 3388 -1787
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 658 -322
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 2730 -1465
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 43707 21962

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 450361 265220
Витрати на оплату праці 2505 56609 46347
Відрахування на соціальні заходи 2510 17419 16119
Амортизація 2515 8284 8460
Інші операційні витрати 2520 9752 9829
Разом 2550 542425 345975

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 97022000 97022000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 97022000 97022000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.42235 0.24146
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.42235 0.24146
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Дохiд визнається при збiльшеннi активу виходячи iз ступеню завершеностi робiт на дату пiдписання акта виконаних робiт при умовi, що покупцю переданi всi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю. При визначеннi доходу застосовується метод нарахування, згiдно якого доходи визнаються в бухгалтерському облiку в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв.Витрати у звiтному перiодi визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. Валовий прибуток вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) склав 90405 тис.грн.( за 2014 рiк - 59602 тис.грн.).Iншi операцiйнi доходи склали 10338 тис.грн. (за 2014 р. - 8358 тис.грн.).Iншi операцiнi витрати склали 13309 тис.грн.( за 2014 р. -11477 тис.грн.). Iншi фiнансовi доходи в сумi 1775 тис.складаються iз суми отриманих коштiв по вiдсоткам за розмiщення коштiв на банкiвських рахунках та збiльшились порiвняно з 2014 р. на 995 тис.грн. За пiдсумками дiяльностi Товариства в 2015 роцi отримано чистий прибуток в сумi 40977 тис.грн. Витрати з податку на прибуток склали 14581 тис.грн. (в 2014 р. - 6463 тис.грн.). Поточний податок на прибуток визнається зобов'язанням в сумi, належнiй до сплати. Ставка податку на прибуток складає 18%.Поточний податок на прибуток за 2015 р. склав 10533 тис.грн., вiдстроченi податковi зобов'язання з податку на прибуток склали 4048 тис.грн. iнший сукупний дохiд складається з суми 3656 тис.грн.- суми переоцiнки основних засобiв та суми (268) тис.грн.- ефекту переоцiнки залишку резерву згiдно актуарному розрахунку резерву виплат по пiльговим пенсiям та вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний з сукупним доходом - 658 тис.грн.
Керівник Монаков Валентин Федорович
Головний бухгалтер Руденко Лiлiя Андрiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" за ЄДРПОУ 00190934
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

705922

430675
Повернення податків і зборів 3005 1 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 1463 864
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 79 0
Надходження від повернення авансів 3020 4 183
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1714 789
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 6 0
Надходження від операційної оренди 3040 795 1084
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 2100 526
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 247511 )

( 186482 )
Праці 3105 ( 43063 ) ( 36395 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 19374 ) ( 17304 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 45330 ) ( 30946 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 6489 ) ( 5200 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 26396 ) ( 16793 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 12445 ) ( 8953 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 300680 ) ( 161639 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 7032 ) ( 6054 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 49094 -4699
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 188 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 4143 ) ( 6287 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 55 ) ( 1530 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4010 -7817
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( -2 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -2
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 45084 -12518
Залишок коштів на початок року 3405 3569 16087
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 48653 3569

Примітки Грошовi кошти Товариства складаються iз готiвкових коштiв в касi Товариства та коштiв на рахунках у банках. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi (доходи) склав 49094 тис.грн. (в 2014 р. -(4699) тис.грн.).Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (витрати) склав ( 4010 ) тис.грн.(в 2014 р. -(7817) тис.грн.). Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод склав 45084 тис.грн. ( за 2014 р. (12518) тис.грн.). Грошових коштiв, недоступних для використання, немає. Залишок коштiв на кiнець 2015 року складає 48654 тис.грн., що вiдповiдає рядку №1165 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариства.
Керівник Монаков Валентин Федорович
Головний бухгалтер Руденко Лiлiя Андрiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" за ЄДРПОУ 00190934
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 55558 0 29890 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 8284 X 8460 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 174 0 778 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 7 0 0 400
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 1762 0 756
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 2694 X 2389
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 11120 0 38072
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 5431 0 1810 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 53878 0 0 679
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 6489 X 5200
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 47389 0 0 5879
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 188 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 4198 X 7817
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 4010 0 7817
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 1713 X 780 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 2
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1713 0 778 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 45092 0 0 12918
Залишок коштів на початок року 3405 3569 X 16087 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 7 400 0
Залишок коштів на кінець року 3415 48654 0 3569 0

Примітки Коригування прибутку вiд звичайної дiяльностi до оподаткування виконано на суму нарахованої амортизацiї необоротних активiв -8284 тис.грн., збiльшення забезпечень резерву вiдпусток, резерву виплат пiльгових пенсiй, резерву виплат при виходi на пенсiю на загальну суму 174 тис.грн., на суму прибутку вiд неоперацiйної дiяльностi та iнших негрошових операцiй на суму 1762 тис.грн. та на суму прибутку вiд нереалiзованих курсових рiзниць 7 тис.грн. У складi коштiв вiд операцiйної дiяльностi вiдображено як витрати дисконтованої вартостi актуарного розрахунку пiльгових пенсiй в сумi 2694 тис.грн., зменшення оборотних активiв 11120 тис.грн., збiльшення поточних зобов'язань 5431 тис.грн. сума сплаченого податку на прибуток за 2015 рiк склала 6489 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 47389 тис.грн. Чистий рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi становить (4010) тис.грн.та складається з витрат на придбання необоротних активiв. Чистий рух вiд фiнансової дiяльностi становить 1713 тис.грн. та складається iз суми отриманих вiдстоткiв по залишкам грошових коштiв на рахунках в банках за 2015 рiк.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi за 2015 рiк складає 45092 тис.грн.
Керівник Монаков Валентин Федорович
Головний бухгалтер Руденко Лiлiя Андрiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" за ЄДРПОУ 00190934
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 97022 -824 0 14503 65272 0 0 175973
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 97022 -824 0 14503 65272 0 0 175973
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 40977 0 0 40977
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 2730 0 0 0 0 0 2730
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 2998 0 0 0 0 0 2998
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 -268 0 0 0 0 0 -268
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 2730 0 0 40977 0 0 43707
Залишок на кінець року 4300 97022 1906 0 14503 106249 0 0 219680

Примітки Зареєстрований статутний капiтал станом на 31.12.2015 р. складає 97022 тис.грн. та протягом 2014-2015 р.р. не змiнювався. Капiтал у дооцiнках складається з iншого сукупного доходу за 2015 р.- в сумi (268) тис.грн.- ефект переоцiнки залишку резерву по виплатi пiльгових пенсiй за мiнусом вiдстроченого податку на прибуток, пов'язаного з сукупним доходом, та капiталу у дооцiнках необоротних активiв в сумi 3656 тис.грн. та вiдстроченого податку на прибуток, пов'язаного з iншим сукупним доходом в сумi (658) тис.грн.Резервний капiтал станом на 31.12.2015 р. склав 14503 тис.грн. та протягом 2015 року не змiнювався.Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2014 р. складав 65272 тис.грн., за 2015 рiк отримано чистого прибутку в сумi 40977 тис.грн., на яку i збiльшено нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2015 р., який складає 106249 тис.грн.Нерозподiлений прибуток Товариства в 2015 роцi не розподiлявся. Залишок власного капiталу складає 219680 тис.грн. та вiдповiдає даним Балансу (Звiту про фiнансовий стан) рядок №1495.
Керівник Монаков Валентин Федорович
Головний бухгалтер Руденко Лiлiя Андрiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО – ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ», складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за 2015 рiк
1.Iнформацiя про Товариство i його дiяльнiсть
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО – ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ» (далi – Товариство або ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»), iдентифiкацiйний код 00190934, зареєстроване 30 липня 2001 року вiдповiдно до чинного законодавства України. Пiдприємство є юридичною особою, органiзацiйно – правова форма - публiчне акцiонерне товариство, форма власностi – приватна, зареєстроване та має постiйне мiсце знаходження в Українi.
Юридична адреса Товариства – Дзержинський район, вулиця Каховська, будинок № 40, мiсто Кривий Рiг, Днiпропетровська область, 50005, Україна. Структурнi пiдроздiли пiдприємства розмiщенi також в Тернiвському та Криворiзькому районах мiста Кривого Рогу, де ведуть основну господарську дiяльнiсть.
Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства станом на 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. складала 678 та 688 осiб, вiдповiдно.
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на комерцiйнiй основi на територiї України та за її межами.
Технологiчний ланцюг виробничого процесу ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» складає:зберiгання,перероблення, транспортування та безпосередньо пiдривання вибуховими матерiалами.
Товариство надає такi послуги:
• Роздроблення гiрничої породи та негабариту
• Виробництво вибухових речовин
• Завалення будiвель, конструкцiй iз будь-яких матерiалiв в умовах дiючого виробництва
• Проходження каналiв в скальних породах
• Ущiльнення просадочних грунтiв
На пiдприємствi дiють системи якостi:
• СИСТЕМА ЯКОСТI ДСТУ ISО 9001-2001
• СИСТЕМА ЕКОЛОГIЧНОГО УПРАВЛIННЯ ДСТУ ISО 14001:2006
• СИСТЕМА УПРАВЛIНЯ БЕЗПЕКОЮ ТА ГIГIЄНОЮ ПРАЦI ДСТУ-П ОНSAS 18001:2006
Товариство має такi дозволи та лiцензiї:
• Лiцензiя серiя АГ № 578981, видана Державною службою гiрничого нагляду та промислової безпеки України 16.09.2014 р., строк дiї лiцензiї з 18.09.2014 р. по 17.09.2019 р. на вид господарської дiяльностi – виробництво вибухових матерiалiв промислового призначення;
• Лiцензiя серiя АД № 064879, видана Мiнiстерством транспорту та зв‘язку України головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi 14.08.2012 р., строк дiї лiцензiї з 25.07.2012 р. на необмежений термiн на вид дiяльностi - надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом;
• Дозвiл № 116.12.30, виданий Державною службою гiрничого нагляду та промислвої безпеки України 12.01.2012 р., строк дiї дозволу з 12.01.2012 р. по 12.01.2017 р., на виконання робiт пiдвищеної небезпеки - застосування шкiдливих небезпечних речовин 2-го та 3-го класу небезпеки;
• Дозвiл № 49.12.30, виданий Державною службою гiрничого нагляду та промислвої безпеки України 12.01.2012 р., строк дiї дозволу з 12.01.2012 р. по 12.01.2017 р., на виконання робiт пiдвищеної небезпеки - вибуховi роботи та роботи, пов‘язанi з використанням енергiї вибуху;
• Дозвiл № 120.12.15, виданий Державною службою гiрничого нагляду та промислової безпеки України Криворiзьке гiрничопромислове територiальне управлiння Держгiрпромнагляду 19.03.2012 р., строк дiї дозволу з 19.03.2012 р. до 19.03.2017 р., при провадженнi вибухових робiт пiд час добування залiзних руд на гiрничих пiдприємствах з видобутку корисних копалин вiдкритим способом та при виробництвi вибухових матерiалiв - на експлуатацiю устаткування та машин пiдвищеної небезпеки;
• Дозвiл № 119.12.15, виданий Державною службою гiрничого нагляду та промислової безпеки України Криворiзьке гiрничопромислове територiальне управлiння Держгiрпромнагляду 19.03.2012 р., строк дiї дозволу з 19.03.2012 р. до 19.03.2017 р., при провадженнi вибухових робiт пiд час добування залiзних руд на гiрничих пiдприємствах з видобутку корисних копалин вiдкритим способом за договорами пiдряду та при виробництвi вибухових матерiалiв - виконувати роботи пiдвищеної небезпеки;
• Дозволи, виданi Українським державним центром радiочастот, строком на п‘ять рокiв, на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв‘зку сухопутної рухомої служби;
• Дозволи, виданi Державним управлiнням охорони навколишнього природного середовища в Днiпропетровськiй областi, строком на п‘ять рокiв, на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами;
• Дозвiл № 062376, виданий УГБ ГУМВС України в Днiпропетровськiй областi 04.11.2015 р., строк дiї дозволу з 04.11.2015 р. до 04.04.2016 р. на придбання вибухових матерiалiв.
2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi
2.1 Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2015 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не суперечать вимогам МСФЗ.
2.2. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.3. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. Управлiнський персонал бере до уваги всю наявну iнформацiю щодо майбутнього - щонайменше на 12 мiсяцiв з кiнця звiтного перiоду, але не обмежуючись цим перiодом.
2.4. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена керiвництвом до випуску з метою оприлюднення 11 березня 2016 року.
2.5. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2015 року.
3. Суттєвi положення облiкової полiтики
3.1. Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi оцiнки за iсторичною вартiстю.
3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик
Прийнята Облiкова полiтика застосовується для повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ. Надалi планується застосування такої облiкової полiтики, що вiдповiдатиме облiковiй полiтицi, застосованiй в попередньому звiтному роцi, за винятком добровiльної змiни Облiкової полiтики, i можливого впливу наведених нижче стандартiв та iнтерпретацiй i поправок (змiн) до них, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2016 року та iнших майбутнiх дат.
3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».
3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Згiдно НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на адмiнiстративну дiяльнiсть. Iнформацiя про характер витрат є корисною для прогнозування майбутнiх грошових потокiв, ця iнформацiя наведена в п.п. 6.2-6.5 цих Примiток.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз застосуванням не прямого методу.
3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв
3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов‘язання, залежно вiд термiну їх погашення, на кожну дату балансу розподiляються на:
• Поточнi (строком погашення до 12-ти мiсяцiв вiд звiтної дати)
• Довгостроковi (строком погашення бiльше 12-ти мiсяцiв вiд звiтної дати)
В залежностi вiд методу визнання та оцiнки, фiнансовi активи та зобов‘язання розподiляють на групи:
Фiнансовi активи пiдроздiляють на наступнi групи:
• фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку;
• фiнансовi активи, що утримуються до погашення
• кредити та дебiторська заборгованiсть
• наявнi для продажу
Фiнансовi зобов‘язання пiдроздiляють на наступнi групи:
• фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку
• фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання, кредити i дебiторська заборгованiсть Товариства оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки, а фiнансовi активи - за вирахуванням понесених збиткiв вiд знецiнення.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв Товариства представлена в таблицi:
№ групи//Найменування групи// Подальша оцiнка//Вiдображення змiни балансової вартостi//Перевiрка на знецiнення//
1//2//3//4//5//
1//Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю//Справедлива вартiсть//Звiт про фiнансовi результати//Не проводиться//
2// Фiнансовi активи, що утримуються до погашення//Амортизована вартiсть з використанням ефективної ставки вiдсотка//Звiт про фiнансовi результати//Проводиться//
3//Кредити та дебiторська заборгованiсть//Амортизована вартiсть з використанням ефективної ставки вiдсотка//Звiт про фiнансовi результати//Проводиться//
4//Фiнансовi активи, наявнi для продажу//Справедлива вартiсть /собiвартiсть//Звiт про сукупнi доходи//Проводиться//
Припинення визнання фiнансових активiв.
Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли:
(i) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд них закiнчилися iншим чином,
(ii) коли Товариство передало, в основному, всi ризики i переваги володiння або
(iii) коли Товариство не передавало i не зберiгало, в основному, всi ризики i переваги володiння, але не зберегло контроль. Контроль зберiгається, коли контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додатковi обмеження на продаж.
3.3.2. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках, якi швидко конвертуються у готiвку. Суми, використання яких обмежено, виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв при пiдготовцi звiту про рух грошових коштiв.
Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення (протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання).
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Iноземна валюта – це валюта iнша, нiж функцiональна валюта, яка визначена в п.2.2 цих Примiток.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України.
3.3.3. Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом iз фiксованими платежами, який являє собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб’єкта господарювання.
Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлей фiнансових активiв i визначається на
момент їхнього первiсного визнання. Фiнансовi активи Товариства, в основному, представленi дебiторською заборгованiстю з основної дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi.
Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка,за вирахуванням будь-якого збитку вiд знецiнення. Доходи по вiдсоткам визнаються iз застосуванням методу ефективної вiдсоткової ставки, за винятком поточної дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв не буде мати iстотного впливу.
3.3.4. Фiнансовi зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть визнається i первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, з врахуванням витрат на здiйснення операцiї. Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також усiх премiй i дисконтiв при розрахунку. Керiвництво вважає, що амортизована вартiсть торгової та iншої поточної кредиторської зоборгованостi вiдповiдає номiнальнiй вартостi кредиторської заборгованостi у зв’язку з коротким термiном обiгу даного iнструменту. Товариство припиняє визнавати фiнансовi зобов’язання тодi, коли зобов’язання Товариства виконанi, анульованi або минув строк позовної давностi. Пiсля повного припинення визнання фiнансового зобов’язання рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання та сумою компенсацiї, яка була сплачена або пiдлягає сплатi, визнається у складi прибутку або збитку.
Аванси отриманi.
Одержанi аванси вiд покупцiв облiковуються за номiнальною вартiстю.
Кредити банкiв. Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень та витрати на отримання такого кредиту. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, з вiдображенням змiн у звiтi про прибутки та збитки.
3.3.5. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.
3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх переоцiненою вартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
3.4.2. Подальшi витрати
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Пiсля визнання в облiку, об'єкти основних засобiв можуть подiлятися на компоненти, що представляють собою статтi iз значною вартiстю, якi можуть бути вiднесенi на окремий амортизацiйний перiод. Вартiсть замiни таких компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманої суми з балансовою вартiстю активiв i вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. При продажу переоцiнених активiв суми, включенi в iншi резерви, переносяться на нерозподiлений прибуток.
3.4.3. Амортизацiя основних засобiв
Термiн корисного використання об’єктiв основних засобiв визначається експертним шляхом при передачi об’єктiв основних засобiв в експлуатацiю. Строк корисного використання (експлуатацiї) об’єктiв основних засобiв переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання. Знос основних засобiв у бухгалтерському облiку нараховується прямолiнiйним методом. Строки корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином, рокiв:
Будинки i споруди 1-60
Виробниче обладнання 1-35
Транспортнi засоби 5-15
Iншi основнi засоби 1-10
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Незавершене будiвництво складається iз передоплати за основнi засоби, а також вартостi основних засобiв, будiвництво яких ще не завершено. Незавершене будiвництво не амортизується.
3.4.4. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Строки корисного використання нематерiальних активiв встановлюються при їхньому одержаннi, та становлять: лiцензiї, патенти 2-5 рокiв; програмне забезпечення 2-5 рокiв; iншi нематерiальнi активи 2-5 рокiв. Не визнається активом та не нараховується амортизацiя на витрати на науково-дослiднi роботи, видатки на пiдготовку та перепiдготовку кадрiв, видатки на рекламу й просування продукцiї на ринку. Такi витрати вiдображаються в складi видаткiв звiтного перiоду. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. Платежi за право користування (роялтi) розробками, патентами, що не є власнiстю Товариства, не визнаються нематерiальними активами й вiдносяться на витрати поточного перiоду.
3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.

Продовження тексту приміток

3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi
3.5.1. Визнання iнвестицiйної нерухомостi
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов’язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.
3.5.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйної нерухомостi
Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки, пов’язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.
Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зазвичай визначається iз залученням незалежного оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливої вартостi зумовлюється суттєвими для облiку коливаннями цiн на ринку подiбної нерухомостi. Справедлива вартiсть незавершеного будiвництва дорiвнює вартостi завершеного об’єкта за вирахуванням витрат на закiнчення будiвництва.
3.6. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу
Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати.
3.7. Облiковi полiтики щодо оренди
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.
3.8. Облiковi полiтики щодо запасiв
Запаси Товариства є нефiнансовим активом, мають значну частину активiв балансу, складаються iз сировини i матерiалiв, незавершеного виробництва, готової продукцiї та iнших запасiв. Запаси представленi в фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсної вартостi(собiвартостi) або чистої вартостi реалiзацiї. Товариство застосовує безперервну систему облiку та пiд час вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi, оцiнка вибуття допомiжних запасiв проводиться за методом ФIФО. Метод середньозваженої собiвартостi списання запасiв застосовується при використаннi основного матерiалу- селiтри. Вартiсть переданих в експлуатацiю малоцiнних та швидкозношуваних предметiв виключається зi складу активiв (списується з балансу) з наступною органiзацiєю оперативного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї протягом термiну їх фактичного використання. Запаси, якi знецiнились або застарiли на дату балансу, вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається на одиницю запасiв як цiна продажу, за вирахуванням витрат на завершення виробництва продукцiї та витрат на продаж. Вартiсть незавершеного виробництва є фактична виробнича вартiсть, включаючи прямi витрати на сировину, заробiтну плату, знос та загальнi виробничi накладнi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi. Собiвартiсть придбаних запасiв включає витрати на придбання, якi сплачуються вiдповiдно до угоди з постачальником (за вирахуванням непрямих податкiв), суми непрямих податкiв, якi пов’язанi з придбанням запасiв i якi не вiдшкодовуються Товариству, транспортно-заготiвельнi витрати та iншi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання у запланованих цiлях. Транспортно-заготiвельнi витрати облiковуються на окремих субрахунках за видами запасiв i щомiсяця розподiляються мiж сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця та сумою запасiв, якi вибули (використанi, реалiзованi, безкоштовно переданi й т.п.) за звiтний мiсяць. Cума транспортно-заготiвельних витрат, що вiдноситься до вибулих запасiв, визначається як добуток середнього вiдсотка транспортно-заготiвельних витрат i вартостi вибулих запасiв з вiдображенням її на тих же рахунках облiку, у кореспонденцiї з якими вiдображене вибуття цих запасiв. Середнiй вiдсоток транспортно-заготiвельних витрат визначається дiленням суми залишкiв транспортно-заготiвельних витрат на початок звiтного мiсяця та транспортно-заготiвельних витрат за звiтний мiсяць на суму залишку запасiв на початок мiсяця й запасiв, що надiйшли за звiтний мiсяць.
3.9. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням ймовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. Дивись п.6.7 Примiток.
3.10. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов’язань
3.10.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
3.10.2. Виплати працiвникам
Товариство враховує три категорiї виплат працiвникам:
- поточна заробiтна плата та пов’язанi з нею виплати;
- виплати по закiнченню трудової дiяльностi;
- iншi довгостроковi виплати.
Поточна заробiтна плата та пов’язанi з нею виплати Товариство визнає на протязi звiтного перiоду як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдпустки як забезпечення виплат вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Пенсiйнi зобов'язання
Виплати по закiнченню трудової дiяльностi - працiвники Товариства отримують пенсiї вiд держави при досягненнi ними пенсiйного вiку у вiдповiдностi до пенсiйного законодавства.
Товариство сплачує передбачений українським законодавством єдиний соцiальний внесок до Державного Пенсiйного фонду України на основi заробiтної плати кожного працiвника. Такi внески є планом з встановленими внесками. Внески розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної плати i вiдносяться на витрати по мiрi їх понесення. Товариство надає на певних умовах одноразову виплату при виходi на пенсiю, витрати з виплат по закiнченню трудової дiяльностi визнаються у звiтi про фiнансовi результати.

Товариство бере участь у державному пенсiйному планi зi встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю спiвробiтникiв, що працюють на певних робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров'я умовами( список №1 та список №2). Балансова вартiсть забезпечень визначається на кожну дату балансу незалежним актуарiєм. Сальдо таких зобов’язань дорiвнює дисконтованим платежам, якi будуть здiйсненi в майбутньому з врахуванням припущень вiдносно рiвня iнфляцiї, пенсiйних виплат та таке iнше.
Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з пенсiйним планом зi встановленими виплатами, представляє собою дисконтовану вартiсть певного зобов'язання на звiтну дату мiнус коригування вартостi минулих послуг та вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 19 «Виплати працiвникам» у складi довгострокових резервiв, в якостi резерву по додатковому пенсiйному забезпеченню. Згiдно з цими вимогами, актуарнi прибутки та збитки вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в повному обсязi в тому звiтному перiодi, в якому вони виникли, у складi iншого сукупного доходу. Вартiсть минулих послуг працiвникiв негайно вiдображається у звiтi про фiнансовi результати. Дивись п.6.21 Примiток.
3.10.3 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохiд – це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов’язань, результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов’язаного з внесками учасникiв.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшенням зобов’язань.
Реалiзацiї товарiв i продукцiї.
Товариство виконує вибуховi роботи з подрiбнення гiрничої маси в кар‘єрах Кривбасу, надає послуги зi зберiгання вибухових матерiалiв. Дохiд, пов'язаний з наданням послуг з пiдривання гiрничої маси, визначається iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату баланса, та визначається об‘ємами виконаних вибухових робiт, пiдтверджених пiдписаними двостороннiми актами. Ступiнь завершеностi робiт i послуг оцiнюється шляхом визначення питомої ваги витрат, понесених у зв‘язку з наданням послуг, у загальнiй очiкуванiй вартостi таких витрат. Облiк витрат на виробництво i калькулювання виробничої собiвартостi товарної продукцiї ведеться iз застосуванням попередiльного методу. Виручка вiд продажу робiт та послуг визнається в момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння. Доходи та витрати, пов‘язанi з тiєю самою операцiєю, визнаються одночасно за принципом вiдповiдностi доходiв та витрат. У вiдповiдностi методу нарахувань, витрати визнаються незалежно вiд руху грошових потокiв та вiд того, як вони приймаються для цiлей оподаткування.
Реалiзацiя враховується на основi цiн, зазначених у специфiкацiях до договорiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. Дивись п.п. 6.1 - 6.5 Примiток.
3.10.4. Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу. Протягом 2015 року Товариство банкiвськi кредити не залучало, станом на 31.12.2015 р. заборгованiсть за кредитами вiдсутня.
3.10.5. Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.
Товариство використовувало обмiннi курси на 31.12.2015 р., гривня/1 долар США = 24,00066700, (на 31.12.2014 р – гривня/1 долар США = 15,7686).
3.10.6. Умовнi зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
3.10.7. Резервний капiтал
Резервний капiтал згiдно зi Статутом Товариства використовується для покриття витрат, пов’язаних з вiдшкодуванням збиткiв та позапланових витрат. Резервний капiтал у розмiрi 15% вiд Статутного капiталу створюється шляхом щорiчних вiдрахувань не меньше 5% чистого прибутку Товариства. При повному чи частковому використаннi коштiв резервного капiталу вiн повинен бути сформований знову або поповнений шляхом наступних щорiчних вiдрахувань з прибутку Товариства до досягнення ним 15% вiд Статутного капiталу. Рiшення щодо щорiчних вiдрахувань до резервного капiталу приймається Загальними зборами акцiонерiв. Рiшення про використання коштiв Резервного капiталу приймає Наглядова рада Товариства. Дивись п.6.16. Примiток.
Капiтал у дооцiнках складається з накопичених сум iншого сукупного доходу, що виникає при визнаннi змiн в актуарних оцiнках та резерву переоцiнки основних засобiв.
Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату, тiльки якщо вони оголошенi до/або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони запропонованi до звiтної дати чи запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску.

Продовження тексту приміток

4. Основнi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.
4.1. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства
Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
4.2. Судження щодо змiн справедливої вартостi активiв
Протягом звiтного 2015 року переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснювалась iз залученням незалежного оцiнювача. Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
4.3. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання активу.
4.4. Судження щодо iнформацiї за сегментами
Звiтнiсть за сегментами згiдно з МСФЗ 8 подається з урахуванням точки зору керiвництва i стосується тих пiдроздiлiв Товариства, якi визначенi як операцiйнi бiзнес-сегменти. Операцiйнi бiзнес-сегменти визначаються на основi внутрiшнiх звiтiв, якi готуються для осiб, якi ухвалюють основнi операцiйнi рiшення Товариства. Товариство визначило представникiв свого керiвництва як осiб, якi ухвалюють основнi операцiйнi рiшення, вiдповiдно, внутрiшнi звiти, якi використовує керiвництво у процесi контролю за операцiйною дiяльнiстю i прийняття рiшень щодо розподiлу ресурсiв, є основою для подання iнформацiї. Пiдготовка цих внутрiшнiх звiтiв вiдбувається на тiй самiй основi, що й цiєї фiнансової звiтностi.
Сегменти, чиї доходи, фiнансовi результати й активи перевищують 10% загальних сегментних даних, показуються окремо.
В цiлях управлiння Товариство подiлено на структурнi пiдроздiли, якi по територiальному розмiщенню знаходяться в рiзних районах мiста, але їхня продукцiя вiдноситься до одного операцiйного сегменту – надання послуг з пiдривання гiрничої маси в кар‘єрах Кривбасу. Результати дiяльностi сегменту оцiнюються на основi операцiйного прибутку або збитку. Фiнансовi операцiї Товариства (включаючи доходи, витрати по фiнансуванню та податки на прибуток) розглядаються Товариством з точки зору всього Товариства та не розподiляються на операцiйнi сегменти.
Iнформацiя, яка надається Головi Правлiння, в цiлях розподiлу ресурсiв та оцiнки результатiв по сегментам, стосується видiв послуг та їх реалiзацiї.
Додатково iнформацiя щодо сегменту Товариства з виконання вибухових робiт розкрита в п. 6.6. Примiток.
5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю:
Найменування//Балансова вартiсть2015 р.// Балансова вартiсть2014 р.//Справедлива вартiсть(розрахункова 2015 р.// Справедлива вартiсть(розрахункова 2014 р.//
1//2//3//4//5//6//
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть//562//1222//562//1222//
Торговельна дебiторська заборгованiсть//66935//47250//62068//48472//
Грошовi кошти та їх еквiваленти//48653//3569//48653//3569//
Торговельна кредиторська заборгованiсть//21908//18958//21908//18958//
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками//594//598//594//598
Розрахунок справедливої вартостi дорiвнює вартостi погашення (сумi очiкуваних грошових потокiв на дату балансу).
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.
6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах
6.1. Дохiд вiд реалiзацiї, тис.грн.
Найменування//2015 р.//2014 р.//
1//2//3//
Чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг з пiдривання гiрничої маси//590410//363872//
Чистий дохiд вiд реалiзацiї iнших послуг//4883//3509//
Всього доходи вiд реалiзацiї//595293//367381//
6.2. Собiвартiсть реалiзацiї, тис.грн.
Найменування//2015 р.//2014 р.//
1//2//3//
Витратнi матерiали//441629//251949//
Витрати на персонал//46669//40806//
Амортизацiя//7770//7760//
Iншi//8820//7264//
Всього//504888//307779//
6.3. Iншi доходи, iншi витрати, тис.грн.
Iншi доходи//2015 р.//2014 р.//
1//2//3//
Результат вiд надання послуг зi зберiгання вибухових матерiалiв//285//119//
Результат вiд реалiзацiї iноземної валюти//0//(9)//
Результат вiд соцiальної сфери//(969)//(1176)//
Результат вiд реалiзацiї оборотних активiв//291//22//
Результат вiд реалiзацiї необоротних активiв//131//(255)//
Результат вiд операцiйної оренди активiв//325//313//
Дохiд вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi//2//7//
Iншi доходи//57//227//
Вiдшкодування ранiше списаних активiв//60//64//
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi//11//9//
Одержанi штрафи, пенi//11//37//
Дохiд вiд отриманої компенсацiя з бюджету виплаченої середньої заробiтної плати мобiлiзованим працiвникам//1007//0//
Результат вiд курсових рiзниць//(10)//400//
Всього//1201//(242)//
Iншi витрати, тис.грн.
Найменування//2015 р.// 2014 р.//
1//2//3//
Матерiальнi затрати//186//76//
Витрати на персонал//1856//1458//
Вiдрахування на соцiальнi заходи//1098//768//
Iншi витрати//1045//415//
Всього//4185//2717//
6.4. Адмiнiстративнi витрати, тис.грн.
Найменування//2015 р.// 2014 р.//
1//2//3//
Витрати на персонал//25142//19989//
Утримання основних засобiв//3861//3317//
Витрати на охорону//109//109//
Амортизацiя//400/348//
Iншi//1432//1197//
Всього адмiнiстративних витрат//30944//24960//
6.5. Фiнансовi доходи та витрати, тис.грн.
Фiнансовi витрати //2015 р.// 2014 р.//
Фiнансовi витрати з дисконтування зобов‘язань з виплат пiльгових пенсiй//2694//2389//
Фiнансовi доходи //2015 р.// 2014 р.//
Вiдсотки на залишки коштiв на рахунку в банку//1775//780//
6.6. Iнформацiя по сегментах
В цiлях управлiння Товариство подiлено на структурнi пiдроздiли, якi по територiальному розмiщенню знаходяться в рiзних районах мiста, але їхня продукцiя вiдноситься до одного операцiйного сегменту – надання послуг з пiдривання гiрничої маси в кар‘єрах Кривбасу.
Найменування послуг з пiдривання гiрничої маси//Одиниця вимiру//Кiлькiсть//Дохiд,тис. грн.//
1//2//3//4//
Послуги з пiдривання, всього//0//0//595293//
в т.ч. - з пiдривання гiрничої маси (в 2014 роцi- 48 719,6 м3)//тис.м3//46903,9//590410//
iз них: - з пiдривання руди//тис.м3//14393,0//208553//
- з пiдривання скали//тис.м3//31406,3//366656//
- вапняки //тис.м3//1104,6//15201//
Виконання iнших вибухових робiт//тис.м3//24275,0//4713//
в т.ч. – зовнiшня гiдрозабивка//тис.м3//20757,8//3734//
- комбiнована гiдрозабивка//тис.м3//1743,2//366//
- внутрiшня гiдрозабивка//тис.м3//1768,4//88//
- дроблення негабариту//тис.м3//5,6//525//
Послуги промислового характеру//тис.грн.//0// 170//
Iнформацiя про основних покупцiв
До складу виручки вiд основних покупцiв включено виручку в сумi 575 208 тис.грн.(2014 рiк - 363 872 тис.грн.) вiд реалiзацiї послуг з пiдривання гiрничої маси в кар‘єрах Кривбасу двом найбiльшим покупцям Товариства. Реалiзацiя нi одному iншому покупцю окремо не склала 10% або бiльше вiд виручки пiдприємства за 2015 та 2014 р.р.

6.7. Податок на прибуток
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод//2015//2014//
1//2//3//
Прибуток до оподаткування//55558//29890//
Податкова ставка//18%//18%//
Податок за встановленою податковою ставкою//10 000//6 658//
Податковий вплив постiйних рiзниць//533//3 275//
Витрати з податку на прибуток//14 581//6 463//
Поточнi витрати з податку на прибуток//10 533// 6 658//
Вiдстрочений податок на прибуток (ВПЗ)//4 048//(195)//
Витрати з податку на прибуток//14 581//6 463//
Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають вирахуванню (ВПА):
резерв знецiнення запасiв//0//2 534//
Забезпечення виплат персоналу (резерв вiдпусток)//0//3 133//
Забезпечення виплат пiльгових пенсiй//0//19 328//
Основнi засоби//0//1 470//
Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню//0//26 465//
Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають оподаткуванню (ВПЗ):
Основнi засоби (амортизацiя)// (32 419)//(34 070)//
Основнi засоби (переоцiнка за рахунок капiталу)//(3 656)// 0//
Нематерiальнi активи// 0//(20)//
Основнi засоби (ремонти)//0//(2 300)//
Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають оподаткуванню//(36 075)//(36 390)//
Чистi тимчасовi ризницi, якi пiдлягають оподаткуванню//(36 075)//(9 925)//
Чистi вiдстроченi податковi зобов'язання (18 %)//(6 493)//(1 787)//
Вiдстроченi податковi зобов'язання//2015р.//2014р.//
На початок перiоду//1 787// 2 304//
Вiдстроченi витрати з податку// 4 048//(839)//
Переоцiнка основних засобiв ( за рахунок капiталу)// 658 //322//
На кiнець перiоду//6 493//1 787//
Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування. Тимчасовi рiзницi в основному пов'язанi з балансовою вартiстю певних активiв. Постiйнi рiзницi в основному пов'язанi з переоцiнкою необоротних активiв, якi згiдно ПКУ визнанi невиробничими.
6.8. Нематерiальнi активи
Стаття звiту про Фiнансовий стан «Нематерiальнi активи» за первинною вартiстю станом на 31.12.15 р. складає 3 654 тис. грн. (що становить 1,6 % вiд валюти Балансу).
Для цiлей формування фiнансової звiтностi видiляються наступнi групи нематерiальних активiв:
- Права;
- Програмне забезпечення;
- Iншi нематерiальнi активи.
Станом на 31.12.2014 р. та 31.12.2015 р. переоцiнка нематерiальних активiв не здiйснювалась.Група «Iншi нематерiальнi активи» включає наявнiсть дiючих лiцензiй, виданих вiдповiдними державними органами. Амортизацiя нематерiальних активiв включена у звiтi про фiнансовi результати.
Звiряння балансової вартостi нематерiальних активiв на кiнець та початок 2014 року, тис.грн.
Найменування// Всього// Права//Програмне забезпечення// Iнше//
1//2//3//4//5//
Первiсна вартiсть
Залишок на початок року 01.01.2014 р.// 3654//1//3495//158//
Надходження (+)//20//0//19//1//
Вибуття (-)//20//0//20//0//
Залишок на кiнець року 31.12.2014 р.//3654//1//3494//159//
Накопичена амортизацiя
Залишок на початок року (-) 01.01.2014 р//3613//1//3472//140//
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк (-)//7//0//1//6//
Амортизацiя по вибувшим НМА(+)//20//0//20//0//
Залишок на кiнець року 31.12.2014 р.//3600//1//3453//146//
Залишкова вартiсть
Залишок на початок року 01.01.2014 р.//41//0//23//18//
Залишок на кiнець року 31.12.2014 р.//54//0//41//13//
Звiряння балансової вартостi нематерiальних активiв на кiнець та початок 2015 року,тис.грн.
Найменування// Всього// Права//Програмне забезпечення// Iнше//
1//2//3//4//5//
Первiсна вартiсть
Залишок на початок року 01.01.2015 р.//3654//1//3494//159//
Надходження (+)//0//0//0//0//
Вибуття (-)//2//0//2//0//
Залишок на кiнець року 31.12.2015 р.// 3652//1//3492//159//
Накопичена амортизацiя
Залишок на початок року (-) 01.01.2015 р//3600//1//3453//146//
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк (-)//32//0//25//7//
Амортизацiя по вибувшим НМА(+)//1//0//1//0//
Залишок на кiнець року 31.12.2015 р.//3631//1//3477//153//
Залишкова вартiсть
Залишок на початок року 01.01.2015 р.//54//0//41//13//
Залишок на кiнець року 31.12.2015 р.//21//0//15//6//
6.9. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 2014 рiк, тис.грн.
Найменування показника//на 31.12.2013 р.// Надiйшло// Введено в експлуатацiю// на 31.12.2014 р.//
Капiтальне будiвництво//0//0//0//0//
Придбання основних засобiв//201//7639//152//7688//
Придбання iнших необоротних матерiальних активiв//2//33//33//2//
Придбання нематерiальних активiв//4//16//20//0//
Разом//207//7688//205//7690//
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 2015 рiк, тис.грн.
Найменування показника//на 31.12.2014 р.// Надiйшло// Введено в експлуатацiю// на 31.12.2015 р.//
Капiтальне будiвництво//0//0//0//0//
Придбання основних засобiв//7688//4402//11956//133//
Придбання iнших необоротних матерiальних активiв//2//55//55//2//
Придбання нематерiальних активiв//0//0//0//0//
Разом//7690//4457//12012//135//
6.10.Основнi засоби
Iнформацiя про рух основних засобiв за 2014 рiк та 2015 рiк, ттис.грн.:
Групи основних засобiв//Код рядка//Залишок на 01.01.2014р.//Балансова вартiсть//Чиста балансова вартiсть//знос//Надiйшло в 2014 р.//Балансова вартiсть//Нараховано амортизацiї за рiк//Вибуло в 2014 р.//Балансова вартiсть//Чиста балансова вартiсть//Знос// /Залишок на 31.12.2014 р.//Балансова вартiсть//Чиста балансова вартiсть//Знос//
1//2//3//4//5//6//7//8//9//10//11//12//
Земельнi дiлянки// 856//856//0//0//0//0//0//0//856//856//0//
Будiвлi та споруди, всього//383724//69878//313846//11//2749//1116//0//1116//382619//67140//315479//
Будiвлi//134351//53548//80803//0//1671//0//0//0//134351//51877//82474//
Iнженернi комунiкацiї//21113//2836//18277//0//259//0//0//0//21113//2577//18536//
Об‘єкти благоустрiю територiї//204139//8410//195729//0//488//1058//0//1058//203081//7922//195159//
Споруди//24121//5084//19037//11//331//58//0//58//24074//4764//19310//
Машини та обладнання, всього//175389//31184//144205//83//5323//36//0//36//175436//25944/149492//
Автомашини загального користування//15283//2758//12525//0//964//0//0//0//15283//1794//13489//
Машини та обладнання допомiжних цехiв//34426//246//34180//0//63//8//0//8//34418//183//34235//
Машини та обладнання основного виробництва//22014//3906//18108//83//756//28//0//28//22069//3233//18836//
Передавальнi пристрої та механiзми//35551//2015//33536//0//346//0//0//0//35551//1669//33882//
Транспортнi засоби – авто//68115//22259//45856//0//3194//0//0//0//68115//19065//49050//
Iншi, всього//39052//6201//32851//84//381//645//0//645//38491//5904//32587//
Основнi засоби соцiальної сфери//20124//4357//15767//25//106//10//0//10//20139//4276//15863//
Iнформацiйнi системи та персональнi комп‘ютери//2116//141//1975//26//31//190//0//190//1952//136//1816//
Обладнання та засоби зв‘язку//8988//615//8373//0//83//196//0//196//8792//532//8260//
Офiснi меблi та пристосування//350//96//254//0//10//1//0//1//349//86//263//
Офiсна технiка//835//79//756//0//31//42//0//42//793//48//745//
Iншi основнi засоби//5587//410//5177//33//104//206//0//206//5414//339//5075//
Основнi засоби, якi належать ФДМУ//1052//503//549//0//16//0//0//0//1052//487//565//
Всього//599021//108119//490902//178//8453//1797//0//1797//597402//99844//497558//
Групи основних засобiв//Код рядка//Залишок на 01.01.2015р.//Балансова вартiсть//Чиста балансова вартiсть//Знос//Надiйшло в 2015 р.//Балансова вартiсть//Нараховано амортизацiї за рiк//Вибуло в 2015 р.//Балансова вартiсть //Знос/// Переоцiнка (за методом виключення накопиченої амортизацiї)//Первiсна вартiсть//Знос//Залишок на 31.12.2015р.//Балансова вартiсть//Чиста балансова вартiсть//Знос//
1//2//3//4//5//6//7//8//9//10//11//12//13//14//
Земельнi дiлянки//856//856//0//0//0//0//0//0//0//0//856//856//0//
Будiвлi та споруди, всього//382620//67141//315479//527//155//2663//39//39//318103//318103//65160//65160//0//
Будiвлi//134350//51876//82474//497//4//1615//0//0//84089//84089//51762//50762//0//
Iнженернi комунiкацiї//21113//2577//18536//30//25//253//0//0//18789//18789//2379//2379//0//
Об‘єкти благоустрiю територiї//203082//7923//195159//0//98//482//1//1//195640//195640//7539//7539//0//
Споруди//24075//4765//19310//0//28//313//38//38//19585//19585//4480//4480//0//
Машини та обладнання, разом//175435//25943//149492//8725//3321//5174//779//779//152146//152146//34556//32815//1741//
Автомашини загального користування//15282//1793//13489//0//764//651//0//0//13002//13002//3044//1906//1138//
Машини та обладнання допомiжних цехiв//34419//184//34235//0//57//56//0//0//34291//34291//185//185//0//
Машини та обладнання основного виробництва//22068//3232//18836//535//283//607//39//39//19404//19404//3443//3443//0//
Передавальнi пристрої та механiзми//35551//1669//33882//0//828//314//69//69//34127//34127//2183//2183//0//
Транспортнi засоби – авто//68115//19065//49050//8190//1389//3546//671//671//51322//51322//25701//25098//603//
Iншi, разом//38491//5904//32587//2760//180//415//731//731//28496//28496//12204//8429//3775//
Основнi засоби соцiальної сфери//20139//4276//15863//1//19//105//0//0//15968//15968//4191//4191//0//
Iнформацiйнi системи та персональнi комп‘ютери//1952//136//1816//58//27//38//123//123//1731//1731//183//183//0//
Обладнання та засоби зв‘язку//8792//532//8260//2637//8//114//454//454//7920//7920//3063//3063//0//
Офiснi меблi та пристосування//349//86//263//0//8//10//0//0//273//273//84//84//0//
Офiсна технiка//793//47//746//0//18//22//6//6//762//762//43//43//0//
Iншi основнi засоби//5414//340//5074//64//100/111//148//148//1262//1262//4168//393//3775//
Основнi засоби, якi належать ФДМУ//1052//487//565//0//0//15//0//0//580//580//472//472//0//
Всього//597402//99844//497558//12012//3656//8252//1549//1549//498745//498745//112776//107260//5516//
• Товариство облiковує основнi засоби за собiвартiстю, тому щорiчно на дату складання рiчної звiтностi у вiдповiдностi з Облiковою полiтикою проводить тестування на знецiнення вартостi основних засобiв. При виконаннi такої процедури станом на 31.12.2014 року та 31.12.2015 року не було виявлено ознак знецiнення основних засобiв.
• МСФЗ (IAS) 16 вимагає окремої амортизацiї значних компонентiв основних засобiв.
Товариство застосовує покомпонентний облiк основних засобiв по классу ОЗ «Машини та обладнання» група ОЗ «Транспортнi засоби- авто». Iз дев‘яти об‘єктiв основних засобiв видiлено 25 компонентiв з рiзним термiном корисного використання. Балансова вартiсть основних засобiв з покомпонентним облiком становить 15 166 тис.грн. (станом на 31.12.2014р. – 16 521 тис.грн.).
• Обмеження прав власностi Товариства на основнi засоби вiдсутнi, крiм
вартостi державного майна, яке не увiйшло до статутного капiталу Товариства при
корпоратизацiї. Функцiї з управлiння цього майна здiйснює Фонд державного майна
України. До перелiку такого майна входять два об‘єкти цивiльної оборони.
• Основнi засоби, переданi в заставу пiд забезпечення зобов‘язань – вiдсутнi.
• Законсервованi основнi засоби вiдсутнi.
• Первiсна вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв, – 1740 тис.грн., (на 31.12.2014р. -74042 тис.грн.).
• Всi договiрнi зобов‘язання з придбання необоротних активiв станом на 31.12.2015р. виконанi.
• Договори та операцiї з фiнансової оренди основних засобiв вiдсутнi.
• Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду складає 636 тис.грн., (на 31.12.2014р. – 221 тис.грн.).
• Станом на 31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2015 року у Товариства не було основних засобiв, наданих як забезпечення позикових коштiв.
На 31.12.2015 року було проведено переоцiнку основних засобiв. Для оцiнки було залучено незалежного оцiнювача СОД-ПП «Персей», сертифiкат суб‘єкта оцiночної дiяльностi Коцюба А.М., виданий Фондом Державного майна України № 14168/13 вiд 25.01.2013 р., квалiфiкацiйне свiдоцтво № 4532 вiд 16.09.2006р., свiдоцтво про реєстрацiю в Державному реєстрi оцiнювачiв № 5077 вiд 27.12.2006 р., виданий Фондом Державного майна України.
Вiдображено результати переоцiнки основних засобiв, включено до бухгалтерського облiку шляхом виключення накопиченої амортизацiї з первiсної вартостi та суми зносу. Суму дооцiнки 3656 тис. грн. включено у Звiт про сукупний дохiд за статтею «Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв».

Продовження тексту приміток

6.11.Iнвестицiйна нерухомiсть
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi була приведена до справедливої вартостi шляхом дооцiнки на 31.12.2015р. до розмiру – 99 тис.грн. ( 31 грудня 2014р. – 97 тис.грн.). Незалежну оцiнку iнвестицiйної нерухомостi виконав СОД-ПП «Персей», сертифiкат суб‘єкта оцiночної дiяльностi Коцюба А.М., виданий Фондом Державного майна України № 14168/13 вiд 25.01.2013 р., квалiфiкацiйне свiдоцтво № 4532 вiд 16.09.2006р., свiдоцтво про реєстрацiю в Державному реєстрi оцiнювачiв № 5077 вiд 27.12.2006 р., виданий Фондом Державного майна України. Iнвестицiйна нерухомiсть складається з одного об‘єкту – слюсарнi майстернi, який за договором знаходиться в оперативнiй орендi. На основi оцiнки умов договору оренди встановлено, що у Товариства зберiгаються всi суттєвi ризики та вигоди, пов‘язанi з володiнням майном, отже до цього договору застосовується порядок облiку, визначений для договорiв оперативної оренди.
На Товариство не накладено нiяких обмежень щодо реалiзацiї її iнвестицiйної нерухомостi. Товариство також не має договiрних зобов‘язань з придбання, будiвництва або удосконалення iнвестицiйної нерухомостi, її ремонту, технiчному обслуговуванню чи благоустрою.
Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi в сумi 7 тис.грн. включений у звiт про фiнансовi результати.
6.12. Грошовi кошти
Структура грошових коштiв наведена в наступнiй таблицi, тис.грн.:
Найменування//2014 р.//2015 р.//
Каса //0//0//
Поточний рахунок в банках//3 569//48 653//
Усi залишки на банкiвських рахунках не простроченi та не знецiненi.
Товариство регулярно на протязi 2015 р. короткостроково розмiщувало тимчасово вiльний залишок грошових коштiв, який зберiгався на поточних рахунках Товариства, пiд вiдсотки у розмiрi вiд 0,5% до 17%. За звiтний рiк за рахунок такого розмiщення грошових коштiв Товариство отримало доходу у виглядi вiдсоткiв в сумi 1775 тис.грн.
6.13. Запаси, тис.грн.:
Найменування//2014 р.//2015 р.//
Незавершене виробництво//0//2243//
Витратнi матерiали (з урахуванням знецiнення)//25643//22709//
Товари (з урахуванням знецiнення)//186//186//
Всього запаси//25829//25138//
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Товариство визнало знецiнення запасiв в сумi 40 тис. грн. та 24 тис. грн. вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Товариство визнало знецiнення товарiв в сумi 2510 тис. грн. та 2510 тис. грн. вiдповiдно.
На вiдповiдальному зберiганнi на складах Товариства зберiгаються запаси iнших пiдприємств на кiнець року на загальну суму 16 950 тис.грн. (в 2014 р. – 8 307 тис.грн.).
6.14. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть
В таблицi наведена iнформацiя про дебiторську заборгованiсть Товариства станом на 31.12.2015 р., бiльшу частину заборгованостi складають залишки по рахункам з основними покупцями послуг з пiдривання гiрничої маси - 70%, заборгованiсть бюджету перед Товариством з податку на прибуток як авансу, сплаченого при виплатi дивiдендiв юридичним особам в попереднiх перiодах – 24%.
Найменування//2015 р.//2014 р.//
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть//66935//52117//
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi//(4867)// (4 872)//
Аванси виданi//9807//13542//
Розрахунки з бюджетом//22656//26701//
Iнша дебiторська заборгованiсть//562//1222//
Чиста вартiсть дебiторської заборгованостi//95093//88710//
Дебiторська заборгованiсть Товариства не має забезпечення.
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть знецiнюється на iндивiдуальнiй основi. Змiни у резервах пiд торговельну дебiторську заборгованiсть представлено нижче.
Найменування//2015 р.//2014 р.//
Резерв сумнiвних боргiв на початок перiоду//4872//4881//
Збiльшення//0//0//
Списання активiв за рахунок резерву//(5)//(9)//
Резерв сумнiвних боргiв на кiнець перiоду//4867//4872//
6.15. Статутний капiтал, тис.грн.
Найменування// Кiлькiсть акцiй, шт.// Статутний капiтал, тис.грн.//
Залишок на 31 грудня 2013 р.//97022000//97022//
Залишок на 31 грудня 2014 р.//97022000//97022//
Залишок на 31 грудня 2015 р.//97022000//97022//
Станом на 31 грудня 2015 року загальна кiлькiсть дозволених до випуску та випущених акцiй становить 97 022 000 штук акцiй номiнальною вартiстю 1 гривня за акцiю. Кожна повнiстю оплачена акцiя дає право на один голос на зборах акцiонерiв та право на отримання дивiдендiв.
6.16. Резервний капiтал, тис.грн.
Найменування//2014 р.//2015 р.//
Залишок на початок року//14503//14503//
Вiдраховано до резервного капiталу згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв//0//0//
Залишок на кiнець року//14503//14503//
6.17. Капiтал у дооцiнках та переоцiнках, тис.грн.
Найменування//2014 р.//2015 р.//
Сальдо на початок року//641//(824)//
Ефект переоцiнки залишку резерву (актуарний прибуток/збиток)//(1787)//(268)//
Дооцiнка/уцiнка необоротних активiв//0//3656//
Вiдстрочений податок на прибуток, пов‘язаний з сукупним доходом//322/(658)//
Сальдо на кiнець року//(824)//1906//
6.18. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть, тис.грн.
Найменування//2015 р.//2014 р.//
Торгiвельна кредиторська//21908//18958//
Розрахунки з бюджетом//2602//2098//
Одержанi аванси//34//10//
Заробiтна плата та соцiальнi внески//2657//2738//
Iншi//707//701//
Всього кредиторська заборгованiсть//27908//24505//
Умови за вищевказаними фiнансовими зобов‘язаннями:
- торгова кредиторська заборгованiсть є безвiдсотковою та , як правило, погашається на протязi 60 - денного термiну;
- iнша кредиторська заборгованiсть є безвiдсотковою та погашається в середньому за шiсть мiсяцiв.
6.19. Забезпечення виплат при виходi на пенсiю розрахованi Товариством самостiйно у вiдповiдностi з зобов‘язаннями Товариства по виплатi вихiдної допомоги при звiльнення працiвника на пенсiю з Товариства, що затверджено в колективному договорi. За основу розрахунку взято план звiльнення працiвникiв на пенсiю в 2015 роцi.
Найменування//2014 р.//2015 р.//
1//2//3//
Залишок на початок року// 125//269//
Нараховано резерв//522//379//
Використано резерв на виплату допомоги при виходi на пенсiю//(378)//(213)//
Залишок на кiнець року//269//435//
6.20. Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, тис.грн.
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам створено у вiдповiдностi з прийнятою полiтикою Товариства.
Найменування//2014 р.//2015 р.//
1//2//3//
Залишок на початок року//2 709//3241//
Нараховано резерв//5 515//7238//
Використано резерв на виплату вiдпускних//(4 983)//(5 908)//
Залишок на кiнець року//3 241//4 571//
6.21. Пенсiйнi забезпечення
Останнi актуарнi розрахунки проведенi станом на 31.12.2015 р., балансова вартiсть забезпечень по виплатi пiльгових пенсiй станом на 31.12.2015 р. складає 18 006 тис.грн.
Основнi припущення, використанi в актуарних оцiнках:
виплати при закiнченнi трудової дiяльностi в Пенсiйний фонд
а) працiвникiв, якi працюють, виплата пiльгових пенсiй яким буде призначена при досягненнi пiльгового стажу (активнi учасники);
б) данi по звiльненим працiвникам, якi матимуть право на пiльгову пенсiю (вiдложенi пенсiонери);
в) данi по пенсiонерам, виплата пiльгових пенсiй яким уже здiйснюється (93 чол.та 24 чол.для спискiв 1 та 2 вiдповiдно);
данi про плиннiсть кадрiв ( 2%)
данi про фактичнi виплати в Пенсiйний фонд ( в 2015 р. фактично вiдшкодовано ПФ –
4 091 тис.грн.)
рiчна номiнальна ставка дисконту - 18,04%
таблицi смертностi 2009-2010 р.р. мiського населення для Днiпропетровської областi.
стiйкiсть частоти настання рiзних демографiчних подiй.
Розкриття iнформацiї по забезпеченню виплат пiльгових пенсiй, тис.грн.
Найменування//2014 р.//2015 р.//
Зобов‘язання в звiтi про фiнансовий стан//19 226//19 328//
Суми, визнанi в звiтi про прибутки та збитки:
Вартiсть поточних послуг//245//(193)//
Витрати за процентами//2 389//2 694//
Всього //2 634//2 501//
Iнший сукупний дохiд ефект переоцiнки//1 787//268//
Змiни в приведенiй вартостi зобов‘язання, визнаного в звiтi про фiнансовий стан
на 1 сiчня// 19 226//19 328//
Виплачене винагородження//(4 319)//(4 091)//
Чистi витрати, визнанi в звiтi про прибутки та збитки//2 634//2 501//
Ефект переоцiнки//1 787//268//
на 31 грудня// 19 328//18 006//
Очiкувана сума внескiв по пенсiйному забезпеченню за планом в 2016 роцi складає 4 071 тис.грн.
7. Умовнi зобов'язання.
7.1. Судовi позови
Проти Товариства клiєнтом поданий судовий позов. Керiвництво вважає, що Товариство не понесе iстотних збиткiв, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створювалися.
7.2. Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
7.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
8. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
Для цiлей даної фiнансової звiтностi сторони вважаються пов‘язаними, якщо одна сторона контролює iншу, знаходиться пiд спiльним контролем з нею або може мати значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов‘язаними особами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
Згiдно з МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони» до пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать:
• пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
• асоцiйованi компанiї;
• спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
• члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
• близькi родичi особи, зазначеної вище;
• компанiї, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi;
• програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.
Юридична особа компанiя QUAREX LIMITED, зареєстрована згiдно законiв Республiки Кiпр, є основним акцiонером, який володiє часткою акцiй бiльше 10% (93,16 %).
Нижченаведена iнформацiя про операцiї з пов‘язаними особами подається у вiдповiдностi з вимогами МСБО 24 та мiстить iнформацiю про загальнi суми операцiй з пов‘язаними особами за 2015 рiк, суми, розкритi в данiй таблицi, вiдображенi в складi витрат за звiтний перiод, тис.грн..
Найменування //2015 р. Операцiї з пов'язаними сторонами //Всього//2014 р. Операцiї з пов'язаними сторонами //Всього//
1//2//3//4//5//
Реалiзацiя//0//725356//0//375739//
Придбання сировини та матерiалiв//0//564562//0//1439221//
Торгова дебiторська заборгованiсть//0//66935//0//60787//
Торгова кредиторська заборгованiсть//0//21908//0//18958//
Компенсацiя провiдному управлiнському персонал винагорода у вiдповiдностi
з умовами контракту//7875//75371//4377//45362//
Короткостроковi виплати//0//0//0//0//
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi//15//4091//74//4319//
9. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб’єктивних чинникiв та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено:
* кредитний ризик
* ринковий ризик, який включає:
- вiдсотковий ризик
- валютний ризик
- ризик змiни цiн на товари
* ризик лiквiдностi
Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення.
9.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик того, що Товариство понесе фiнансовi збитки, так як одна сторона контракту не зможе виконати свої зобов‘язання по фiнансовому iнструменту чи клiєнтському договору i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони.Товариство пiдвержене кредитному ризику, пов‘язаному з його операцiйною дiяльнiстю (насамперед, вiдносно торгової дебiторської заборгованостi).
Управлiння кредитним ризиком, пов‘язаним з клiєнтами, здiйснюється у вiдповiдностi зi встановленою полiтикою, процедурами та системою контролю. У межах системи управлiння ризиками Товариство здiйснює заходи для мiнiмiзацiї впливу кредитного ризику:
• встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторської заборгованостi;
• контроль за структурою дебiторської заборгованостi;
• аналiз платоспроможностi контрагентiв;
• здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi простроченої дебiторської заборгованостi.
Кредитна якiсть клiєнта оцiнюється на основi оцiнки кредитного рейтингу, виходячи з даної оцiнки визначаються iндивiдуальнi лiмiти на поставку товарiв, робiт чи послуг. Здiйснюється регулярний монiторинг непогашеної дебiторської заборгованостi клiєнтiв.
Необхiднiсть визнання знецiнення аналiзується на кожну звiтну дату iндивiдуально по кожному великому клiєнту. Крiм того, суми до отримання вiд дрiбних дебiторiв об‘єднанi в однотипнi групи та перевiряються на предмет знецiнення на колективнiй основi. За звiтний перiод фiнансовi активи не знецiнювались. Товариство не має майна, яке передане в заставу в якостi забезпечення належної йому заборгованостi. Товариство оцiнює концентрацiю ризику вiдносно торгової дебiторської заборгованостi як значну.
9.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на сировину, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв’язку з Ризик змiни процентної ставки– це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв по фiнсовому iнструменту буде змiнюватись внаслiдок несприятливих змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. Ризик змiни ринкових процентних ставок є не значним.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв по фiнансовому iнструменту буде змiнюватись у зв‘язку зi змiнами в валютних курсах.
Система iдентифiкацiї i оцiнки валютних ризикiв Товариства включає:
• Iнформацiю щодо валютної позицiї Товариства за видами iноземних валют,
• Методи аналiзу коливань валютних курсiв для оцiнки обсягiв можливих втрат,
• Методи оцiнювання економiчного валютного ризику як непрямого впливу змiн валютного курсу на вартiсть активiв , що деномiнованi у нацiональнiй валютi.
Система управлiння валютними ризиками в Товариствi включає:
• Правила та процедури визначення лiмiтiв валютних позицiй та контролю за їх дотриманням у вiдповiдностi до рiшень керiвництва товариства,
• Заходи з обмеження валютних ризикiв.
Ризик Товариства вiдносно змiни обмiнних курсiв iноземної валюти не значний i обумовлений тим, що пiдприємство тiльки в разi необхiдностi здiйснює операцiї з придбання запасiв та необоротних активiв за iноземну валюту. В 2015 р. частка придбаного обладнання за кордоном становила 0,15 % вiд загальної суми придбання.
Змiна обмiнного курсу долара США призвела до збiльшення iнших доходiв Товариства на суму 7 тис.грн., купiвля та перерахування iноземної валюти вiдбувалась для забезпечення оплати нерезиденту України за обладнання.
Iнший цiновий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку.
Основним фактором цiнового ризику є змiни цiн на товари, якi Товариство придбає для основної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть Товариства вимагає регулярного використання вибухiвки для виконання послуг з пiдривання, i як наслiдок, регулярного придбання сировини та основних матерiалiв для виготовлення вибухових матерiалiв. Згiдно прогнозу необхiдних закупок вибухових матерiалiв на наступний рiк Товариство виконує хеджування ризику змiни цiн закупок вибухових матерiалiв, використовуючи для цього товарнi форварднi контракти на закупiвлю. Очiкується, що вiрогiднiсть вiрного прогнозу досить висока та регулюючи цiнову полiтику по реалiзацiї послуг.
Для оцiнки можливих коливань цiн на основну сировину Товариство використовувало iсторичну волатильнiсть на товарному ринку.
Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових цiн. Проведений аналiз чутливостi заснований на припущеннi, що всi iншi параметри, залишатимуться незмiнними.
9.3. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов’язань, пов’язаних iз фiнансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу. Товариство здiйснює контроль за ризиком дефiциту грошових коштiв, використовуючи iнструмент планування поточної лiквiдностi.
Система iдентифiкацiї i оцiнки ризику лiквiдностi Товариства включає:
• Систему оцiнки рiвня лiквiдностi активiв;
• Систему класифiкацiї активiв за рiвнем лiквiдностi;
• Процедури iнформування посадових осiб та органiв управлiння товариства про змiни лiквiдностi активiв;
• Оцiнку можливих втрат при реалiзацiї активу внаслiдок недостатньої лiквiдностi.
Метою Товариства є пiдтримання балансу мiж безперервнiстю фiнансування та гнучкiстю, шляхом використання власних коштiв. Товариство має доступ до джерел фiнансування в достатньому обсязi, а термiни погашення заборгованостi, яка має бути виплачена протягом 12 мiсяцiв, за домовленiстю з поточними кредиторами можуть бути перенесенi на бiльш пiзнi дати.
Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином, тис.грн.:
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року // До 1 мiсяця// Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв// Вiд 3 мiсяцiв до 1 року// Вiд 1 року до 5 рокiв// Бiльше 5 рокiв// Всього//
1//2//3//4//5//6//7//
Короткостроковi позики банка//0//0//0//0//0//0//
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть//26798//133//977//0//0//27908//
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями//0//0//0//0//0//0//0//
Всього//26798//133//977//0//0//27908//
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року // До 1 мiсяця// Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв// Вiд 3 мiсяцiв до 1 року// Вiд 1 року до 5 рокiв// Бiльше 5 рокiв// Всього//
1//2//3//4//5//6//7//
Короткостроковi позики банка//0//0//0//0//0//0//0//
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть//24454//44//7//0//0//24505//
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов 'язаннями//0//0//0//0//0//0//0//
Всього//24454//44//7//0//0//24505//
Оцiнка ефективностi управлiння фiнансовими ресурсами ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» проведена на основi аналiзу коефiцiєнтiв платiжеспроможностi та фiнансової стiйкостi. Можливiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов’язання визначається через коефiцiєнти лiквiдностi:
1. Коефiцiєнт покриття- коефiцiєнт загальної лiквiдностi (нормативне значення >1). Станом на 31.12.2015 р. значення коефiцiєнту становить 5,15, що свiдчить про можливiсть Товариства погасити свої поточнi зобов’язання за рахунок поточних активiв.
2.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (нормативне значення >0). Станом на 31.12.2015 р. складає 1,48.
3. Коефiцiєнт забезпеченостi власними обiговими коштами (частки власних обiгових коштiв в активах пiдприємства) станом на кiнець грудня 2015 р. становить 0,49 (нормативне значення >0,1).
4. Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв показує здатнiсть пiдприємства пiдтримувати рiвень власного оборотного капiталу й поповнювати оборотнi кошти в разi потреби за рахунок власних джерел та станом на 31.12.2015 р. склав 0,622 (нормативне значення 0,2-0,5).
5.Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв показує скiльки прибутку дає 1 грн. власних коштiв (нормативне значення 0,4). Станом на 31.12.2015 р. складає 0,3.
6.Коефiцiєнт використання фiнансових ресурсiв (усього майна) дає змогу визначити, за який перiод одержаний прибуток може компенсувати вартiсть майна. Станом на 31.12.2015 р. вiн склав 0,147 та збiльшився порiвняно з попереднiм перiодом (станом на 31.12.2014 – 0,13), що є позитивним.
Рiвень лiквiдностi Товариства за результатами 2015 року оцiнюється як середнiй. Грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi i власних коштiв пiдприємства за результатами аналiзованого перiоду вистачило на фiнансування видаткiв iнвестицiйної дiяльностi.
9.4. Управлiння капiталом
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
• зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
• забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв.
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв Товариства, тис.грн.:
Найменування показника//За минулий перiод станом на 31.12.2014//За звiтний перiод станом на 31.12.2015//
Розрахункова вартiсть чистих активiв (тис.грн.)//175973//219680//
Всього власний капiтал: станом на 31.12.2015 р. складає 219 680 тис.грн. (станом на 31.12.2014 р.- 175 973 тис.грн.), збiльшення до показникiв на початок звiтного року складає 43 707 тис.грн., або 24,8%.Загальне збiльшення чистих активiв Товариства вiдбулось за рахунок зростання нерозподiленого прибутку та капiталу у дооцiнках.
10. Подiї пiсля звiтного перiоду
За звiтний рiк чистий прибуток на одну просту акцiю складає 42,235 копiйок. На дату складання звiту прийняття рiшення про виплату дивiдендiв не прийнято. Дивiденди затверджуються акцiонерами на щорiчних загальних зборах акцiонерiв. Виплата дивiдендiв за 2013, 2014, 2015 рiк за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв призведе до сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплатi дивiдендiв юридичнiй особi в розмiрi 18% вiд суми виплати, за умови перевищення суми дивiдендiв до виплати над сумою об’єкту оподаткування за вiдповiдний рiк.
Подiї, що мають вплив на складену фiнансову звiтнiсть Товариства, не вiдбувались пiсля звiтного перiоду.Голова Правлiння
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» В.Ф.Монаков